Een groeiende stad


Van 500.000 naar 600.000 buren

Durf te kiezen in de schaarse ruimte. We gaan waar nodig woningen bijbouwen, maar alleen waar dat past in de omgeving en waar dat niet ten koste gaat van groen. Waar er ruimte is voor verdichting wordt er geïnvesteerd in extra groen om de gemeente leefbaar te houden voor mens en dier.

Den Haag groeit tot 2030 met 50.000 inwoners naar 600.000 bewoners. Deze groei wordt opgevangen door woningen rond de stations te bouwen. Echter, er zijn grenzen aan de groei van de stad.

We ontwikkelen een “woonladder” met een duidelijke limiet aan het aantal toe te voegen woningen in Den Haag. De eerste trede van de woonladder houdt in dat we bestaande bebouwing slimmer benutten, zoals het transformeren van kantoorpanden, het aanpakken van leegstand en het stimuleren van doorstroming. Op de tweede trede wordt bestaande bebouwing verdicht, maar alleen waar dat kan zonder de leefbaarheid aan te tasten voor mens en dier. Pas daarna wordt op de derde trede gekeken naar bijbouwen aan de rand van bestaande woonkernen. Deze woningen worden dan buiten Den Haag gebouwd. Tweederde van Nederland bestaat uit landbouwgrond. Als we een substantieel deel daarvan omzetten in natuur, ontstaat er ook ruimte voor extra woningen.

Bij het toevoegen van woningen worden altijd maatschappelijke voorzieningen zoals scholen, zorgcentra, openbaar vervoer, parken, speeltuinen en winkels toegevoegd. Den Haag zet maximaal in op meervoudig ruimtegebruik.

 • Binckhorst

  In de Binckhorst worden de komende tijd veel woningen gebouwd. In het omgevingsplan zijn, als pilot, hele ruime kaders gehanteerd waardoor projectontwikkelaars veel ruimte krijgen om hun plannen te maken. De Partij voor de Dieren vindt dat ontwikkelaars hierdoor te veel voor het zeggen hebben en pleit voor meer sturing vanuit de gemeenteraad. Ook moet er veel ruimte zijn voor participatie van huidige en toekomstige bewoners en bedrijven.

  Bij de Binckhorstplannen zet de Partij voor de Dieren Den Haag zich in voor natuurinclusief bouwen, genoeg sociale woningbouw en een groene buitenruimte. We letten er op dat ontwikkelaars met het grote geld niet alles voor het zeggen krijgen.


  Meer informatie
 • Hoogbouw op de juiste plaats

  Den Haag zou volgens de Partij voor de Dieren geen zee van hoogbouw moeten worden. De bouw van torens moet beperkt blijven tot een aantal aangewezen gebieden, de zogenaamde ontwikkelgebieden. Denk hierbij aan het gebied rondom de intercitystations. In de rest van Den Haag blijven we bouwen in de stijl van de wijk.

  Meer informatie
 • Huur en verhuur

  Wie een sociale huurwoning nodig heeft, moet in Den Haag vijf tot zeven jaar op een wachtlijst staan. Dit is voor veel mensen ondoenlijk lang. Er zijn meer sociale huurwoningen nodig. De gemeente moet volgens de Partij voor de Dieren strak vasthouden aan het minimum van 30% sociale huur bij nieuwe bouwontwikkelingen. Sociale huurwoningen worden over de hele stad verspreid. Zo bestrijden we segregatie.

  Er komen spelregels voor tijdelijke verhuur van woonruimte ten behoeve van toerisme. De gemeente maakt integrale afspraken over tijdelijke verhuur met bijvoorbeeld platforms als Airbnb, en met woningcorporaties. De gemeente licht bewoners proactief voor over deze afspraken.

  Er komen regels voor goed verhuurderschap. Verhuurders moeten een verhuurdersvergunning met een beperkte geldigheid aanvragen. Wanneer zij niet voldoen aan de regels voor goed verhuurderschap, raken zij die vergunning kwijt.

  De Partij voor de Dieren is geen voorstander van een vergunning voor huurders van private woningen. Die ingreep gaat ten koste van de persoonlijke vrijheid en richt zich niet op de problemen op de woningmarkt.

  Meer informatie
 • Niet bouwen in het groen

  De open ruimte in Den Haag is schaars en kwetsbaar. Op veel plekken is Den Haag bijzonder versteend. Hagenaren hebben, binnen de bebouwde kom, gemiddeld slechts 54,4 m2 aan groene ruimte per woning. Hiermee staat Den Haag bijna onderaan de lijst van alle Nederlandse gemeenten. Daarom wil de Partij voor de Dieren dat er niet wordt gebouwd in het groen.

  De stad staat niet stil. Nieuwe bewoners weten Den Haag te vinden. De gemeente moet daarom inzetten op verdichting van de bestaande bebouwde plekken. In onbruik geraakte kerken, kantoren en industrieterreinen kunnen worden herontwikkeld tot woningen. Om Den Haag leefbaar te houden koesteren we het bestaande groen. Bij aanleg van nieuwe woonwijken of bedrijventerreinen wordt altijd evenredig extra groen aangelegd. Bij de renovatie of aanpassingen van wijken wordt er meer groen aangelegd.

  Meer informatie
 • Woningsplitsing waar het kan

  Niet alle woonwijken in Den Haag zijn geschikt voor woningsplitsing, verkamering of dakopbouwen. In sommige wijken loopt het aantal bewoners al tegen de grenzen van het voorzieningenniveau aan. In sommige wijken kan juist vraag zijn naar grotere woningen. De gemeente moet daarom volgens de Partij voor de Dieren terughoudend omgaan met het mogelijk maken van woningsplitsing.

  Meer informatie

Het standpunt Een groeiende stad is onderdeel van: Bouwen en wonen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws