Prettig wonen in Den Haag


Iedereen wil kunnen sporten, moet weleens naar de huisarts, of wil tot rust komen in het park om de hoek. De gemeente moet erop letten dat er voor alle bewoners genoeg voorzieningen zijn.

 • Asbest: opgeruimd staat netjes

  In Den Haag ligt nog 56.000 m2 asbest op 3.000 daken. Asbest verweert in de buitenlucht en daardoor komen er kankerverwekkende asbestvezels vrij in de leefomgeving. De gemeente moet met een plan van aanpak komen om alle asbestdaken uit de stad te verwijderen.

  Meer informatie
 • Braakliggende terreinen vergroenen

  Braakliggende terreinen zijn bij uitstek geschikt voor kleinschalige bewonersinitiatieven. De gemeente zal deze ter beschikking stellen voor stadslandbouw, natuurontwikkeling (zoals Tiny Forests) en collectief beheerde parken en natuurspeelplaatsen. Kleinere en tijdelijk braakliggende terreinen worden ingericht als bijenveld, kinderspeelplaats, sportvoorziening of hondenuitlaatplek.

  Meer informatie
 • Duurzame bouw

  Duurzame gebouwen zijn niet alleen beter voor het klimaat, maar ze zijn ook comfortabeler om in te verblijven. De gemeente kan hierin een voorbeeldfunctie vervullen door haar eigen vastgoed versneld te verduurzamen.

  Nieuwbouw wordt gebouwd voor de toekomst. De gemeente moet uitgaan van de principes van de ecologische bouw. Dat betekent dat een gebouw flexibel ingedeeld kan worden en dus voor vele functies geschikt is. Zo gaan gebouwen langer mee. Duurzame grondstoffen vormen de basis.

  De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente in 2030 niet meer bijdraagt aan klimaatverandering. Om dat doel te bereiken, moeten alle Haagse gebouwen worden verduurzaamd. De gemeente maakt per wijk een verduurzamingsplan. Met een revolverend fonds helpt de gemeente Hagenaren bij de financiering van hun verduurzamingsmaatregelen.

  Woningcorporaties hebben een sleutelrol in de verduurzaming van Den Haag. Dankzij een aangenomen motie van de Partij voor de Dieren hebben alle woningcorporaties een duurzaamheidsstrategie gepresenteerd. Om de verduurzaming op tijd af te ronden moet de gemeente nu harde prestatieafspraken met de corporaties maken.

  Meer informatie
 • Een leefbare stad

  Hoewel het inwonertal van Den Haag wel stijgt, wordt Den Haag niet groter. We wonen met steeds meer mensen op hetzelfde stukje grond. De gemeente moet ervoor waken dat de leefbaarheid van de stad op peil blijft, en liefst verbetert.

  Melden van overlast wordt eenvoudig en transparant en er wordt hard opgetreden tegen hinder en geluidsoverlast door buren.

  De stad wordt schoon en groen door het achterstallig onderhoud aan te pakken. De gemeente draait de jarenlange bezuinigingen op groenonderhoud terug.

  Meer informatie
 • Erfpacht stuurt de stad

  In Den Haag zijn veel gebieden waar nu een erfpachtsysteem geldt die opnieuw ontwikkeld worden. Het erfpachtsysteem geeft de gemeente meer mogelijkheden om de ontwikkelingen te sturen en hiervan mee te profiteren. De Partij voor de Dieren wil hier het erfpachtsysteem behouden. De gemeente zet zich verder in voor het transparant maken van het erfpachtsysteem en –prijzen.

  Meer informatie
 • Monumentaal Den Haag

  Den Haag moet de herbestemming van monumenten bevorderen. De gemeente neemt beeldbepalende gebouwen op in bestemmingsplannen. De gemeente werkt niet mee aan de sloop van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing, zoals aan het Spui, of aan de sloop van beeldbepalende kerken, zoals de Bethelkerk en de Valkenboskerk.

  Den Haag heeft een pandbrigade die de kwaliteit van de Haagse panden in de gaten houdt. De pandbrigade grijpt echter onvoldoende in. Dit leidt tot verkrotting. We vergroten daarom de handhavingscapaciteit van de pandbrigade.

  Meer informatie
 • Natuurinclusief bouwen

  Dieren hebben een haat-liefdeverhouding met gebouwen. Sommige gebouwen kunnen een gevaar vormen voor dieren, met name voor vogels. Gebouwen bieden anderzijds ook kansen voor vogels en vleermuizen, wanneer er gelegenheden worden gecreëerd waar zij een nest kunnen bouwen.

  Bij het ontwerpen en bouwen van grootstedelijke voorzieningen en projecten kunnen preventieve maatregelen worden genomen om de risico’s voor dieren te verminderen. Basisinformatie over wildgeleiding, faunapassages, wilduitstapplaatsen, glasmarkering bij doorzichtige geluidsschermen en glas in gebouwen dient overzichtelijk in een handleiding te worden samengebracht.

  Natuurinclusief bouwen houdt in dat bij bouwen, verbouwen of renoveren van woningen of bedrijfspanden de natuur integreert in de bouw. Bij natuurinclusief bouwen worden bijvoorbeeld voorzieningen in gevels en daken gerealiseerd voor vogels. Voor het natuurinclusief bouwen gelden nu nog geen strikte eisen, waardoor aannemers al voldoen door het aanleggen van een mussendakpan. Het is nu tijd voor de volgende stap om natuurinclusief bouwen uit te breiden, waardoor strengere voorwaarden moeten worden gesteld om te kunnen spreken over natuurinclusief bouwen bij een bouwproject.

  In Engeland is een publieksactie gestart: de egelsnelweg. Inwoners helpen mee door een gat in hun schutting te maken waardoor de egels de tuin kunnen betreden. Deze egelsnelwegen zorgen ervoor dat egels een groter en veiliger leefgebied tot hun beschikking krijgen. De gemeente kan in haar groenbeheer ook rekening houden met egels door onder andere ook egelsnelwegen te realiseren, maar ook inwoners oproepen hetzelfde te doen door het op haar website te vermelden. Daarbuiten kan de gemeente ook bij nieuwbouw of renovatieprojecten ervoor zorgen dat tuinen aan elkaar verbonden zijn middels de egelsnelweg.

  Meer informatie
 • Nieuwe woonvormen

  De gemeente faciliteert meergeneratiewonen door mee te werken aan ‘aanleunwoningen’ voor jongere of oudere generaties.

  Woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars ontwikkelen woningen waar (groeps)wonen en zorg met elkaar gecombineerd worden.

  Meer informatie

Het standpunt Prettig wonen in Den Haag is onderdeel van: Bouwen en wonen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws