Sociaal Den Haag


In Den Haag hebben we oog voor elkaar en helpen we wie dat nodig heeft. Mededogen, solidariteit en oog voor het individu zijn daarin leidend.

 • Basisinkomen voor iedereen

  De coronacrisis heeft laten zien dat grote groepen mensen in korte tijd hun inkomen kwijt kunnen raken. Dat bracht veel onzekerheid met zich mee. Ondertussen geldt voor veel mensen dat ze een zwakke onderhandelingspositie hebben ten opzichte van werkgevers. De Partij voor de Dieren wil af van de ‘voor jou tien anderen’-mentaliteit van sommige werkgevers, onder meer door de positie van de werknemer ten opzichte van de werkgever structureel te versterken.

  De Partij voor de Dieren wil de zekerheid en autonomie van mensen en de onderhandelingsmacht van werknemers vergroten door te kijken naar het invoeren van een onvoorwaardelijk basisinkomen. Dat kan op verschillende manieren. Zo is bijvoorbeeld een negatieve inkomensbelasting een vorm van een basisinkomen. Voorwaarde is dat iedereen voldoende inkomenszekerheid heeft.

  Meer informatie
 • Bescherming van sekswerkers

  De Partij voor de Dieren Den Haag vindt het belangrijk dat het stigma op sekswerk doorbroken wordt. De maatschappelijke, sociale en arbeidspositie van sekswerkers moet worden verbeterd. Momenteel wordt sekswerk veelal gekoppeld aan mensenhandel en uitbuiting, wat stigmatiserend werkt. Voor alle sekswerkers, dus ook mannen en trans personen, moet ruimte zijn om veilig en verantwoord te werken in Den Haag. Alle sekswerkers hebben recht op maatschappelijke ondersteuning als zij hier behoefte aan hebben. Zowel sekswerkers als belangenorganisaties worden betrokken bij het maken van beleid dat op hen van toepassing is. Sekswerkers moeten gevraagd en ongevraagd het beleid kunnen voorzien van feedback.


  Meer informatie
 • Betaalbaar wonen

  Een betaalbaar, duurzaam huis in een prettige woonomgeving draagt bij aan het welzijn van mensen. Wonen moet betaalbaar zijn voor iedereen en de overheid heeft hier een verantwoordelijkheid in. Zo moeten er bijvoorbeeld voldoende sociale woningen worden bijgebouwd. De afspraak in Den Haag is dat van alle woningen die worden bijgebouwd, 30% sociale huur wordt. De gemeente dient deze afspraak na te komen. De Partij voor de Dieren Den haag vindt dat hier nog te vaak van wordt afgeweken. Liberalisatie van sociale huurwoningen in gebieden met een tekort aan deze woningen moet niet worden toegestaan.

  De kwaliteit van huurwoning is in veel gevallen niet goed. Achterstallig onderhoud moet worden aangepakt. Vocht- en schimmel problemen bij woningcorporaties moet tot het verleden behoren. Hierbij moet ook aandacht zijn voor het verduurzamen van de woningen, want dit kan vaak samen worden aangepakt.


  Meer informatie
 • Dakloosheid bestrijden

  Niemand zou op straat moeten leven. Preventie is altijd beter dan achteraf pas hulp bieden. Mensen kunnen om allerlei redenen dak- of thuisloos worden. Hoe langer iemand dak- of thuisloos is, hoe moeilijker het voor hen is om weer mee te gaan draaien in de maatschappij. Daarom is het belangrijk dat deze mensen snel geholpen worden en dat zij toegang hebben tot huisvesting, voeding, scholing, informatie en (gezondheids-)zorg zodat zij hun leven weer kunnen oppakken. Daarvoor is er voldoende kleinschalige opvang nodig, zodat mensen de juiste individuele begeleiding kunnen krijgen. Ook is er extra aandacht nodig van LHBTIQAP+ers die dak- of thuisloos worden. Zij zijn een extra kwetsbare groep, en voelen zich niet altijd veilig in de reguliere opvang.

  Voor de mensen die ervoor kiezen om niet de reguliere opvang in te willen, moet er een gepaste oplossing zijn voor de koude en natte maanden. Daarom moet er jaarrond permanente opvang zijn voor alle buitenslapers die daar behoefte aan hebben. Nu worden zij alleen opgevangen in de winterperiode als de gevoelstemperatuur onder 0 graden komt. Ook moet het mogelijk zijn om huisdieren mee te nemen naar de daklozenopvang. Het gebeurt nu nog te vaak dat dak- en thuislozen geen hulp zoeken, omdat zij dan hun huisdier af zouden moeten staan.

  Meer informatie
 • Een sociaal vangnet voor iedereen

  Waar je wieg staat, bepaalt nog altijd voor een groot deel je kansen. Gemiddeld worden mensen uit armere gezinnen en buurten minder oud en hebben ze een slechtere gezondheid. Mensen die om wat voor reden dan ook niet tot de norm behoren worden bewust en onbewust gediscrimineerd en achtergesteld. Voor racisme, discriminatie en ongelijke kansen mag geen ruimte zijn in Den Haag. Met andere woorden: er is werk aan de winkel voor de (lokale) overheid.

  In Den Haag zorgen we voor een sociaal vangnet voor mensen die het moeilijk hebben. Mensen die in de bijstand terechtkomen moeten hulp ontvangen om daar weer uit te geraken. Belangrijk hierbij is dat er oog is voor het individu. Ieders situatie is verschillend, en daarmee ook ieders behoefte. De Partij voor de Dieren is tegen het moeten leveren van een ‘tegenprestatie’ bij recht op bijstand. Daarnaast moet er voldoende en tijdige schuldhulpverlening geboden worden om huisuitzetting en uithuisplaatsing te voorkomen.

  Er worden geen algoritmes ingezet, maar gesprekken gevoerd, het liefst met een vaste hulpverlener. Ook moet er oog zijn voor de drempels die mensen ervaren als zij hulp nodig hebben, zoals schaamte, stigma of onvoldoende taalbeheersing.

  Slachtoffers van het toeslagenschandaal worden actief door de gemeente benaderd en ondersteund. Zij hebben recht op hulp om hun leven weer op orde te krijgen.


  Meer informatie
 • Voedselbank

  In Den Haag leven er veel mensen onder de armoedegrens. Zij hebben recht op een voedselpakket van de voedselbank. De gemeente moet steun bieden bij het goed laten functioneren van de voedselbanken. Dit kan door het beschikbaar stellen van ruimte en met structurele financiële steun. Ook moeten de afgiftepunten voor iedereen bereikbaar zijn. Er moeten dus meer afgiftepunten worden gerealiseerd op verschillende plekken in de stad.

  De dierenvoedselbank wordt hierbij betrokken, zodat mensen die recht hebben op een voedselpakket op dezelfde plek diervoeding kunnen ontvangen.


  Meer informatie

Het standpunt Sociaal Den Haag is onderdeel van: Veiligheid, privacy en burgerrechten

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws