Zorg


Zorg is een recht. De gezondheidszorg in Den Haag moet voor iedereen toegankelijk zijn. De zorg is geen anonieme dienst, maar komt dichtbij: verzorgenden hanteren de menselijke maat.

 • Corona­crisis

  De coronacrisis heeft ingrijpende gevolgen voor onze samenleving en vraagt veel van mensen. De Partij voor de Dieren Den Haag heeft veel respect voor iedereen die zijn eigen steentje bijdraagt aan het aanpakken van deze crisis.

  Voor de toekomst is het belangrijk dat eerder in kaart wordt gebracht welke ziekteverwekkers van dier naar mens kunnen overspringen. Zodat deze gezondheidrisico’s worden beperkt. Tijdens de corona-lockdown zagen we verder het grote belang van natuur en groen voor mensen: recreatie in het groen en in de natuur is in die periode sterk toegenomen, met alle gevolgen van dien. De gemeente neemt daarom maatregelen om schade te beperken en overlast te voorkomen en legt extra groen en natuur aan.

  Bij de coronaherstelmaatregelen staan voor de Partij voor de Dieren niet de economische kortetermijnbelangen centraal. We moeten niet terug naar het oude abnormaal, maar naar een nieuw normaal waar de belangen van dieren, natuur, milieu en klimaat centraal staan. Als gevolg van de coronamaatregelen kampen veel (jonge) mensen met psychologische problemen. We zorgen ervoor dat er voldoende toegankelijk psychologische hulp voor deze mensen beschikbaar is. Arbeidsmigranten, daklozen en andere kwetsbare groepen worden in coronatijd door de gemeente opgevangen.

  De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat iedereen actief wordt geïnformeerd over coronavaccinaties. Om het makkelijk te maken om je te laten vaccineren worden in de buurt priklocaties geopend waar je zonder afspraak kunt komen. Het is belangrijk om deze locaties zo toegankelijk mogelijk te maken, bijvoorbeeld door dit te doen op plekken waar mensen veel komen.

  Meer informatie
 • Dier en zorg

  Dieren zijn een belangrijk onderdeel van het welzijn en bij de zorg voor mensen. Diverse wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat de inzet van dieren in de zorg onder andere stress vermindert, eenzaamheid en depressie tegengaat en de kwaliteit van het leven van zowel huisdier als eigenaar verhoogt. De gemeente moet in gesprek gaan met zorginstellingen opdat zorgbehoevenden hun huisdier mee kunnen nemen, tenzij dat niet in het belang van het dier is. Ook moet de gemeente onderzoeken of een mantelzorgproject voor dieren kan worden opgezet.

  In de zorgsector worden dieren steeds meer ingezet. Tot nog toe gelden voor de aanbieders van activiteiten met dieren in de zorg nog geen kwaliteitseisen of certificatie. De gemeente moet (subsidie-)aanvragen voor interventies met dieren of opvang van dieren in de zorg- en welzijnssector daarom toetsen aan vooraf opgestelde dierenwelzijnsnormen.

  Nog steeds worden soms hulphonden geweigerd op locaties of in taxi’s in onze stad. De gemeente moet daarom in de Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 2:57) een uitzondering opnemen voor aangelijnde hulphonden, waardoor deze dieren hun begeleider kunnen begeleiden naar een publiek toegankelijke plek. Ook moet de gemeente in gesprekken met de stichting Taxibelang Haaglanden blijven benadrukken dat hulphonden moeten worden toegelaten in taxi’s.

  Meer informatie
 • Preventie als uitgangspunt

  Welvaartsziektes, zoals sommige typen diabetes en sommige hart- en vaatziektes, verminderen de kwaliteit van ons leven. Daarnaast veroorzaken ze grote kosten voor ons sociale zorgstelsel. Gezonder leven, eten en bewegen spelen een belangrijke rol als het gaat om het voorkomen van ziekte en ongemak. Preventieve gezondheidszorg drukt de zorgkosten als geheel. Daarom moet de gemeente een gezonde leefwijze stimuleren en zich inzetten voor een groene, gezonde leefomgeving. Daarnaast zet de gemeente in op gifvrije landbouw en gifvrij drinkwater. Groene schoolpleinen stimuleren jongeren om buiten te spelen. Schoolkantines en gemeentelijke restaurants serveren gezonde, duurzame voeding. Den Haag werkt aan een rookvrije openbare ruimte en aan rookvrije terrassen.

  Meer informatie
 • Samen tegen eenzaamheid

  De gemeente steunt initiatieven die eenzaamheid bij ouderen voorkomen en tegengaan. Welzijnsvoorzieningen en -initiatieven worden per wijk in kaart gebracht en waar nodig gestimuleerd. Dagbesteding in de buurt voorkomt vereenzaming.

  De gemeente helpt ouderen en zorgbehoevenden die naar een zorginstelling verhuizen om hun huisdier mee te nemen, tenzij dat niet in het belang van het dier is. Zo hoeven hulpbehoevenden geen afscheid te nemen van hun huisdier.

  Meer informatie
 • Wachtlijsten terugdringen

  Bezuinigingen in de gezondheidszorg hebben gezorgd voor lange wachtlijsten. De bezuinigingen worden teruggedraaid zodat de zorg sneller toegankelijk wordt.

  Meer informatie
 • Zorg op maat

  De behoefte aan zorg vanuit de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning neemt toe. Dit komt onder andere door een ongezonde leef- en voedselomgeving, hoge prestatie-eisen, de toename van het aantal chronisch zieken en door de vergrijzing. In de zorg zijn problemen ontstaan toen de Rijksoverheid verantwoordelijkheden afschoof op gemeente zonder daar voldoende budget voor te geven.

  Den Haag kent 180 verschillende nationaliteiten. Zorgverleners en opvanglocaties houden rekening met de achtergrond, identiteit en levensstijl van gebruikers. Ook zorgt de gemeente voor kwalitatief goede zorg en hulpverlening, liefst door kleinschalige, buurtgerichte organisaties waar zorgmedewerkers fatsoenlijke werkomstandigheden hebben en zorgbestuurders geen topsalaris verdienen. Daarnaast zet Den Haag in op het bevorderen van gelijke kansen voor iedereen dat is nodig om zwaardere jeugdzorg te voorkomen.

  Den Haag heeft veel mensen die zorg nodig hebben en moeten worden opgevangen. We vangen ze kleinschalig op verspreid over Den Haag. We pakken de overconcentratie van zorgdoelgroepen in Escamp en Loosduinen aan. De afgelopen tijd heeft de gemeente flink bezuinigd op de zorg (WMO). Hierdoor komen mensen die aangewezen zijn op zorg in de problemen. Den Haag gaat zorgen dat mensen die hulpmiddelen nodig hebben, zoals een scootmobiel, dit kunnen krijgen. We stellen een gemeentelijke ombudsfunctie in, zodat problemen rond de toekenning door een onafhankelijke partij kunnen worden beoordeeld en opgelost. Ook moet Den Haag zich inzetten om te zorgen dat ziekenhuis Bronovo zoveel mogelijk open blijft.

  Meer informatie

Het standpunt Zorg is onderdeel van: Zorg, onderwijs en cultuur

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws