Raads­vragen aange­reden hond op het strand


Indiendatum: sep. 2010

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Naar aanleiding van de aanrijding op 2 september bij strandtent de Kwartel te Scheveningen waarbij een hond werd gedood door een voertuig van de KMAR welke volgens ooggetuigen te hard reed, stelt ondergetekende - onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde - de volgende vragen.

1. Bent u bekend met het feit dat er in de afgelopen jaren al minstens vier honden zijn aangereden op het strand, waarvan er drie zijn overleden?
2. Bent u met mij van mening dat dit onacceptabel is?
3. Welke maatregelen zijn er genomen of worden er nog genomen tegen de chauffeurs van de auto’s die de honden hebben aangereden?
4. Nu is gebleken dat er sprake zou kunnen zijn van een strafbaar feit is dit voldoende reden voor een opsporingsonderzoek. Is de politie een onderzoek gestart naar dit voorval?
5. Indien het onderzoek nog niet is gestart, wanneer start dit alsnog? Dit met het oog op de ernst van het strafbare feit.
6. Bent u bereid om ons op de hoogte te houden van het politieonderzoek?
7. Wordt de chauffeur van de KMAR ook intern gestraft? Bent u bereid om bij de KMAR aan te dringen op disciplinaire maatregelen tegen de chauffeur nu ooggetuigen hebben verklaard dat de chauffeur in een 15 km gebied harder dan 60 km per uur reed?
8. Deelt u de mening van een medewerker van de gemeente Den Haag, Otto den Ouden, zoals hij deze verwoord in de uitzending van Hart voor Nederland? (Hij stelt dat de mensen zelf moeten opletten als je je op het strand begeeft met hond of kind.)
Zo nee, hoe legt u uit aan hondenbezitters dat in een groot deel van Den Haag een aanlijnplicht voor honden geldt ten behoeve van de verkeersveiligheid, terwijl men in een uitrengebied op het strand zelf op moet letten?
9. Onlangs ontvingen wij ook een melding van een dienstauto van de gemeente die in de Bosjes van Pex de snelheid overschreed. Nu blijkt dat genoemde voorvallen niet op zichzelf staan: Wat gaat u ondernemen om aanrijdingen met auto’s op het strand, in uitren- en wandelgebieden in de toekomst te voorkomen?

10. Bent u bereid om het aantal afgegeven vergunningen voor rijden op het strand te beperken om zo de risico’s op aanrijdingen met auto’s te verminderen? Of is het anderszins mogelijk om de controle van auto’s op het strand te verscherpen (desnoods met behulp van een flitspaal)?

Met vriendelijke groet,


Marieke de Groot
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Gemeente Den Haag

Indiendatum: sep. 2010
Antwoorddatum: 9 nov. 2010

Het raadslid mevrouw M.J.E. de Groot heeft op 9 september 2010 een brief met daarin tien vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoorden wij deze vragen als volgt.

1. Bent u bekend met het feit dat er in de afgelopen jaren al minstens vier honden zijn aangereden op het strand, waarvan er drie zijn overleden?

Ja.

2. Bent u met mij van mening dat dit onacceptabel is?

Het college betreurt de ongevallen.

3. Welke maatregelen zijn er genomen of worden er nog genomen tegen de chauffeurs van de auto’s die de honden hebben aangereden?

Zoals op 26 mei 2009 aan de raad gemeld (RIS 162867) heeft de politie eerder onderzoek ingesteld naar vergelijkbare incidenten. In die gevallen is geen roekeloos rijgedrag geconstateerd en het OM is niet overgegaan tot vervolging.
Als een voertuig van de gemeente betrokken is bij een aanrijding op het strand wordt de bestuurder in ieder geval aangesproken op het voorval.

4. Nu er is gebleken dat er sprake zou kunnen zijn van een strafbaar feit is dit voldoende reden voor een opsporingsonderzoek. Is de politie een onderzoek gestart naar dit voorval?

Aangezien het een voertuig van de Koninklijke Marechaussee (KMar) betreft, stelt niet de politie maar de KMar onderzoek in naar het incident. Het onderzoek wordt verricht onder het gezag van de officier van justitie te Arnhem.

5. Indien het onderzoek nog niet is gestart, wanneer start dit alsnog? Dit met het oog op de ernst van het strafbare feit.

Zie beantwoording vraag 4.

6. Bent u bereid ons op de hoogte te houden van het politieonderzoek?

Het is niet aan het college mededelingen te doen over de voortgang van onderzoeken die door de KMar onder het gezag van de officier van justitie te Arnhem worden ingesteld.

7. Wordt de chauffeur van de KMAR ook intern gestraft? Bent u bereid om bij de KMAR aan te dringen op disciplinaire maatregelen tegen de chauffeur nu ooggetuigen hebben verklaard dat de chauffeur in een 15 km gebied harder dan 60 km per uur reed?

Het college doet geen uitspraken over de wijze waarop de KMar intern omgaat met incidenten. De rapportage over dit incident is doorgestuurd naar de Sectie Interne Onderzoeken (SIO) van de KMar. Het is ook niet aan het college om - lopende het onderzoek - uitspraken te doen over de snelheid waarmee is gereden.

8. Deelt u de mening van een medewerker van de gemeente Den Haag, Otto den Ouden, zoals hij deze verwoord in de uitzending van ‘Hart voor Nederland’? (Hij stelt dat mensen zelf moeten opletten als je op het strand begeeft met hond of kind). Zo nee, hoe legt u uit aan hondenbezitters dat in een groot deel van Den Haag een aanlijnplicht voor honden geldt ten behoeve van de verkeersveiligheid, terwijl men in een uitrengebied op het strand zelf moet opletten?

Het college is van mening dat bezoekers van het strand zelf verantwoordelijk zijn voor de eigen veiligheid en die van hun kinderen en/of hun honden. Dit geldt ook wanneer er voertuigen op het strand aanwezig zijn. Aangezien er beperkt voertuigen worden toegelaten op het strand en het overzicht op het strand per definitie goed is, zou men een voertuig tijdig moeten kunnen waarnemen en daar op anticiperen.Dat laat onverlet dat de voertuigen zelf langzaam dienen te rijden.

9. Onlangs ontvingen wij ook een melding van een dienstauto van de gemeente die in de Bosjes van Pex de snelheid overschreed. Nu blijkt dat de genoemde voorvallen niet op zichzelf staan: wat gaat u ondernemen om aanrijdingen met auto’s op het strand, in uitren- en wandelgebieden in de toekomst te voorkomen?

Het college is van mening dat alle bestuurders van gemeentevoertuigen een bijzondere verantwoordelijkheid hebben in het verkeer. Zeker in gebieden die gesloten zijn voor gemotoriseerd verkeer en waar men op basis van een ontheffing toch toegang heeft met een gemeentevoertuig. Het college heeft alle gemeentelijke diensten die gemeentevoertuigen inzetten op het strand en in de groengebieden, en ook andere belanghebbenden die uit hoofde van hun werkzaamheden in deze gebieden rijden, nadrukkelijk verzocht nogmaals de richtlijnen onder de aandacht te brengen van de berijders en hen te wijzen op hun bijzondere verantwoordelijkheid. Wij kunnen echter, net als bij het verkeer op de reguliere weg, een ongeval nooit geheel uitsluiten.

10. Bent u bereid om het aantal afgegeven vergunningen voor rijden op het strand te beperken om zo de risico’s op aanrijdingen met auto’s te verminderen? Of is het anderszins mogelijk om de
controle van auto’s op het strand te verscherpen (desnoods met behulp van een flitspaal) ?

De gemeente hanteert een stringent beleid ten aanzien van de afgifte van ontheffingen voor rijden op het strand. Alleen degenen voor wie dit echt noodzakelijk is, krijgen een ontheffing. Het beperken van het aantal af te geven ontheffingen zou een aantal van deze personen ernstig hinderen in het uitoefenen van noodzakelijke werkzaamheden. De op het strand aanwezige handhavers van de gemeente of van de politie zullen altijd letten op de gereden snelheden op het strand. De handhavende instanties zijn echter niet continu op het strand aanwezig om het gedrag van bestuurders van auto’s te controleren. Gezien het geringe aantal voertuigen dat zich op het strand beweegt, zet het college de beperkte hoeveelheid middelen voor handhaving nl. in in gebieden waar dit de hoogste prioriteit heeft.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Interessant voor jou

Raadsvragen Dierenleed door lijmplanken

Lees verder

Aanvullende raadsvragen vuurwerkfestival

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer