Raads­vragen over GFT afval­in­za­meling


Indiendatum: mrt. 2011

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In verband met meldingen over de (on)mogelijkheid om GFT afval op te halen in bepaalde postcodegebieden alsmede het oneigenlijk bij elkaar voegen van restafval en GFT afval, stelt ondergetekende - onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde - de volgende vragen:

Volgens de gemeentelijke website is het in postcodegebied 2492 PH, huisnummers 1 t/m 81 niet mogelijk om GFT afval apart te laten ophalen. Navraag bij de gemeenteambtenaar leerde ons echter dat het gescheiden ophalen van GFT afval in dit gebied wel degelijk mogelijk is, maar uitsluitend bij voldoende aanmeldingen. Dit laatste blijkt echter niet uit de website.

1) Bent u bereid de informatie op de website zodanig te wijzigen dat iedere Haagse burger zich in ieder geval kan aanmelden voor gescheiden GFT afvalinzameling? Hiermee wordt voorkomen dat de gemeente er vanuit gaat dat er geen interesse is voor gescheiden afvalinzameling door een gebrek aan aanmeldingen, terwijl de burger er door de foutieve voorlichting op de website vanuit gaat dat gescheiden GFT afvalinzameling in zijn of haar wijk niet mogelijk is.

2) Hoeveel gebieden in Den Haag zijn er waar gescheiden GFT afvalinzameling niet standaard plaatsvindt en waar een abonnement uitsluitend mogelijk is bij voldoende aanmeldingen?

3) Bent u bereid om eerder genoemde werkwijze voor al deze gebieden in Den Haag aan te passen?

4) In de gemeente Den Haag wordt niet in iedere wijk GFT afval standaard gescheiden opgehaald. Dit wekt grote verwarring op bij de bewoners. Er zijn namelijk wijken waar het GFT gescheiden wordt ingezameld, er zijn wijken waar bewoners een abonnement voor GFT afval moeten sluiten en er zijn wijken waar GFT afval in het geheel niet gescheiden wordt.
Is het college bereid om in de gehele stad standaard GFT afval gescheiden op te halen, zonder abonnementen of anderszins verwarrende oplossingen?

5) Omdat gescheiden GFT afvalinzameling niet vanzelfsprekend is, gebruiken sommige bewoners de groene GFT afvalbak ook voor restafval. Op deze wijze wordt GFT afval vervuild met restafval.
Is het college bereid ervoor te zorgen dat gescheiden GFT afvalinzameling een vanzelfsprekendheid wordt in Den Haag zodat de bewoners het afval ook aanbieden in de daarvoor bestemde bak en vervuiling op deze manier wordt voorkomen?

Regelmatig bereiken ons berichten dat GFT afval door de medewerkers van de afvalinzameling bij het restafval wordt gegooid.
6) Is dit bij u bekend? Wat doet het college eraan om deze mix van afval zoveel mogelijk te voorkomen, mede gezien het feit dat het voor bewoners demotiverend werkt als zij moeite doen om afval te scheiden terwijl het bij de inzameling al mis gaat?

7) Indien voor de inzameling een vrachtwagen wordt gebruikt met meerdere compartimenten kan dit bij bewoners ten onrechte het beeld oproepen dat GFT afval bij het restafval in de vrachtwagen terecht komt. Bent u bereid de burgers goed te informeren zodat dit misverstand voorkomen wordt?

8) In de beleidsnotitie ’10 voor milieu’ (RIS133647) van de gemeente is als doelstelling opgenomen de opbrengst van GFT inzameling te verhogen van 7 naar 21 %. Heeft de gemeente deze doelstelling gehaald? Zo ja, hoe gaat u deze opbrengst in de toekomst verder verhogen? Zo nee, wat is hiervan de reden en wat gaat u ondernemen om deze opbrengst alsnog op het minimale gewenste niveau te brengen?

9) In de beantwoording op de schriftelijke vragen van het raadslid mevrouw
K.E. Waanders van 15 februari jl. geeft het college aan voornemens te zijn om in 2011 en 2012 respectievelijk 729 en 650 ondergrondse containers te plaatsen voor restafval maar geen ondergrondse containers voor GFT afval. In de toekomst alsnog GFT containers plaatsen brengt onnodig hoge kosten met zich mee.
Wat is de reden dat ondergrondse containers voor restafval en GFT niet tegelijkertijd geplaatst worden?

10) Is het college bereid om bij het plaatsen van ondergrondse containers voor restafval ook tegelijkertijd ondergrondse containers voor GFT afval te plaatsen?
Zo ja, hoeveel ondergrondse containers zullen er in 2011 en 2012 voor GFT afval worden geplaatst?

Met vriendelijke groet,


Marieke de Groot
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Gemeente Den Haag

Indiendatum: mrt. 2011
Antwoorddatum: 20 apr. 2011

Het raadslid mevrouw M.J.E. de Groot heeft op 23 maart 2011 een brief met daarin tien vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoorden wij deze vragen als volgt.

1. Bent u bereid de informatie op de website zodanig te wijzigen dat iedere Haagse burger zich in ieder geval kan aanmelden voor gescheiden GFT afvalinzameling? Hiermee wordt voorkomen dat de gemeente er vanuit gaat dat er geen interesse is voor gescheiden afvalinzameling door een gebrek aan aanmeldingen, terwijl de burger er door de foutieve voorlichting op de website vanuit gaat dat gescheiden GFT afvalinzameling in zijn of haar wijk niet mogelijk is.

Nee. Om de volgende redenen zien wij daartoe geen aanleiding. In 2005 is de Nota optimalisering afvalbeheer vastgesteld. Daarin is opgenomen dat om doelmatigheidsredenen in een deel van de stad de tot dan toe gebruikelijke, wekelijkse huis-aan-huis inzameling van GFT wordt beëindigd. In gebieden met overwegend gestapelde bouw is de GFT-inzameling toen beperkt tot de burgers die dat uitdrukkelijk te kennen hebben gegeven (abonnementsysteem). In de rest van de stad is gewoon voortgegaan met de reguliere huis aan huis inzameling van GFT. Op deze wijze van GFT-inzameling wordt ook uitvoerig ingegaan op de gemeentelijke site www.denhaag.nl.

2. Hoeveel gebieden in Den Haag zijn er waar gescheiden GFT afvalinzameling niet standaard plaatsvindt en waar een abonnement uitsluitend mogelijk is bij voldoende aanmeldingen?

Artikel 5 van de Afvalstoffenverordening geeft de volgende opsomming van de abonnementsgebieden in de stad die van de reguliere huis aan huis inzameling zijn uitgezonderd:
a. stadsdeel Centrum met uitzondering van Archipel
b. stadsdeel Escamp met uitzondering van Wateringseveld
c. stadsdeel Laak
d. stadsdeel Haagse Hout met uitzondering van Marlot en Benoordenhout
e. stadsdeel Segbroek tussen Laan van Meerdervoort en Loosduinseweg
f. het gebied dat begrensd wordt door de Wieringsestraat, de Duivelandsestraat, de Nieboerweg, de Westduinweg, het Schipperplein, de Roerstraat, de Prins Willemplein, de Jurriaan Kokstraat, de Gevers Deynootweg en de Strandweg.

3. Bent u bereid om eerder genoemde werkwijze voor al deze gebieden in Den Haag aan te passen?

In de binnenkort te verschijnen Kadernota huishoudelijk afvalbeheer Den Haag 2011-2015 komen wij terug op de gescheiden inzameling van afval.

4. In de gemeente Den Haag wordt niet in iedere wijk GFT afval standaard gescheiden opgehaald. Dit wekt grote verwarring op bij de bewoners. Er zijn namelijk wijken waar het GFT gescheiden wordt ingezameld, er zijn wijken waar bewoners een abonnement voor GFT afval moeten sluiten en er zijn wijken waar GFT afval in het geheel niet gescheiden wordt. Is het college bereid om in de gehele stad standaard GFT afval gescheiden op te halen, zonder abonnementen of anderszins verwarrende oplossingen?

Wij zullen hierop terug komen in de binnenkort te verschijnen Kadernota huishoudelijk afvalbeheer Den Haag 2011-2015.

5. Omdat gescheiden GFT afvalinzameling niet vanzelfsprekend is, gebruiken sommige bewoners de groene GFT afvalbak ook voor restafval. Op deze wijze wordt GFT afval vervuild met restafval. Is het college bereid ervoor te zorgen dat gescheiden GFT afvalinzameling een vanzelfsprekendheid wordt in Den Haag zodat de bewoners het afval ook aanbieden in de daarvoor bestemde bak en vervuiling op deze manier wordt voorkomen?

De gemeente is afhankelijk van de medewerking van onze inwoners. Gelukkig is voor een groot aantal inwoners, in gebieden met laagbouw en een tuin, het gescheiden aanbieden van een goede kwaliteit van GFT een vanzelfsprekendheid. De gemeente kan burgers echter niet verplichten om GFT gescheiden aan te bieden of daar een vanzelfsprekendheid van te maken.

6. Regelmatig bereiken ons berichten dat GFT afval door de medewerkers van de afvalinzameling bij het restafval wordt gegooid. Is dit bij u bekend?Wat doet het college eraan om deze mix van afval zoveel mogelijk te voorkomen, mede gezien het feit dat het voor bewoners demotiverend werkt als zij moeite doen om afval te scheiden terwijl het bij de inzameling al mis gaat?

De NV Haagse Milieu Services (HMS), waaraan de inzameling van huishoudelijk afval is opgedragen, wordt hierop in voorkomende gevallen aangesproken. De NV corrigeert vervolgens zonodig haar medewerkers. Dit sorteert effect, maar blijft een punt van aandacht.

7. Indien voor de inzameling een vrachtwagen wordt gebruikt met meerdere compartimenten kan dit bij bewoners ten onrechte het beeld oproepen dat GFT afval bij het restafval in de vrachtwagen terecht komt. Bent u bereid de burgers goed te informeren zodat dit misverstand voorkomen wordt?

De aangeduide, zogenoemde tweekamerwagens, zijn niet meer bij de NV HMS in gebruik.

8. In de beleidsnotitie ’10 voor milieu’ (RIS133647) van de gemeente is als doelstelling opgenomen de opbrengst van GFT inzameling te verhogen van 7 naar 21 %. Heeft de gemeente deze doelstelling gehaald? Zo ja, hoe gaat u deze opbrengst in de toekomst verder verhogen? Zo nee, wat is hiervan de reden en wat gaat u ondernemen om deze opbrengst alsnog op het minimale gewenste niveau te brengen?

Deze nota dateert uit 2006 en kende een looptijd van 2006 tot 2010. Op de gescheiden afvalinzameling en de doelstellingen zal nader worden ingegaan in de binnenkort te verschijnen Kadernota huishoudelijk afvalbeheer Den Haag 2011-2015.

9. In de beantwoording op de schriftelijke vragen van het raadslid mevrouw K.E. Waanders van 15 februari jl. geeft het college aan voornemens te zijn om in 2011 en 2012 respectievelijk 729 en 650 ondergrondse containers te plaatsen voor restafval maar geen ondergrondse containers voor GFT afval. In de toekomst alsnog GFT containers plaatsen brengt onnodig hoge kosten met zich mee. Wat is de reden dat ondergrondse containers voor restafval en GFT niet tegelijkertijd geplaatst worden?

Ondergrondse restafvalcontainers zullen veelal worden geplaatst in gebieden met gestapelde bouw. Zoals in de beantwoording van vraag 1 is aangegeven wordt het GFT in deze gebieden al niet regulier huis-aan-huis ingezameld en zijn er derhalve geen ondergrondse containers voor GFT voorzien.

10. Is het college bereid om bij het plaatsen van ondergrondse containers voor restafval ook tegelijkertijd ondergrondse containers voor GFT afval te plaatsen? Zo ja, hoeveel ondergrondse containers zullen er in 2011 en 2012 voor GFT afval worden geplaatst?

Nee (zie de beantwoording van vraag 9).

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Interessant voor jou

Raadsvragen over de Open Havendag

Lees verder

Raadsvragen over Den Haag Monsanto vrij

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer