Vervolg­vragen ‘Afsluiting Zuiderpark voor Invictus Games’


Indiendatum: 19 mei 2022


Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In het kader van de manier waarop de Invictus Games in het Zuiderpark een plek kreeg heeft de Partij voor de Dieren samen met Christenunie/SGP en de SP op 31 maart vragen gesteld (RIS311978), welke door het college op 20 april 2022 beantwoord zijn. De Partij voor de Dieren stelt graag vervolgvragen om meer inzicht te verkrijgen in het effect van dergelijke evenementen op dierenwelzijn en natuur.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Leonie Gerritsen de volgende

vragen:

1) Is het college bereid de rapportage van de ecologische voorschouw met de raad te delen? Zo niet, waarom niet?

2) Wat was de specifieke formulering van de opdracht aan het onafhankelijke adviesbureau voor de ecologische voorschouw?

3) Is dit een standaard uitvraag voor een voorschouw of verschilt deze per evenement?

4) Zijn er door het college of door de organisatie van het evenement scenario’s uitgewerkt voor het geval delen van het evenement verplaatst zouden moeten worden vanuit ecologisch oogpunt? Zo niet, waarom niet?

Ecoloog en universitair hoofddocent in Wageningen Patrick Jansen stelt het volgende: “serieuze broedvogelinventarisaties bestaan dan ook minstens uit zeven rondes in vroege ochtend en een in de avond. Anders mis je broedvogels. Met één controle overdag ben je er niet.”

5) Wat stelt het college voor voorwaarden aan de broedvogelinventarisaties? Is het college bereid de richtlijn zoals hierboven omschreven over te nemen? Zo niet, kan het college met argumenten onderbouwd aangeven hoe het voldoet aan de plicht om nesten te beschermen vanaf de bouw van het nest tot het uitvliegen van de jongen?

6) Hoe kijkt het college aan tegen de door het college omarmde observatie dat er in het Zuiderpark blijkbaar geen enkele nestactiviteit plaatsvindt tijdens het hoogtepunt van het broedseizoen? Baart dit het college zorgen als er geen enkel vogelnest in het Zuiderpark is in 2022? Zo niet, waarom niet?

Het college geeft in de beantwoording aan dat de organisatie een ecologische deskundige heeft ingehuurd die het evenemententerrein inspecteert en continu monitort.

7) Kan het college aangeven hoe deze continue monitoring eruit zag? Wat was de frequentie van de monitoring? Wat waren de consequenties voor de organisatie van het evenement als ecologische risico’s gesignaleerd werden? Kan de verslaglegging van de monitoring met de raad worden gedeeld? Zo nee, waarom niet?

8) Kan het college aangeven wat het oordeel van de ecologische deskundige over het met grote auto’s door de waterpartij in het Zuiderpark heen rijden was? Hoe is verklaard dat het belang van deze “Land Rover Challenge” opweegt tegen de verstoring en mogelijke vervuiling van het water in het Zuiderpark?

9) In het hypothetische geval dat er nesten aangetroffen zouden zijn, is er in zo’n geval beleid om te monitoren om te zien of de nestbescherming effectief is (dat wil zeggen of het broedsel uitkomt, en of de jonge vogels daadwerkelijk ongestoord door het evenement kunnen opgroeien tot het moment dat zij uitvliegen)? Zo niet, hoe weet het college dan of de nestbeschermingsmaatregelen effectief zijn?

10) Kan het college toelichten wat het als de reguliere taken van diensthonden van Defensie ziet? Valt het acteren in een promotiefilm hieronder? Is het een reguliere werkzaamheid van de honden om voor een groot publiek actief te zijn bij evenementen? Zo ja, waar baseert het college dit op?

11) Is het college bekend met de meldingen over de vele tie-wraps die bleven slingeren in de natuur tijdens de afbouw? Hoe kijkt het college aan tegen dit voorval? Is het college bereid om in het locatiebeleid bijvoorbeeld afspraken over plastic gebruik en plastic afval aan te scherpen?

Het lijkt erop dat de Invictus Games een ruime uitzondering hebben gekregen op de standaardtermijn voor opbouw en afbouw in het Zuiderpark, die zoals beschreven in het locatiebeleid (RIS311558) maximaal 14 dagen is.

12) Kan het college bevestigen dat de Invictus Games een uitzondering hebben gekregen? Zo ja, hoe lang mag de op- en afbouw duren? Is het college bereid de onderbouwing hiervoor met de raad te delen?

13) Wat zijn de kaders om zo'n uitzondering te beoordelen en te verlenen? Is het college bereid om
verzoeken voor dergelijke uitzondering aan de raad voor te leggen? Zo niet, waarom niet?


Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren