Vervolg­vragen ‘Afsluiting Zuiderpark voor Invictus Games’


Indiendatum: 19 mei 2022


Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In het kader van de manier waarop de Invictus Games in het Zuiderpark een plek kreeg heeft de Partij voor de Dieren samen met Christenunie/SGP en de SP op 31 maart vragen gesteld (RIS311978), welke door het college op 20 april 2022 beantwoord zijn. De Partij voor de Dieren stelt graag vervolgvragen om meer inzicht te verkrijgen in het effect van dergelijke evenementen op dierenwelzijn en natuur.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Leonie Gerritsen de volgende

vragen:

1) Is het college bereid de rapportage van de ecologische voorschouw met de raad te delen? Zo niet, waarom niet?

2) Wat was de specifieke formulering van de opdracht aan het onafhankelijke adviesbureau voor de ecologische voorschouw?

3) Is dit een standaard uitvraag voor een voorschouw of verschilt deze per evenement?

4) Zijn er door het college of door de organisatie van het evenement scenario’s uitgewerkt voor het geval delen van het evenement verplaatst zouden moeten worden vanuit ecologisch oogpunt? Zo niet, waarom niet?

Ecoloog en universitair hoofddocent in Wageningen Patrick Jansen stelt het volgende: “serieuze broedvogelinventarisaties bestaan dan ook minstens uit zeven rondes in vroege ochtend en een in de avond. Anders mis je broedvogels. Met één controle overdag ben je er niet.”

5) Wat stelt het college voor voorwaarden aan de broedvogelinventarisaties? Is het college bereid de richtlijn zoals hierboven omschreven over te nemen? Zo niet, kan het college met argumenten onderbouwd aangeven hoe het voldoet aan de plicht om nesten te beschermen vanaf de bouw van het nest tot het uitvliegen van de jongen?

6) Hoe kijkt het college aan tegen de door het college omarmde observatie dat er in het Zuiderpark blijkbaar geen enkele nestactiviteit plaatsvindt tijdens het hoogtepunt van het broedseizoen? Baart dit het college zorgen als er geen enkel vogelnest in het Zuiderpark is in 2022? Zo niet, waarom niet?

Het college geeft in de beantwoording aan dat de organisatie een ecologische deskundige heeft ingehuurd die het evenemententerrein inspecteert en continu monitort.

7) Kan het college aangeven hoe deze continue monitoring eruit zag? Wat was de frequentie van de monitoring? Wat waren de consequenties voor de organisatie van het evenement als ecologische risico’s gesignaleerd werden? Kan de verslaglegging van de monitoring met de raad worden gedeeld? Zo nee, waarom niet?

8) Kan het college aangeven wat het oordeel van de ecologische deskundige over het met grote auto’s door de waterpartij in het Zuiderpark heen rijden was? Hoe is verklaard dat het belang van deze “Land Rover Challenge” opweegt tegen de verstoring en mogelijke vervuiling van het water in het Zuiderpark?

9) In het hypothetische geval dat er nesten aangetroffen zouden zijn, is er in zo’n geval beleid om te monitoren om te zien of de nestbescherming effectief is (dat wil zeggen of het broedsel uitkomt, en of de jonge vogels daadwerkelijk ongestoord door het evenement kunnen opgroeien tot het moment dat zij uitvliegen)? Zo niet, hoe weet het college dan of de nestbeschermingsmaatregelen effectief zijn?

10) Kan het college toelichten wat het als de reguliere taken van diensthonden van Defensie ziet? Valt het acteren in een promotiefilm hieronder? Is het een reguliere werkzaamheid van de honden om voor een groot publiek actief te zijn bij evenementen? Zo ja, waar baseert het college dit op?

11) Is het college bekend met de meldingen over de vele tie-wraps die bleven slingeren in de natuur tijdens de afbouw? Hoe kijkt het college aan tegen dit voorval? Is het college bereid om in het locatiebeleid bijvoorbeeld afspraken over plastic gebruik en plastic afval aan te scherpen?

Het lijkt erop dat de Invictus Games een ruime uitzondering hebben gekregen op de standaardtermijn voor opbouw en afbouw in het Zuiderpark, die zoals beschreven in het locatiebeleid (RIS311558) maximaal 14 dagen is.

12) Kan het college bevestigen dat de Invictus Games een uitzondering hebben gekregen? Zo ja, hoe lang mag de op- en afbouw duren? Is het college bereid de onderbouwing hiervoor met de raad te delen?

13) Wat zijn de kaders om zo'n uitzondering te beoordelen en te verlenen? Is het college bereid om
verzoeken voor dergelijke uitzondering aan de raad voor te leggen? Zo niet, waarom niet?


Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren


Indiendatum: 19 mei 2022
Antwoorddatum: 5 jul. 2022

Het raadslid mevrouw Gerritsen heeft op 17 mei 2022 een brief met daarin dertien vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

In het kader van de manier waarop de Invictus Games in het Zuiderpark een plek kreeg heeft de Partij voor de Dieren samen met Christenunie/SGP en de SP op 31 maart vragen gesteld (RIS311978), welke door het college op 20 april 2022 beantwoord zijn. De Partij voor de Dieren stelt graag vervolgvragen om meer inzicht te verkrijgen in het effect van dergelijke evenementen op dierenwelzijn en natuur.

1. Is het college bereid de rapportage van de ecologische voorschouw met de raad te delen? Zo niet, waarom niet?

Ja, de rapportage vindt u in bijlage 1.

2. Wat was de specifieke formulering van de opdracht aan het onafhankelijke adviesbureau voor de ecologische voorschouw?

In opdracht van JaguarLandrover heeft advies – en ingenieursbureau Tauw onderzoek gedaan naar de consequenties van de Wet Natuurbescherming voor de Driving Challenge tijdens de Invictus Games 2020 in het Zuiderpark in Den Haag. De ontwikkeling kan alleen doorgaan als deze niet in strijd is met de natuurwetgeving, of als de benodigde ontheffingen kunnen worden verleend. In de rapportage worden de volgende vragen beantwoord:

• Welke onderdelen van de Wet natuurbescherming (hierna te noemen Wnb) zijn van belang?

• In hoeverre is de beoogde ontwikkeling (mogelijk) strijdig met de Wnb?

• Zijn maatregelen en/of een ontheffing nodig?

• Wat betekent dit voor de verdere planvorming en uitvoering?

3. Is dit een standaard uitvraag voor een voorschouw of verschilt deze per evenement?

Er is geen standaard voor dit soort uitvragen en niet voor ieder evenement is een ecologisch onderzoek noodzakelijk.

4. Zijn er door het college of door de organisatie van het evenement scenario’s uitgewerkt voor het geval delen van het evenement verplaatst zouden moeten worden vanuit ecologisch oogpunt? Zo niet, waarom niet?

Ja. Het ecologisch onderzoek spitste zich toe op een specifiek onderdeel waar mogelijk ecologische schade zou kunnen ontstaan. Voor dit onderdeel waren aanpassingen in de opzet voorhanden. Het Zuiderpark is groot genoeg om in alle gevallen bij de kwetsbare plekken weg te blijven.

Ecoloog en universitair hoofddocent in Wageningen Patrick Jansen stelt het volgende: “serieuze broedvogelinventarisaties bestaan dan ook minstens uit zeven rondes in vroege ochtend en een in de avond. Anders mis je broedvogels. Met één controle overdag ben je er niet.”

5. Wat stelt het college voor voorwaarden aan de broedvogelinventarisaties? Is het college bereid de richtlijn zoals hierboven omschreven over te nemen? Zo niet, kan het college met argumenten onderbouwd aangeven hoe het voldoet aan de plicht om nesten te beschermen vanaf de bouw van het nest tot het uitvliegen van de jongen?

Evenementenvergunningen worden verleend op grond van de APV. De Wet natuurbescherming prevaleert boven de lokale APV-vergunning. Het broedseizoen vormt geen belang dat als zodanig wordt beschermd door de APV, maar in een APV-vergunning wordt wel in de regel een bepaling opgenomen dat de organisator moet voldoen aan (overige) wet- en regelgeving (bijvoorbeeld de Wet natuurbescherming). Het kader voor evenementen op dit onderwerp is verwoord in het locatiebeleid dat onlangs is vastgesteld en het college heeft geen behoefte aan aanscherping van dat beleid.

6. Hoe kijkt het college aan tegen de door het college omarmde observatie dat er in het Zuiderpark
blijkbaar geen enkele nestactiviteit plaatsvindt tijdens het hoogtepunt van het broedseizoen?
Baart dit het college zorgen als er geen enkel vogelnest in het Zuiderpark is in 2022? Zo niet,
waarom niet?

Het evenemententerrein besloeg een deel van het park. En binnen dat terrein bleef verreweg het grootste deel weg van bomen, bosschages en waterpartijen. Alleen het (beperkte) deel waar zich een mogelijk risico voordeed is onderzocht.

Het college geeft in de beantwoording aan dat de organisatie een ecologische deskundige heeft
ingehuurd die het evenemententerrein inspecteert en continu monitort.

7. Kan het college aangeven hoe deze continue monitoring er uitzag? Wat was de frequentie van de monitoring? Wat waren de consequenties voor de organisatie van het evenement als ecologische risico’s gesignaleerd werden? Kan de verslaglegging van de monitoring met de raad worden gedeeld? Zo nee, waarom niet?

Het toezicht was vrijwel vol continue. In het ecologisch rapport (bijlage 1) staat wat de consequenties zouden zijn geweest bij ecologische risico’s. Van het toezicht tijdens de opbouw is geen schriftelijk verslag.

8. Kan het college aangeven wat het oordeel van de ecologische deskundige over het met grote auto’s door de waterpartij in het Zuiderpark heen rijden was? Hoe is verklaard dat het belang van deze “Land Rover Challenge” opweegt tegen de verstoring en mogelijke vervuiling van het water in het Zuiderpark?

Het rapport in bijlage 1 is gemaakt om de effecten van dit onderdeel van de Invictus Games te beoordelen. Omdat er door de getroffen voorzorgsmaatregelen niet of nauwelijks sprake was van verstoring of vervuiling, achtte het college de activiteit verantwoord.

9. In het hypothetische geval dat er nesten aangetroffen zouden zijn, is er in zo’n geval beleid om te monitoren om te zien of de nestbescherming effectief is (dat wil zeggen of het broedsel uitkomt, en of de jonge vogels daadwerkelijk ongestoord door het evenement kunnen opgroeien tot het moment dat zij uitvliegen)? Zo niet, hoe weet het college dan of de nestbeschermingsmaatregelen effectief zijn?

Ingeval van nesten zou een (eventueel afgeschermde) storingsvrije zone worden gecreëerd. Deze maatregel, gecombineerd met het permanente toezicht dat door het college was ingesteld, vormden naar onze mening voldoende waarborgen voor een adequate nestbescherming.

10. Kan het college toelichten wat het als de reguliere taken van diensthonden van Defensie ziet? Valt het acteren in een promotiefilm hieronder? Is het een reguliere werkzaamheid van de honden om voor een groot publiek actief te zijn bij evenementen? Zo ja, waar baseert het college dit op?

De activiteiten zoals die bij de Games werden uitgevoerd door diensthonden, vallen volgens het college binnen hun reguliere taken. Deze demonstraties worden vaker uitgevoerd. In het locatiebeleid wordt de term ‘soorteigen gedrag’ opgevoerd. De wijze waarop honden tijdens het evenement actief waren, valt volgens het college binnen dat gedrag.

11. Is het college bekend met de meldingen over de vele tie-wraps die bleven slingeren in de natuur tijdens de afbouw? Hoe kijkt het college aan tegen dit voorval? Is het college bereid om in het locatiebeleid bijvoorbeeld afspraken over plastic gebruik en plastic afval aan te scherpen?

In het locatiebeleid is opgenomen dat voor alle organisaties die in Den Haag een evenement organiseren de voorwaarde is en blijft dat ze voldoen aan Europese en nationale wetgeving zoals bijvoorbeeld die met betrekking tot het gebruik van single use plastic. Tie-wraps staan niet op de lijst van verboden artikelen. Afval is na de afbouw verwijderd. Bij de naschouw op en rond het evenemententerrein is hier aandacht aan gegeven.

Het lijkt erop dat de Invictus Games een ruime uitzondering hebben gekregen op de standaardtermijn voor opbouw en afbouw in het Zuiderpark, die zoals beschreven in het locatiebeleid (RIS311558) maximaal 14 dagen is.

12. Kan het college bevestigen dat de Invictus Games een uitzondering hebben gekregen? Zo ja, hoelang mag de op- en afbouw duren? Is het college bereid de onderbouwing hiervoor met de raad te delen?

De voorbereiding voor dit evenement is ongeveer vier jaar geleden van start gegaan, dus ruim voor de vaststelling van het locatiebeleid. Het verlenen van de vergunning en het vaststellen van het locatiebeleid gebeurden vrijwel gelijktijdig. Los daarvan was de omvang van het evenement uitzonderlijk groot en de opbouw had feitelijk ook niet in twee weken kunnen plaatsvinden. Het college vindt daarom het overschrijden van de huidig vastgestelde standaardtermijn voor op- en afbouw in dit geval acceptabel.

13. Wat zijn de kaders om zo'n uitzondering te beoordelen en te verlenen? Is het college bereid om verzoeken voor dergelijke uitzondering aan de raad voor te leggen? Zo niet, waarom niet?

Het locatiebeleid biedt de mogelijkheid om in de vergunning een uitzondering te maken op de termijn van twee weken. Het college zal dat alleen doen als de organiserende partij overtuigend heeft aangetoond dat op- en of afbouw niet binnen de standaardtermijn mogelijk is. Het college ziet het beslissen op een dergelijk verzoek als een uitvoeringszaak binnen de bevoegdheid van het college. Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris, de locoburgemeester,

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,de locoburgemeester,

Ilma Merx

Kavita Parbhudayal

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Onveiligheid in Laak

Lees verder

Schriftelijke vragen Maaien en onderhoud in het broedseizoen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer