Bijdrage Bestem­mingsplan Wate­ringse Veld


Cie Ruimte

9 januari 2019

De Partij voor de Dieren is nooit voorstander geweest van deze ontwikkeling. De bouw draagt bij aan een grote verstening in het groen en 1.086 bomen moesten verdwijnen.

Opmerkelijk is dat ze moesten verdwijnen vanwege vervuilde grond. Vanaf wanneer was bekend dat de locatie was vervuild? Vervuild waarmee? En hebben tuinders hier ook last van gehad?

Wat wel een goede ontwikkeling is, is dat de ecologie op een aantal punten wordt verbeterd, maar mijn fractie vraagt zich af hoe dit wordt geborgd in de planregels. Kan de wethouder hierop ingaan? Waarom wordt hierin niet opgenomen dat de ecologische zone moet worden geborgd en ingezet wordt op versterking? Waarom valt het ecolint hier niet onder? Is de wethouder bereid om dit beter in de planregels te borgen? En is dit lint niet erg smal?

In het masterplan is aangegeven dat overal waar aangrenzend op de ecologische verbindingszone nieuwbouw ontwikkelingen zijn de maat minimaal 50 meter is. Dit is echter niet bij het tankstation het geval. Waarom is hier niet voor gekozen?

Voorzitter, kan de wethouder verder aangeven hoe is omgegaan met de nieuw voorziene ecologische verbindingszone. Deze lijkt te zijn verdwenen. Deze zou toch ten noorden van de Carry van Bruggenhof komen en die is nu naar onder verplaatst? Waar komt deze dan wel en wanneer komt deze er?