Zuiderstrandtheater Nacht

Zorg, onderwijs en cultuur

De Partij voor de Dieren wil een gezonde samenleving waar iedereen gezond kan eten, bewegen en leven in een gezonde omgeving met voldoende groen en schone lucht. Waar we de kans op een pandemie terugdringen, waarin de gezondheid van mensen belangrijker is dan commerciële belangen, en waarin een robuust zorgstelsel voldoende tijd en ruimte heeft voor iedereen die zorg nodig heeft.

Ook vindt de Partij voor de Dieren creativiteit en vrijheid kernwaarden voor een open samenleving. Kunst en cultuur vormen een onmisbare basis voor een leven in vrijheid, waarin nieuwe wegen kunnen worden verkend en mensen zich ten volle kunnen ontplooien. Daarnaast vormt goed, toegankelijk onderwijs het fundament voor een vrije, democratische samenleving.

Zorg, onderwijs en cultuur

Gezondheid

Een gezonde en veilige leefomgeving draagt bij aan het voorkomen van problemen. Als mensen gezonder leven door meer buiten te zijn, veel te bewegen en goed te eten, zijn ze minder vaak ziek en belanden ze minder snel in een zorgtraject. De Partij voor de Dieren legt de nadruk daarom op preventie. Niet alleen bij gezondheid, maar ook bij nieuwe virusuitbraken en bij veiligheid. Mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben dienen zo goed en snel mogelijk te worden geholpen. Geld mag nooit een reden zijn om geen of ondermaatse hulp en ondersteuning te krijgen.

3 concrete plannen

 1. Voedsel
 2. Sport en beweging
 3. Corona­crisis

Onderwijs

Goed en toegankelijk onderwijs vormt het fundament voor een vrije, democratische samenleving. Het onderwijs zou er een stuk beter voor kunnen staan. Niet elk kind heeft nu dezelfde kans op goed onderwijs.

De Partij voor de Dieren wil dat het onderwijs niet alleen gericht is op het ontwikkelen van cognitieve vaardigheden maar op de ontplooiing van álle talenten, inclusief sociale, emotionele, motorische en creatieve vermogens. Scholen horen gericht te zijn op de ontwikkeling van de individuele leerling, niet op het halen van de hoogst mogelijke cijfers. Onderwijs draagt bij aan de bewustwording over de klimaatcrisis, milieuproblematiek en dierenwelzijn en over de rol van de mens hierin.

4 concrete plannen

 1. Goed onderwijs voor iedereen
 2. Voorlichting over dierenwelzijn
 3. Groene scholen

 1. Een duurzaam lespakket

Cultuur

Creativiteit en vrijheid zijn kernwaarden van een open samenleving. Kunst en cultuur vormen een onmisbare basis voor een leven in vrijheid, waarin nieuwe wegen kunnen worden verkend en mensen zich ten volle kunnen ontplooien. Kunst en cultuur zetten aan tot reflectie, maken emoties los, ontroeren en ontregelen. Ze wijzen de weg naar transformatie, verandering en innovatie die de samenleving nodig heeft om te overleven en te bloeien. We willen nadrukkelijk de cultuursector betrekken bij maatschappelijke vraagstukken.

Het budget voor kunst, cultuur en erfgoed wordt structureel verhoogd, niet alleen om meer te kunnen programmeren, maar ook om de Fair Practice Code voor eerlijke beloning in de culturele sector te kunnen realiseren. Het budget komt op een vergelijkbaar niveau als in de andere G4 steden.

4 concrete plannen

 1. Den Haag rockstad
 2. Ruimte voor kunst en cultuur
 3. Spuiforum/Amare

 1. Cultuureducatie

Zorg

Zorg is een recht. De gezondheidszorg in Den Haag moet voor iedereen toegankelijk zijn. De zorg is geen anonieme dienst, maar komt dichtbij: verzorgenden hanteren de menselijke maat.

6 concrete plannen

 1. Corona­crisis
 2. Dier en zorg
 3. Zorg op maat

 1. Wachtlijsten terugdringen
 2. Samen tegen eenzaamheid
 3. Preventie als uitgangspunt

Dieren­rechten

Groen en natuur

Klimaat, milieu en energie

Lucht­kwa­liteit en bereik­baarheid

Bouwen en wonen

Economie en financiën

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Zorg, onderwijs en cultuur