Groen en natuur


Natuur is een voor­waarde voor ons bestaan.

Den Haag, de Hofstad. Een naam die veel groene verwachtingen wekt. En de stad kent inderdaad een aantal grote natuurgebieden, waar je de rust en de frisse lucht heerlijk kunt opsnuiven.

In veel wijken merk je echter niet dat je je in de 'Hofstad' bevindt. Den Haag versteent. Grote stukken groen verdwijnen ieder jaar voor stenige nieuwbouw.

De Partij voor de Dieren wil het waardevolle Haagse groen beschermen, en de versteende wijken vergroenen. Groen is namelijk niet alleen voor de sier. Groen is van levensbelang. Groen beschermt ons tegen water- en hitteoverlast. Zo maakt het ons weerbaarder tegen de gevolgen van klimaatverandering. Groen verbindt niet alleen natuurgebieden maar ook mensen met elkaar. De Partij voor de Dieren wil meer groen, en minder grijs.

 • Biodiversiteit en ecologisch beheer

  Door de met landbouwgif ondergespoten monoculturen op het platteland, zoeken steeds meer dieren hun heil in de stad. Het is de taak van de gemeente om ervoor te zorgen dat de Haagse natuur een gespreid bedje is voor dieren.

  De gemeente moet groengebieden en bermen ecologisch beheren. De gemeente zaait bermen in met wilde bloemen om de biodiversiteit een boost te geven. Bloemenweides worden vervolgens natuurvriendelijk, extensief en gefaseerd gemaaid.

  Door turfwinning worden waardevolle hoogveengebieden buiten Nederland vernietigd. Daarom gebruikt de gemeente geen turf meer. In plaats hiervan wordt lokaal gewonnen compost uit snoei- en GFT-afval gebruikt. Er komt voorlichting over het kiezen van duurzame potgrond en tuinaarde.

  Steile oevers en kades worden waar mogelijk natuurvriendelijk gemaakt. De gemeente plant geen steriele bomen of struiken die geen bijdrage leveren aan de biodiversiteit.

  Meer informatie
 • Biologische zaden, bloembollen en planten

  De gemeente plant nu jaarlijks ruim duizend bomen en duizenden bloembollen. Ook zaait de gemeente bloemenweides in. De gemeente moet daarbij niet bijdragen aan het gebruik van landbouwgif. De ingekochte planten en zaden moeten dan ook biologisch geteeld zijn. Bloembollen zijn, door een initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren, vanaf 2024 biologisch.

  Meer informatie
 • Geen jacht op gemeentegrond

  In een ecosysteem hebben alle dieren en planten een rol. Het natuurlijke evenwicht hierin wordt verstoord door dieren van een bepaalde diersoort te doden. Daarnaast volgt de dood van een dier na een schot niet altijd even snel. Dieren vluchten soms met hagel in het lijf, waarna ze langdurig lijden tot ze uiteindelijk sterven. Wanneer een ouderlijk dier wordt afgeschoten bestaat de kans dat de jongen ook overlijden, omdat zij verhongeren en zichzelf niet kunnen redden. Daarom is de Partij voor de Dieren tegen de jacht.

  De regels voor de jacht en schadebeheersing zijn opgenomen in de Wet natuurbescherming. Er liggen hier geen bevoegdheden voor de gemeente tenzij de gemeente grondeigenaar is. De gemeente moet daarom een jachtverbod invoeren op eigen grondgebied. Den Haag spreekt zich uit tegen de jacht.

  Zwanendrifters

  Helaas zijn er ook signalen dat in de gemeentegrenzen van Den Haag zwanendrifters actief zijn. Deze vorm van stropen is sinds 2017 verboden. De gemeente moet daarom bevorderen dat wijkagenten en BOA’s meer samenwerken met de (dieren)politie bij signalen van vermeende zwanendrifters om de in het wild levende dieren te beschermen in hun leefgebied.

  Meer informatie
 • Geen verstoring van de natuur

  Heel Den Haag wil kunnen genieten van de rust en schoonheid van de natuur om ons heen. Ook de Haagse dieren. Daarom is het belangrijk ook voor hen ruimte te reserveren. Natuurgebieden, zoals Natura 2000-gebieden, zijn hier expliciet voor bedoeld. Het is dan ook belangrijk om in beschermde natuurgebieden heel terughoudend om te gaan met recreatie. Die mag nooit ten koste gaan van de natuur.

  Ook andere menselijke activiteiten kunnen de natuur verstoren. Denk aan (wegen)bouwwerkzaamheden, vuurwerkshows, of evenementen tijdens het broedseizoen. De gemeente moet terughoudend zijn met het verlenen van vergunningen voor zulke activiteiten.

  In Den Haag worden er steeds vaker in het wild levende zeehonden gesignaleerd op drukbezochte stranden zoals het Zuiderstrand. De gemeente informeert mensen met borden om afstand te houden en hun honden hier aan de lijn te houden.

  Verlichting

  Verlichting is voor veel (nacht)dieren een stoorzender. Nachtdieren zoals vleermuizen raken door verlichting gedesoriënteerd en kunnen hierdoor verongelukken tijdens hun vlucht. Vleermuizen mijden niet alleen daglicht, maar ook kunstmatige verlichting. De verstoring kan leiden tot een negatieve populatieontwikkeling.

  Op plaatsen waar verlichting toch noodzakelijk is en die zich in het leefgebied van vleermuizen bevinden, kan daarom beter gebruik worden gemaakt van vleermuisvriendelijke lampen. Daarnaast moet Den Haag een plan opstellen om lichtvervuiling in de ecologische verbindingszones, groengebieden en parken terug te dringen en nieuwe lichtvervuiling te voorkomen. Ook moet de gemeente plekken in de stad waar dimbare verlichting met sensoren kan worden geplaatst inventariseren.

  Meer informatie
 • Kappen met kappen

  Bomen leven in Den Haag. Vaak hebben bomen een plek veroverd in de harten van omwonenden. Voor dieren zijn bomen zo mogelijk nog belangrijker. Ze zijn een vast oriëntatiepunt voor vleermuizen, of een vaste nestelplek voor vogels. De Partij voor de Dieren wil dan ook heel zorgvuldig omspringen met de Haagse bomen. Veel bomen staan in arme zandgrond en groeien daardoor nauwelijks. Bomen zijn echter essentieel voor de natuur en zijn soms het enige groen in de straat. Ze verdienen daarom een goede verzorging.

  De gemeentelijke kettingzaag betekent het einde van de meeste Haagse bomen. Oude bomen zijn echter heel waardevol voor de stad. Zij nemen het meeste water op, bieden de meeste schaduw en zorgen voor de meeste verkoeling. Kap van bomen moet daarom veel terughoudender worden toegepast. De gemeente moet de criteria voor een kapvergunning dan ook verscherpen. Ook wordt de herplantplicht voor elke gekapte boom strikt gehandhaafd - iets wat nu nog veel te weinig gebeurt - waarbij het kroonvolume van de gekapte boom wordt meegewogen. Illegale kap wordt beboet. Bestaande bomen krijgen de ruimte en de juiste verzorging om te groeien en oud te worden.

  Tegelijkertijd moeten extra veel jonge bomen worden aangeplant. Zij leggen CO2 vast en zijn de monumentale bomen van de toekomst. Ook maakt de gemeente de bestaande bomenapp interactiever en promoot deze. Lokale natuurverenigingen zoals de Bomenstichting en AVN participeren in het ontwerp van de app. De gemeente deelt actiever informatie over bomenkap. Zo dienen alle bomen een lint en een geel kruis te krijgen wanneer een kapvergunning wordt aangevraagd.

  In Den Haag zijn er teveel grootschalige plannen goedgekeurd die ten koste gaan van bomen, zoals de plannen rond de Koekamp, Madurodam, de Scheveningseweg en de Groene Mient. Dit moet anders! Bij dit soort projecten moet altijd eerst een bomeneffectanalyse worden uitgevoerd waarbij het uitgangspunt is dat bomen slechts worden gekapt als het echt niet anders kan.

  Meer informatie
 • Laat de kust met rust!

  De Haagse duingebieden en stranden bieden onze inwoners rust en mooie natuur. Echter, die rust staat onder druk. De gemeente wil maar wát graag aan de kust bouwen of andere commerciële activiteiten ontplooien. Daarnaast hebben de Haagse duingebieden zwaar te lijden onder de grote stikstofuitstoot. Wij gaan onze kust hiertegen beschermen.

  De Noordzee kan een stuk gezonder. De gemeente zet zich daar actiever voor in. Samen met het Rijk gaat Den Haag aan de slag om de biodiversiteit en ecologie in de Haagse kustwateren te herstellen. Prioriteit geven we aan het herstel van oesterbanken. Daarnaast zorgt de gemeente voor schone stranden. Ook beschermen we de kust. Daarom staan we geen extra strandbebouwing toe. Het aantal strandpaviljoens dat het hele jaar open is wordt niet uitgebreid. De gemeente looft een jaarlijkse award uit aan de strandtent die het meest duurzaam is.

  Het Zuiderstrand is er voor de natuur en de rust van iedereen. Er is daarom geen plaats voor commerciële activiteiten. Het contract voor de strandhuisjes bij Kijkduin wordt niet verlengd Ook wordt de stikstofuitstoot verlaagd door autoverkeer te ontmoedigen en parkeerplaatsen om te vormen naar natuur. Ook kijken we naar alternatieven voor de vuurstapel op het Zuiderstrand.

  Meer informatie
 • Langer broedseizoen

  Voor het broedseizoen geldt geen vaste periode. Iedere soort heeft een eigen broedperiode en door de onvoorspelbare weersinvloeden en klimaatverandering is de broedperiode flexibeler geworden. Ook de wet legt geen begin- of einddata van het broedseizoen vast. Sommige vogels, zoals de blauwe reiger en de bosuil, beginnen al in februari met broeden en bepaalde (zang)vogels broeden nog in augustus. Veel vogels broeden ongeveer tussen 15 maart en 15 juli. Moerasvogels en andere watervogels broeden meestal tussen 1 april en 15 augustus. Het broedseizoen zou in beleidsstukken van de gemeente daarom moeten gelden tussen 15 februari en 31 augustus, de periode die de provincie hanteert. Ook moet het broedseizoen in warme zomers langer doorlopen, zodat geen verstoring van nesten en jonge dieren wordt veroorzaakt.

  Meer informatie
 • Meer groen, minder grijs

  Mensen met natuur in hun directe omgeving voelen zich gelukkiger, zijn minder vaak ziek en hebben meer binding met hun buurt. De aanwezigheid van bijen, hommels en vlinders is een indicatie van de ecologische gezondheid van een buurt. Door het radicaal vergroenen van gebouwen, straten en pleinen wordt Den Haag een betere plek voor mens en dier.

  Den Haag heeft mooie, grote groengebieden, maar veel wijken zijn erg versteend. In sommige straten hebben alle bomen plaats moeten maken voor geparkeerde auto's. Daarom komt in elke buurt meer groen, te beginnen in de meest versteende wijken en straten, zoals Laakkwartier en de Schilderswijk. Er komen volop bomen en struiken in de straten en speelnatuur voor kinderen. Parkeerplaatsen worden zoveel mogelijk veranderd in ‘groene parkeerplaatsen’; dit wordt de norm bij nieuwe parkeerplaatsen. Elke gemeente moet voldoen aan de norm van minstens 50 m² kwalitatief groen per inwoner.

  Groen is waardevol voor de stad. Naast de waarde die planten en dieren voor zichzelf hebben, vervullen ze ook functies in het milieu. Zo voorkomen planten wateroverlast en erosie. Ze dempen zomerse hitte door schaduw en verdamping. Ze versterken de sociale cohesie door buurten uit te nodigen meer buiten te zijn. En ze kwikken straten op met hun positieve effecten op onze fysieke en mentale gezondheid.

  De stad ligt vol kansen om meer groen toe te voegen. Zo zijn de meeste boomspiegels, geveltuinen en braakliggende terreinen tot nu toe onbenut gebleven. Pleinen zijn meestal steenvlaktes waar het enige groen tussen de tegels groeit. De gemeente moet per wijk een actieplan ontwikkelen om straten en pleinen te vergroenen.

  Daarnaast is het belangrijk om het bestaande groen te behouden. De gemeente legt geen wijken of wegen aan in bestaand groen, maar moet verdichten op bebouwde locaties.

  We gaan via voorlichting en subsidies inwoners verder motiveren om hun tuinen te vergroenen. Denk hierbij aan het aanleggen van groene gevels, geveltuintjes en groene daken. Voor het opvangen van regenwater op eigen terrein ontvangen bewoners korting op de rioolheffing. Ook zijn veel bewoners enthousiast bezig (geweest) met het zelf aanleggen van geveltuintjes of het vergroenen van boomspiegels in hun straat. Het is dan ook frustrerend als het groenbeheer van de gemeente die gekoesterde plekken wegmaait. Wij gaan het zelfbeheer van geveltuintjes en boomspiegels door bewoners ondersteunen en die plekken voorzien van een speciale, duidelijke markering (bv. een groene tegel of een bordje), zodat groenbeheerders weten dat zij die plekken met rust moeten laten.

  Meer informatie
 • Natuurgebieden en ecologische verbindingen

  Den Haag mag trots zijn op haar Natura 2000-gebieden: Solleveld & Kapittelduinen, Westduinpark & Wapendal, Meijendel & Berkheide. De gemeente zet in op het
  versterken van de natuur daar en gaat deze gebieden uitbreiden. Daarnaast staat de Partij voor de Dieren ervoor dat de natuurwaarden van deze gebieden beschermd blijven.

  Het is belangrijk dat de natuurgebieden verbonden worden door groene zones in de stad, zodat planten en dieren zich tussen de gebieden kunnen verplaatsen. De gemeente noemt die groene bruggen ecologische verbindingszones. De Partij voor de Dieren wil de ecologische verbindingszones verbeteren en knelpunten versneld wegwerken. Zo wordt de natuur robuust en kunnen kwetsbare ecosystemen, zoals vogel- en insectenpopulaties, zich herstellen. Ook willen we kijken naar mogelijkheden om de Stedelijke Groene Hoofdstructuur uit te breiden. Zo komt er nieuwe natuur in Leidschenveen-Ypenburg en in Den Haag Zuidwest. Drukke wegen worden voor dieren overbrugbaar gemaakt met veilige oversteekplaatsen of ondertunneling voor dieren.

  Meer informatie
 • Populieren in Den Haag

  In Den Haag worden ruim 2.000 populieren gekapt en vervangen (het zogenaamde 'populierenvervangingsplan'). De reden hiervoor is dat bij deze bomensoort (wanneer hij oud is) grote takken van deze bomen kunnen breken en zo de veiligheid in het geding kan komen.

  De Partij voor de Dieren betreurt de kap, maar heeft begrip voor de veiligheidsoverwegingen van de gemeente. Wel menen we dat de gemeente te makkelijk voor bomenkap kiest. Zo kan de gemeente de levensduur van Haagse bomen verlengen door meer en beter onderhoud te plegen. Zo kunnen grote vallende takken worden voorkomen. Ook hebben veel bomen op de arme Haagse zandgronden een steuntje in de rug nodig in de vorm van bemesting.

  Daarnaast staan ook tientallen te kappen populieren middenin een bosschage, of langs het water. Wanneer de bomen zich op afstand van looproutes bevinden, hadden ze wat de Partij voor de Dieren betreft mogen blijven staan. Bomen bieden vooral in hun laatste levensfase een rijke habitat voor talloze diersoorten.

  Verder veroorzaakt de kap van duizenden bomen in enkele jaren een grote kaalslag in de stad. De Partij voor de Dieren vindt dat de gemeente de bomenkap en herplant stapsgewijs had moeten uitvoeren. Zo was de impact op het straatbeeld, en op de habitat voor dieren, beperkt gebleven.

  Meer informatie
 • Stikstofprobleem oplossen

  De Haagse natuurgebieden hebben zwaar te lijden onder een veel te hoge stikstofneerslag. De Partij voor de Dieren wil daarom dat ingezet wordt op een afname van de stikstofuitstoot. Dit kan door de bio-industrie af te schaffen en in Den Haag in te zetten om minder autoverkeer. Daarom willen we dat de milieuzone wordt uitgebreid en autoverkeer wordt ontmoedigd. Zo veel mogelijk asfalt en parkeerplaatsen moeten worden omgezet naar natuur.

  Ook dient er kritisch gekeken te worden naar horecagelegenheden en evenementen in en rondom kwetsbare natuurgebieden, zoals de vuurstapels. Bij deze keuze moet de gemeente natuurbescherming vooropstellen.

  De Raad van State heeft een streep gezet door de bouwvrijstelling. De gemeente moet hier niet de ogen voor sluiten. De gemeente moet inzetten op natuurherstel en er moeten geen plannen meer vastgesteld worden zonder de nodige stikstofberekeningen in de bouwfase. Verder komt moet er een duidelijk overzicht komen van welke bouwplannen in gevaar komen door hun stikstofuitstoot.

  Meer informatie

Groen en natuur

Wat we hebben bereikt

 • Den Haag gaat meer groene daken aanleggen

  Door een aangenomen voorstel van de Partij voor de Dieren gaat de gemeente gaat inwoners informeren over de voordelen van groene daken en de bestaande subsidieregeling. Ook gaat ze haar eigen vastgoed van groene daken voorzien. Voor nieuwbouw wordt de aanleg van natuurinclusieve maatregelen, zoals groene daken, zelfs verplicht.

 • Meer natuur in plaats van nieuwbouw in Meijendel

  Naar aanleiding van moties van de Partij voor de Dieren, wordt niet alleen een nieuwbouwproject in Meijendel afgeblazen, maar zal ook worden onderzocht of het Natura 2000-gebied aldaar kan worden uitgebreid.

 • Bomen Paleisplein gered van kap

  Een nieuw ontwerp dreigde het einde te betekenen voor vijf beeldbepalende bomen op het Paleisplein voor de Raad van State. Door protest van onder meer de Partij voor de Dieren is het college van burgemeester en wethouders teruggekomen op dit plan.

 • Den Haag kiest voor biologische bloembollen

  De gemeente Den Haag gaat alleen nog biologisch geteelde bloembollen inkopen. Wethouder De Mos en een meerderheid van de gemeenteraad geven aan in te stemmen met dit voorstel van de Partij voor de Dieren. Hiermee is de Hofstad een van de eerste steden die net als Amsterdam alleen biobollen inkoopt.

 • Vuurwerkvrije natuurgebieden

  De gemeente gaat zich sterker inzetten voor het al geldende vuurwerkverbod in natuurgebieden. Zo verschijnen er verbodsborden op plaatsen met aantoonbare overlast en informeert de gemeente Hagenaren vooraf over het verbod.

 • Geen paviljoen in het groen

  Er gaat geen groen verloren voor het geplande paviljoen aan de centrumzijde van de Koekamp, dankzij ons aangenomen amendement.

 • Initiatiefvoorstel ‘De stad gaat voor groen’ aangenomen

  ‘De stad gaat voor groen’, een initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren en de Haagse Stadspartij, is door een ruime meerderheid in de Haagse gemeenteraad aangenomen. In het plan staat een groot aantal maatregelen waarmee het groen in Den Haag beter wordt beschermd, er meer groen bijkomt en bewoners beter bij het groen in hun wijk worden betrokken.

 • Eerder herstel Erasmuszone

  De ecologische verbindingszone Erasmuszone ligt er nu niet goed bij. Zij wordt doorkruist door wegen, parkeerplaatsen van autohandelaren, en een enorm bouwproject verrijst vlak naast de zone bij station Moerwijk. Het herstel van deze zone was toegezegd in het coalitieakkoord. Toch was hier in de begroting geen geld voor gereserveerd. Onze aangenomen motie houdt het college aan zijn toezegging: de zone wordt versneld hersteld.

 • Methodische aanpak Aziatische Duizendknoop

  De gemeente sluit zich aan bij het landelijke actieprotocol over de Japanse Duizendknoop. Zo voorkomen we dat de plant zich verspreidt en de natuur overwoekert. Dit dankzij onze motie, die raadsbrede steun heeft gekregen.

 • 100.000 euro extra voor meer groen

  Het college trekt 100.000 euro extra uit voor de aanleg van groen naar aanleiding van de actie ‘Dat kan Groener’, van Partij voor de Dieren, D66, GroenLinks, PvdA en Haagse Stadspartij. Via een Facebookpagina konden inwoners van Den Haag versteende plekken melden. Uiteindelijk zijn 54 plekken aangemeld die volgens bewoners groener kunnen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Terugblik op de Raad

25 mei 2023

Gespreksleider De zaak rond Richard de Mos heeft de afgelopen tijd als een donderwolk boven de gemeenteraad gehangen. Met de vrijspraak is het van belang om als gemeenteraad stappen vooruit te zetten en duidelijkheid te geven aan de stad. Wij dienden hiertoe een motie in om een gespreksleider aan te stellen. Op die manier kunnen op verschillende onderwerpen gewerkt worden aan het vertrouwen. Dit ...

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws