Klimaat, milieu en energie


Er is geen planeet B.

Alleen als wij nu onze ecologische voetafdruk verkleinen, is er voor mensen en dieren die na ons komen genoeg voedsel, schone lucht en zuiver water. De uitstoot van broeikasgassen leidt tot opwarming van de aarde en het stijgen van de zeespiegel. Ook Den Haag moet bijdragen aan de wereldwijde afspraak om de aarde niet verder te laten opwarmen dan 1,5 graad Celsius, zodat de aarde niet onleefbaar wordt. De gemeente moet hierin een voortrekkersrol nemen door milieuvervuiling aan te pakken, spaarzaam om te gaan met grondstoffen en met een lokaal klimaatbeleid de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen terug te dringen.

De wegwerpeconomie heeft zijn langste tijd gehad. Weg ermee! Grondstoffen zijn schaars en de winning ervan gaat vaak gepaard met milieuvervuiling en schendingen van mensenrechten. We moeten zuinig omspringen met onze grondstoffen, ze hergebruiken en terugwinnen uit bestaande producten. De Partij voor de Dieren wil de kringlopen sluiten.

Klimaat, milieu en energie

Wat we hebben bereikt

 • Subsidies voor grote evenementen krijgen duurzaamheidstoets

  Elk jaar geeft Den Haag miljoenen euro’s uit voor het aantrekken van grote publieksevenementen. Bij de toekenning van die subsidie wordt gekeken naar de bezoekersaantallen en de “economische spin-off’. De gemeente stelde daarbij vroeger geen duurzaamheidscriteria. Hier heeft een aangenomen motie van de Partij voor de Dieren verandering in gebracht.

 • Geen resten vreugdevuren in zee en op strand

  Jarenlang werden de resten van de Haagse vreugdevuren (glasscherven, spijkers en as) in zee geschoven om af te koelen en (deels) weg te spoelen. Naast milieuvervuiling zorgde dit voor gevaarlijke situaties op het strand, omdat spijkers in het zand bleven liggen. Onze aangenomen motie heeft ervoor gezorgd dat deze resten nu zorgvuldig en veilig worden opgeruimd.

 • Grondexploitaties én gemeentelijk vastgoed klimaatneutraal

  Bij gemeentelijke bouwgrondexploitaties heeft de gemeente zelf de touwtjes in handen op het gebied van duurzaamheid. Dé kans om hoge eisen te stellen en echt duurzame gebouwen te realiseren. Dankzij onze aangenomen motie doet de gemeente dit nu ook. Ook het eigen vastgoed gaat de gemeente verduurzamen. Den Haag onderzoekt klimaatneutraal in 2030 en formuleert heldere tussendoelen, dankzij ons aangenomen amendement.

 • Bij herinrichtingen van straten neemt de gemeente duurzaamheidsinitiatieven mee

  Door onze aangenomen motie gaat de gemeente bij herinrichtingen van straten de mogelijkheden om woningen klimaatneutraal te maken inventariseren en in het voorontwerp van de betreffende herinrichtingen een duurzaamheidsparagraaf opnemen.

 • Gemeente Den Haag laat geen ballonnen meer op bij eigen evenementen

  De gemeente verbiedt het oplaten van ballonnen bij evenementen die door de gemeente zelf worden georganiseerd. Dit heeft het college besloten naar aanleiding van vragen van de Partij voor de Dieren. Ballonplastic komt na oplatingen in het milieu terecht, op stranden en in de zee, waar het onderdeel uitmaakt van de plastic soep. De partij is blij met deze stap in de goede richting, maar vindt dat ook burgers en bedrijven bewust moeten worden van het feit dat het oplaten van ballonnen afval veroorzaakt en dierenleed tot gevolg heeft. Partij voor de Dieren Den Haag blijft daarom aandringen op aanvullende maatregelen.

 • Gemeente Den Haag voert ja-jasticker in

  Het bezorgen van ongevraagde reclame is in Den Haag binnenkort verleden tijd. Dat schrijft het college van B&W in antwoord op het voorstel van de Partij voor de Dieren om een ja-jasticker in te voeren, een systeem dat ervoor zorgt dat mensen geen ongevraagde reclamepost ontvangen tenzij ze daar zelf om vragen. Het Haagse stadsbestuur staat sympathiek tegen over het voorstel en is in nauw overleg met de Gemeente Amsterdam, die op aandringen van de Partij voor de Dieren Amsterdam al bezig is met de invoering van de nieuwe sticker.

 • Gescheiden GFT-afvalinzameling in meer wijken

  De gemeente gaat door onze aangenomen motie erop inzetten in meer wijken GFT-afval gescheiden in te zamelen, te beginnen in wijken met veel laagbouw. Ook zullen initiatieven voor buurtcomposteren meer worden ondersteund. Daarnaast komen er voorlichtingscampagnes om ervoor te zorgen dat er minder vervuilingen in het GFT-afval terechtkomen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

PvdD: 'Verbied ballon­o­pla­tingen in Den Haag'

De Partij voor de Dieren roept het college op met een voorstel te komen om het oplaten van heliumballonnen binnen de gemeentegrenzen te verbieden. Een stijgend aantal van inmiddels ruim veertig gemeenten, waaronder recentelijk de gemeente ‘s Hertogenbosch, kent al zo’n verbod.

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws