Klimaat, milieu en energie


Er is geen planeet B.

Wie een haagje om de voortuin heeft, weet dat je die niet sneller kan snoeien dan hij groeit. Toch doen we dat massaal met de aarde. We verbruiken veel meer dan de aarde kan aanvullen. De gevolgen voelen we inmiddels overal. De gemiddelde temperatuur in Nederland is sinds het begin van de vorige eeuw met 1,9 graden Celsius gestegen. De zeespiegel voor de Nederlandse kust is in diezelfde periode met 23 centimeter gestegen. Klimaatverandering is niet iets van straks, maar van nu. Om te zorgen dat de stad aan zee niet de stad in zee wordt, moeten we hard ingrijpen.

 • Duurzame energie
 • Een gezond klimaat
 • Den Haag plasticvrij

  Plasticafval is een groeiend probleem. Wereldwijd, landelijk, maar ook lokaal. De hoeveelheid plasticafval is zo enorm, dat we het eigenlijk nergens meer kwijt kunnen. Het afval komt ook terecht in het water. Dit veroorzaakt de plasticsoep; een gigantische hoeveelheid plastic in de wateren van de wereld. Om deze problemen tegen te gaan, moet iedereen zijn steentje bijdragen om plasticgebruik te verminderen, plasticafval op te ruimen, en plastic materiaal te hergebruiken. Zo ook de gemeente. Den Haag, met haar grachten en als Stad aan Zee moet ervoor zorgen dat plastic niet meer in het milieu terechtkomt.

  Meer informatie
 • Duurzaam en diervriendelijk voedsel

  De gemeente moet inzetten op plantaardig en duurzaam voedsel. De productie van dierlijke producten zoals vlees en kaas heeft namelijk een grote impact op klimaat, milieu en dierenwelzijn.

  Den Haag heeft als doel om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Om dit te bereiken moeten we ook anders gaan eten. De productie van ons voedsel veroorzaakt namelijk klimaatverandering, omdat tractoren, vrachtwagens en zelfs koeien broeikasgassen uitstoten.

  Maar niet alleen het klimaat is gebaat bij een goed gemeentelijk voedselbeleid. Met ons huidige voedingspatroon zijn de dieren het haasje. De Partij voor de Dieren wil dieren bevrijden uit de voedselketen en wil daarom plantaardig voedsel stimuleren.

  Daarnaast veroorzaakt onze omgang met dieren ook verschillende gezondheidsrisico’s. Veehouderijen stoten veel fijnstof uit en van op de mens overgesprongen dierziekten, zoals COVID-19, kunnen we goed ziek worden of zelfs overlijden.

  Ook het bodemleven heeft te lijden onder kunstmestgebruik en insecten- en vogelstanden dalen dramatisch door gifgebruik. Boeren moeten niet meer tegen de natuur werken, maar mét de natuur. De Partij voor de Dieren wil daarom overschakelen op biologische landbouw.

  Voedsel dat van ver moet komen, is niet goed voor het klimaat. De Partij voor de Dieren zet daarom in op meer lokaal voedsel. Door lokaal met ons eigen eten bezig te zijn, worden we ook bewuster van waar het vandaan komt en wat de landbouw doet met de omgeving.

  Catering

  De gemeente heeft een voorbeeldrol als het gaat om duurzaam voedsel. Het is daarom van belang dat in gemeentelijke gebouwen of bij gemeentelijke evenementen geen vlees van bedreigde diersoorten, zoals paling, wordt geserveerd. Ook dient geen vlees of producten te worden aangeboden dat op dieronvriendelijke manier wordt geproduceerd, zoals foie gras of kalfsvlees.

  Meer informatie
 • Een schoon milieu

  Geen diersoort die zijn eigen leefomgeving zo verpest als de mens. We pompen de lucht die we inademen vol met fijnstof en andere schadelijke verbindingen. We lozen gifstoffen, medicijnresten en plastic in het water dat we drinken en waar we in zwemmen. We verwoesten het leven in de grond waar ons voedsel op groeit met kunstmest.

  We moeten compleet anders omgaan met deze ene planeet die we hebben. De Partij voor de Dieren neemt rentmeesterschap écht serieus.

  Waterkwaliteit

  Tijdens hete zomers merken we steeds vaker dat water een eindige grondstof is. We moeten niet alleen zuinig zijn op het beschikbare water, maar ook zorgen dat het zo schoon mogelijk blijft. De gemeente moet Hagenaren jaarlijks informeren over stoffen in het drinkwater die daar niet thuishoren. Ook gaat Den Haag zich inzetten om alle riooloverstorten dicht te maken. Zo spoelt vuil rioolwater niet meer in onze schone sloten. Door te handhaven tegen het verspreiden van zwerfvuil beschermen we de waterkwaliteit nog verder.

  Buiten de stad is landbouwgif de grootste vervuiler van het water. De gemeente mag het gebruik van landbouwgif wat de Partij voor de Dieren betreft niet financieren. Daarom koopt de gemeente uitsluitend biologische producten in. De gemeente gebruikt zelf ook geen landbouwgif.

  Een schone bodem

  Mensen kweken steeds vaker hun eigen groente en fruit. Het is belangrijk dat zij dat op gezonde grond kunnen doen. De gemeente moet een openbare kaart beschikbaar stellen waarop bodemvervuiling staat aangegeven. Vervuilde volkstuincomplexen worden schoongemaakt.

  Licht en geluid

  Licht- en geluidsoverlast kunnen mens en dier het leven zuur maken. Er komt vleermuisvriendelijke straatverlichting. In parken en natuurgebieden wordt zo weinig mogelijk licht gebruikt. Het melden van overlast wordt eenvoudig en er wordt hard opgetreden tegen geluidsoverlast door buren.

  Meer informatie
 • Weg met afval

  De Partij voor de Dieren staat voor een circulaire economie, waarin wat we nu weggooien wordt gebruikt als grondstof. We moeten zuinig omspringen met onze grondstoffen, ze hergebruiken en terugwinnen uit bestaande producten. Zo komt er een einde aan afval. De gemeente ontwikkelt een kringloopstrategie voor de stad waarin grondstoffen- en energieverbruik, uitstoot van CO2 en hergebruik van afval worden meegewogen.

  Gescheiden inzameling

  Wat de Partij voor de Dieren betreft is Den Haag uiterlijk in 2030 afvalvrij doordat al het afval wordt hergebruikt. Nu zamelt Den Haag 30% van het huishoudelijk en het bedrijfsafval gescheiden in. Dat aandeel moet hard omhoog. De bakken voor gescheiden afvalinzameling moeten op loopafstand van woningen staan. De afvalstoffenheffing voor storten en verbranden van afval gaat omhoog. De gemeente licht Hagenaars goed voor over hoe afval gescheiden in te zamelen en waar dit kan.

  Minder afval

  Door de Partij voor de Dieren gebruikt Den Haag binnenkort veel minder papier. Bewoners zullen alleen nog ongeadresseerde reclamefolders ontvangen als zij hier zelf met een ja-jasticker of een ja-neesticker om vragen. Den Haag gaat zoveel mogelijk papierloos werken. Informatie van de gemeente wordt digitaal aangeboden. Op termijn gaat de digitale informatievoorziening de papieren vervangen.

  Plasticsoep gaan we actief voorkomen. De gemeente neemt maatregelen om te voorkomen dat plastic in het oppervlaktewater terecht komt en om het uit het water te halen, zodat het uiteindelijk niet in de Noordzee terechtkomt. Ook zwerfafval gaan we actief voorkomen. Mensen die toch troep op de straat of in het water gooien worden beboet.

  Hergebruik van bouwmaterialen wordt gestimuleerd door in kaart te brengen welke bouwstoffen er bij bouwprojecten vrijkomen. Waar mogelijk koppelen we die aan de vraag naar bouwstoffen bij andere projecten.

  Meer informatie

Klimaat, milieu en energie

Wat we hebben bereikt

 • Stad krijgt vergun­ning­vrije zonne­pa­nelen op woonboten

  Het stadsbestuur gaat de regels voor het verduurzamen van woonboten versoepelen. Woonbooteigenaren hoeven hiervoor in de toekomst geen nieuwe ligplaatsvergunning aan te vragen.

 • Hofstad verbiedt ballonoplatingen

  Het Haagse stadsbestuur komt tegemoet aan de Partij voor de Dieren en gaat ballonoplatingen verbieden. Hiermee wordt Den Haag de eerste van de vier grote steden met een verbod en volgt zo het voorbeeld van andere gemeenten, zoals Zeist en Den Bosch.

 • Subsidies voor grote evenementen krijgen duurzaamheidstoets

  Elk jaar geeft Den Haag miljoenen euro’s uit voor het aantrekken van grote publieksevenementen. Bij de toekenning van die subsidie wordt gekeken naar de bezoekersaantallen en de “economische spin-off’. De gemeente stelde daarbij vroeger geen duurzaamheidscriteria. Hier heeft een aangenomen motie van de Partij voor de Dieren verandering in gebracht.

 • Geen resten vreugdevuren in zee en op strand

  Jarenlang werden de resten van de Haagse vreugdevuren (glasscherven, spijkers en as) in zee geschoven om af te koelen en (deels) weg te spoelen. Naast milieuvervuiling zorgde dit voor gevaarlijke situaties op het strand, omdat spijkers in het zand bleven liggen. Onze aangenomen motie heeft ervoor gezorgd dat deze resten nu zorgvuldig en veilig worden opgeruimd.

 • Grondexploitaties én gemeentelijk vastgoed klimaatneutraal

  Bij gemeentelijke bouwgrondexploitaties heeft de gemeente zelf de touwtjes in handen op het gebied van duurzaamheid. Dé kans om hoge eisen te stellen en echt duurzame gebouwen te realiseren. Dankzij onze aangenomen motie doet de gemeente dit nu ook. Ook het eigen vastgoed gaat de gemeente verduurzamen. Den Haag onderzoekt klimaatneutraal in 2030 en formuleert heldere tussendoelen, dankzij ons aangenomen amendement.

 • Bij herinrichtingen van straten neemt de gemeente duurzaamheidsinitiatieven mee

  Door onze aangenomen motie gaat de gemeente bij herinrichtingen van straten de mogelijkheden om woningen klimaatneutraal te maken inventariseren en in het voorontwerp van de betreffende herinrichtingen een duurzaamheidsparagraaf opnemen.

 • Gemeente Den Haag voert ja-jasticker in

  Het bezorgen van ongevraagde reclame is in Den Haag binnenkort verleden tijd. Met een ja-jasticker ontvangen alleen bewoners die daarom vragen reclamedrukwerk. Dit bespaart kilo's weggegooid papier per huishouden per jaar.

 • Gescheiden GFT-afvalinzameling in meer wijken

  De gemeente gaat door onze aangenomen motie erop inzetten in meer wijken GFT-afval gescheiden in te zamelen, te beginnen in wijken met veel laagbouw. Ook zullen initiatieven voor buurtcomposteren meer worden ondersteund. Daarnaast komen er voorlichtingscampagnes om ervoor te zorgen dat er minder vervuilingen in het GFT-afval terechtkomen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws