Shutterstock 412333285

Bouwen en wonen

Een goede woning is een basisrecht voor iedereen.

Door de volledig ontspoorde woningmarkt is het vinden van een woning echter bijna onmogelijk. Wachtlijsten voor een sociale huurwoning worden alleen maar langer en de prijzen rijzen de pan uit. De ‘vrije woningmarkt’ blijkt vooral interessant voor huisjesmelkers en speculanten. Gewone kopers, starters en huurders hebben het nakijken. De Partij voor de Dieren wil het woningtekort op een duurzame wijze aanpakken. Den Haag volbouwen is niet de oplossing; dat maakt de
gemeente onleefbaar. Wij willen de beschikbare ruimte en woningen eerlijker en slimmer verdelen.

De Partij voor de Dieren zet in op de herontwikkeling van al bebouwde gebieden. Open ruimte blijft behouden en wordt in bestemmingsplannen beschermd.

Prettig wonen gaat niet alleen om stapels stenen, maar ook om de samenleving eromheen. De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat mensen kunnen wonen op de manier waarbij ze zich thuis voelen. Den Haag moet voor ieder wat wils bieden.

Bouwen en wonen

Een groeiende stad

Durf te kiezen in de schaarse ruimte. We gaan waar nodig woningen bijbouwen, maar alleen waar dat past in de omgeving en waar dat niet ten koste gaat van groen. Waar er ruimte is voor verdichting wordt er geïnvesteerd in extra groen om de gemeente leefbaar te houden voor mens en dier.

Den Haag groeit tot 2030 met 50.000 inwoners naar 600.000 bewoners. Deze groei wordt opgevangen door woningen rond de stations te bouwen. Echter, er zijn grenzen aan de groei van de stad.

We ontwikkelen een “woonladder” met een duidelijke limiet aan het aantal toe te voegen woningen in Den Haag. De eerste trede van de woonladder houdt in dat we bestaande bebouwing slimmer benutten, zoals het transformeren van kantoorpanden, het aanpakken van leegstand en het stimuleren van doorstroming. Op de tweede trede wordt bestaande bebouwing verdicht, maar alleen waar dat kan zonder de leefbaarheid aan te tasten voor mens en dier. Pas daarna wordt op de derde trede gekeken naar bijbouwen aan de rand van bestaande woonkernen. Deze woningen worden dan buiten Den Haag gebouwd. Tweederde van Nederland bestaat uit landbouwgrond. Als we een substantieel deel daarvan omzetten in natuur, ontstaat er ook ruimte voor extra woningen.

Bij het toevoegen van woningen worden altijd maatschappelijke voorzieningen zoals scholen, zorgcentra, openbaar vervoer, parken, speeltuinen en winkels toegevoegd. Den Haag zet maximaal in op meervoudig ruimtegebruik.

5 concrete plannen

 1. Binckhorst
 2. Hoogbouw op de juiste plaats
 3. Woningsplitsing waar het kan

 1. Huur en verhuur
 2. Niet bouwen in het groen

Prettig wonen in Den Haag

Iedereen wil kunnen sporten, moet weleens naar de huisarts, of wil tot rust komen in het park om de hoek. De gemeente moet erop letten dat er voor alle bewoners genoeg voorzieningen zijn.

10 concrete plannen

 1. Meer groen, minder grijs
 2. Binckhorst
 3. Erfpacht stuurt de stad

 1. Braakliggende terreinen vergroenen
 2. Monumentaal Den Haag
 3. Nieuwe woonvormen
 4. Asbest: opgeruimd staat netjes
 5. Duurzame bouw
 6. Natuurinclusief bouwen
 7. Een leefbare stad

Dieren­rechten

Groen en natuur

Klimaat, milieu en energie

Lucht­kwa­liteit en bereik­baarheid

Bouwen en wonen

Economie en financiën

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Zorg, onderwijs en cultuur