Ooievaars Op Schoorsteen

Dierenrechten

De Partij voor de Dieren wil dat ook dieren hier een fijne plek hebben om te leven, of dat nu in het wild is of bij mensen thuis. Want de mate van beschaving van een samenleving valt af te meten aan de wijze waarop ze omgaat met dieren.

Het bewustzijn over dierenwelzijn wint de laatste jaren terrein. Ook in beleid krijgt dierenwelzijn steeds meer een plek. De kwetsbare positie van dieren schept een morele verantwoordelijkheid om rekening te houden met de belangen van elk individueel dier. Dieren worden nog steeds uitgebuit voor productie en vermaak. Dat onrecht moet stoppen. Dieren verdienen beleid dat rekening houdt met hun behoeften.

Dierenrechten

Geen dieren voor vermaak

De Partij voor de Dieren wil dat er een einde komt aan het gebruik en doden van dieren omwille van vermaak, traditie of mode.

Het welzijn van dieren die gebruikt worden voor evenementen, kunstuitingen, reclamespots, televisieprogramma’s, levende kerststallen en volksspelletjes is vaak niet gegarandeerd. Dieren zijn levende wezens, geen hebbedingen of productiemiddelen.

5 concrete plannen

 1. Diervriendelijke stadsboerderijen
 2. Paardenbesluit als richtlijn
 3. Einde aan huidige vorm dierentuinen

 1. Geen sierduiven loslaten
 2. Geen evenementen met dieren

Dieren in het wild

Den Haag is niet alleen verantwoordelijk voor zijn inwoners, maar ook voor de in het wild levende dieren. Toch wordt hun leefgebied ingeperkt en worden ze verjaagd of bejaagd. Jagers en vissers verstoren het evenwicht in de natuur en veroorzaken dierenleed. De Partij voor de Dieren wil dat in het wild levende dieren met rust gelaten worden en de mogelijkheid hebben om in vrijheid te leven.

De gemeente zorgt dan ook voor het verbinden en uitbreiden van leefgebieden van in het wildlevende dieren. Bij drukke wegen zorgt de gemeente voor de aanleg van groenstroken, veilige oversteekplaatsen voor dieren en gaat maximum snelheid omlaag.

Ook wordt Het leefgebied van dieren in het Haagse Bos wordt vergroot door het overkluizen van de Utrechtsebaan en versmallen en vergroenen van de Laan van NOI en de Benoordenhoutseweg. Ook wordt het Westbroekpark beter met de Scheveningse Bosjes verbonden door overkluizing van de Teldersweg. Ook de Nieboerweg, de President Kennedylaan, de Van Alkemadelaan en de Machiel Vrijenhoeklaan vormen belangrijke barrières voor dieren en worden anders ingericht.

Bij de inrichting van de openbare ruimte wordt rekening gehouden met in het wild levende dieren. Bij elke ingreep of herinrichting van de ruimte wordt rekening gehouden met de klimaatopgave en het versterken van de biodiversiteit. In Nieuw Waldeck heeft een succesvolle proef plaatsgevonden met duurzame (biobased) verkeers-en straatnaamborden met aan de achterkant vogelhuisjes of een insectenhotel. Dit verdient navolging op andere plekken in Den Haag.9 concrete plannen

 1. Geen verstoring van de natuur
 2. Voorkomen in plaats van bestrijden
 3. Langer broedseizoen

 1. Hitteplan voor dieren
 2. Diervriendelijke oevers, wateren en afrasteringen
 3. Verkeersveiligheid voor mens en dier
 4. Niet vissen in gemeentewater
 5. Geen jacht op gemeentegrond
 6. Natuurinclusief bouwen

Gezelschapsdieren

In bijna de helft van de huishoudens is een huisdier een belangrijk onderdeel van het gezin. De meeste huisdieren worden prima verzorgd, maar soms ontbreekt het mensen aan kennis over goede huisvesting of het natuurlijke gedrag van hun huisdieren, of raken mensen in financiële problemen waardoor zij minder goed in staat zijn om voor hun huisdier te zorgen. Ook worden nog te vaak huisdieren aangeschaft zonder er goed over na te denken. Alleen al in Den Haag belanden elk jaar duizenden huisdieren in het asiel. De Partij voor de Dieren vindt dat Den Haag een gedegen huisdierenbeleid moet voeren.

De overheid heeft hier primair een kaderstellende en regisserende rol. De overheid stelt normen voor het omgaan met dieren. Zij bepaalt welke dieren gehouden mogen worden en welke (minimum)eisen er gelden voor bijvoorbeeld huisvesting, voeding en verzorging. Ook bepaalt de overheid welke ingrepen er bij dieren gedaan mogen worden.

8 concrete plannen

 1. Opvang voor dakloze huisdieren
 2. Dierenmishandeling tegengaan
 3. Dier en zorg

 1. Huisdieren van minima
 2. Afstandsdieren
 3. Castratie en sterilisatie
 4. Identificatie en registratie van huisdieren
 5. Strengere regels handel en verkoop dieren

Dierenwelzijn bij bedrijven

Den Haag kan ervoor kiezen om de verkoop van levende dieren en bont tegen te gaan. Ook kan de gemeente maatregelen treffen om het gebruik van proefdieren te verminderen. Den Haag kan zijn contact met bedrijven inzetten om een diervriendelijkere stad te worden.

3 concrete plannen

 1. Bontvrije gemeente
 2. Proefdiervrije gemeente
 3. Geen dieren op markten

Dierenwelzijn in de gemeentelijke organisatie

Den Haag is (mede)verantwoordelijk voor de bescherming van alle dieren binnen zijn gemeente grenzen: huisdieren, landbouwdieren, en in het wild levende dieren. De opvang van zwerfdieren is bovendien een wettelijke taak van de gemeente.

Veel dierenopvangcentra in Den Haag, zoals de Dierenambulance Den Haag en omgeving, het Haags Dierencentrum, het Knagertje, het Knaaghof, de Egelopvang, Vogelopvang De Wulp en Vereniging Kattenzorg, verrichten belangrijk werk en hebben soms moeite om het hoofd financieel boven water te houden. Nog te vaak worden belangen van dieren niet goed meegewogen in beslissingen van de gemeente. Den Haag moet juist een voortrekkersrol spelen bij de bewustwording over en gedragsverandering in de omgang met dieren. Bij vragen of problemen rond dierenrechten consulteert de gemeente altijd een dierenrechtenorganisatie of dierenwelzijnsorganisatie.

7 concrete plannen

 1. Duurzaam en diervriendelijk voedsel
 2. Voorlichting over dierenwelzijn
 3. Dierenpolitie

 1. Dieren bij de politie
 2. Ingrijpen bij calamiteiten
 3. Adviesraad Dierenwelzijn
 4. Jaarlijkse evaluatie

Dieren­rechten

Groen en natuur

Klimaat, milieu en energie

Lucht­kwa­liteit en bereik­baarheid

Bouwen en wonen

Economie en financiën

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Zorg, onderwijs en cultuur