Bijdrage Cie Leef­om­geving extra bezui­ni­gingen op groen + plastic tassen


8 november 2011

Bezuiniging programma's Leefomgeving en Milieu & Duurzaamheid

Voorzitter, Terwijl het coalitieakkoord, leefbaarheid, duurzaamheid en aantrekkelijk om te wonen en te werken als thema’s noemt. Bezuinigt het college 5 miljoen bovenop de generieke bezuinigen op de programma’s Leefomgeving, Milieu en Duurzaamheid. Daar staan wij niet achter.

Vier tuinen, een heemtuin en twee stadsboerderijen worden in de uitverkoop gedaan. En blijkbaar stopte daar het denkproces van het college, want alle vragen over de afhandeling en voorwaarden aan verkoop worden niet beantwoord. Ik vraag me dan ook af in hoeverre er is gekeken naar alternatieve voor verkoop. Is er met de bewoners in de wijken overleg (geweest) over het voornemen tot het sluiten van de heemtuinen en tuincomplexen? Is er gekeken naar alternatieve oplossingen, zoals bewoners een stukje tuin te laten adopteren en deze te onderhouden? Of sponsering door buurtverenigingen? En zo neen, bent u bereid dit alsnog te doen, voordat de bezuinigingen doorgang vinden?
Voorzitter, de Partij voor de Dieren vindt het onbegrijpelijk dat juist de groene eilandjes in de wijken, waar mensen samenkomen, waar milieu- en natuur educatie plaatsvindt, en waar veel verschillende plantensoorten en wilde dieren voorkomen, dat juist daar een dikke streep door gaat. Deze plekken vervullen een onmisbare rol in de wijk, maar daar wordt aan voorbij gegaan. Ondertussen trekken we wel 4,5 miljoen extra uit ter voorbereiding op de geldverslindende Rotterdamsebaan. Voor het asfalteren ten koste van natuur en milieu hebben we het geld wel, maar voor de tuinen en groenvoorzieningen niet. Voorzitter, het is duidelijk. De korte termijn economische belangen worden wederom voorop gesteld, ten koste van de burger en haar leefomgeving.
De Partij voor de Dieren staat ook niet achter de sluiting van twee stadsboerderijen. Deze vervullen imeers een belangrijke sociale functie, milieu-en natuureducatie en een groene omgeving. Ten aanzien van de dieren op de stadsboerderijen in het algemeen hebben wij echter een genuanceerder standpunt.
Wij staan niet achter het fokken met dieren, het uitlenen van dieren en het onontkoombare feit dat dieren op een stadsboerderij daar toch – met alle goede bedoelingen en zorgen van de medewerkers ten spijt – met een bepaalde functie staan. Niet het dier maar de mens staat daarbij centraal. Mijn partij zet liever in op het bewerkstelligen van meer dierenwelzijn in Den Haag en het verbeteren van de dierennoodhulp waarbij het dier en haar behoeften centraal staan. Ik wijs daarbij op de voorstellen die wij hebben gedaan voor een verbeterd dierenwelzijnsbeleid in Den Haag. In dat opzicht zou er dus meer geld naar het programma Leefomgeving moeten en zeker niet minder.
Het houden van dieren op de stadsboerderijen staat nu echter niet ter discussie, maar de sluiting van twee boerderijen wel. De Partij voor de Dieren kan niet achter de sluiting staan omwille van de sociale, educatieve en natuurfunctie die zij nu vervullen. Als het college echter deze plannen toch doorzet vinden wij het van groot belang dat er voor de dieren een goed onderkomen wordt gezocht. En zullen wij hierover ook de vinger aan de pols houden
De coalitiepartijen roep ik op om nog eens goed na te denken. De insprekers hebben ons verteld welke sleutelrol deze gronden hebben in de wijk en wilt u die echt opgeven?
Voorzitter dan kom ik op de kwaliteit van groen in de stad en de waterwegen. Volgens de wethouder zal het bladvissen helpen tegen de baggervorming, maar ook eutrofiering door hoge concentraties van voedingsstoffen speelt daar een belangrijke rol in . Volgens de waterkwaliteitsrapportage 2010 van het hoogheemraadschap wordt de norm voor stikstof en fosfaat in Den Haag overschreden . Op welke wijze probeert de gemeente deze overschrijding op te lossen?

Het is te betreuren dat de maatregelen uit de nota ecologische verbindingszones worden vertraagd. Hoe meer de leefgebieden van dieren en planten onder druk komen te staan, door vervuiling en bebouwing, hoe belangrijker het wordt dat zij door middel van verbindingszones andere natuurgebieden kunnen bereiken.

En ik hoop dat de wethouder nu eens eerlijk kan zijn en toegeven dat de natuur in onze stad steeds verder onder druk wordt gezet. Immers zijn collega wethouder, heeft tijdens de begrotingbehandeling precies om die reden een motie van mij ontraden. Ik wil de wethouder dan ook vragen of hij voor het reces een brief naar de raad kan sturen met de toekomstige plannen van dit college die bestaande groen en natuurgebieden zullen aantasten (op welke wijze dan ook).
Voorzitter, ik denk dat het duidelijk is dat de Partij voor de Dieren deze bezuinigingen niet steunt. Natuur en een groene leefomgeving is van belang, ik heb het al veel vaker gezegd. En hierop uberhaupt bezuinigingen is dan ook zeer onverstandig.

Plastic tasjes

Voorzitter, de instelling en antwoorden van dit college ten aanzien van de plastic tassen is teleurstellend. In de beantwoording wordt gezegd dat er geen sprake is dat plastic tassen in het ecosysteem komen. Denkt de wethouder nu echt dat alle tasjes netjes worden opgeruimd of verwijderd worden uit de openbare ruimte? is het voorkomen van afval in de openbare ruimte niet een veel effectiever en goedkoper beleid? Bronbeleid in plaats van effectgericht beleid? Graag een reactie. Hoe verenigt de wethouder het gebrek aan actie vanuit de gemeente met het belang dat dit college aan duurzaamheid hecht? Juist de gemeente heeft een belangrijke voorlichtingsrol naar haar burgers toe. Wat we als gemeente dan ook in ieder geval kunnen doen is in de gemeentelijke instellingen, zoals de bibliotheken, een tassenbol of ander inzamelpunt in te stellen, waar burgers hun (schone) tasjes naar toe kunnen brengen voor hergebruik. Met een kleine inspanning kunnen we een flinke winst boeken op het gebied van duurzaamheid.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer