Bijdrage Begroting 2012


3 november 2011

Voorzitter, het voorwoord van de begroting begint met het noemen van de 500.000 inwoners als heugelijk feit. Deze week heeft de aarde haar 7 miljardste inwoner kunnen verwelkomen. Mijn fractie ziet in deze aantallen geen enkele reden tot blijdschap. Door toenemende bevolkingsdruk staat ons milieu steeds meer en meer onder druk. Ontbossing, verwoestijning, een klimaatcrises, een voedselcrises een grondstoffencrises en ga zo maar door. We bereiken de grenzen van de groei, gedachteloos doorgaan met business as usual kan niet meer. En dat geld niet alleen mondiaal maar zeker ook lokaal.

Meer inwoners, betekent meer auto’s, meer afval, meer bebouwing en allemaal ten koste van ons leefmilieu en een groene omgeving. De 500.000ste inwoner zou voor ons dan ook aanleiding moeten zijn om een goed na te denken waar we over 50 jaar als stad willen zijn. Willen we dat onze kinderen dan ook in een gezonde en groene omgeving leven, willen wij dat hun levensverwachting nog beter is dan die van ons. Zo ja, dan moeten we een aantal keuzes gaan maken op basis van de lange termijn belangen in plaats van de korte termijn belangen die nu consequent prevaleren. Wij moeten lef hebben en over onze eigen politieke horizon kijken. Daadkracht en durf tonen, niet langer blindelings investeren in meer afvalt en meer auto’s, maar investeren in de fiets en in het OV. In decentrale energie opwekking, in CO2 reductie, in een gezonde leefomgeving. De vervuiler laten betalen in plaats van de gemeenschap. Dat is pas eerlijk en solidair.

Om die leefbaarheid te beschermen dienen we ten volle in te zetten op een groene leefomgeving, groen als verbindingselement in de stad. Door het verbinden van onze schitterende parken, duinen en bossen. En dat levert ook nog eens geld op voorzitter. Een themadag hierover van de WUR liet zien dat betere inrichting en beter beheer van openbaar groen zorgt voor een economische winst dankzij gezondere inwoners, lagere zorgkosten, hogere waarden van vastgoed en woningen, lagere energiekosten en een hogere arbeidsproductiviteit. TEEB heeft al aangetoond dat investeren in natuur een baten kosten ratio van 100:1 kan hebben.

Voorzitter de Partij voor de Dieren streeft naar een lange termijnvisie binnen de bestaande milieu en natuur grenzen. En niet een vaag doel in de verte, maar met heldere concrete afrekenbare doelen. Vandaar de volgende motie:

Verzoekt het college om:
• De duurzaamheid jaarlijks te monitoren met behulp van een duurzaamheidsindex waarbij jaarlijks inzichtelijk wordt gemaakt in welke mate de stad duurzamer wordt en welke duurzaamheidprestaties behaald zijn.

Gezien er door het college wederom meer in de auto’s wordt geïnvesteerd dan in schone vormen van transport namelijk de fiets en het ov. Meten, weten is. En het onzalige, wereldvreemde en peperdure plan van de Rotterdamse baan koppig wordt doorgezet met als gevolg: meer verkeer, meer CO2- en fijnstof uitstoot, minder mensen die een transitie gaan maken naar het OV, en weer een groengebied dat wordt opgeofferd dienen wij de twee volgende moties in:

Verzoekt het college om:
• Een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden om invulling te geven aan het “vervuiler betaalt principe” met betrekking tot gemotoriseerd verkeer en de Raad hier voor de zomer over te informeren

Verzoekt het college om:
• Onder het motto ”Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald” het wereldvreemde plan voor het aanleggen van een peperdure Rotterdamse Baan dwars door een waardevol groen gebied te heroverwegen.

Dan kom ik op het natuurbeleid. Ook hier kan nog veel verbeterd worden. Om de bestaande natuur in onze stad te beschermen dien ik de volgende motie:

Verzoekt het college om:
• Bestaande natuur- en groengebieden onaangetast te laten en bij de vergunningverlening van bouwprojecten hier expliciet rekening mee te houden.

En gezien voorkomen beter en goedkoper is dan genezen ook ten aanzien van natuur dien ik de volgende motie in:

Verzoekt het college om:
• met een plan te komen om beheerkosten terug te dringen door aantasting van de natuur aan te pakken bij de bron.


Met de inzet op groen kunnen we ons ook van andere steden onderscheiden door een echte groene stad te worden, waarbij het voorkomen van beschermde en zeldzame soorten ons visitekaartje is. Daarom dien in de volgende moties in:

Verzoekt het college om:
• te investeren in meer ecologisch waardevolle natuur als visitekaartje van de stad,
• te blijven investeren in het verbinden van natuurgebieden.

Verzoekt het college om:
• Binnen de gereserveerde gelden voor de entrees van de stad 1 miljoen te oormerken voor doelgerichte investeringen voor de entrees als groene ecologische verbinding

Naaste de gemeente kunnen burgers zelf natuurlijk ook veel betekenen voor het groen in de stad. Daarom de volgende motie:

Verzoekt het college om:
• Op de gemeentelijke website aandacht en tips te geven over natuurvriendelijk tuinieren


Dan het omgevingsbeleid. Het Rijk wil van steeds meer verantwoordelijkheden af en is daarom bezig met voorbereidingen tot verdere decentralisatie van het omgevingsbeleid. Meer gemeentelijke verantwoordelijkheid voor hetzelfde budget, lijkt ons in het kader van rechtszekerheid en bescherming van de leefomgeving zeer onwenselijk en daarom de volgende motie:

Verzoekt het college om:
• Aandacht te vragen op landelijk niveau voor de noodzaak om over voldoende financiële middelen te beschikken bij verdere decentralisatie van bevoegdheden vanuit het Rijk


Dan kom ik op de visserij, waarvan iedereen ons standpunt zal kennen. Drie moties, voorzitter. Dat bezuinigen altijd een politiek excuus is om met geldpotjes te schuiven blijkt maar weer aan de € 3,8 miljoen die naar de haven gaat, om te zorgen dat dit geld daadwerkelijk bijdraagt aan de stad het volgende amendement met als dictium:

- de lasten binnen programma 11 Leefomgeving, bij de onderwerpen Ongediertebestrijding, Openbaar groen en Dierenbescherming met elk € 1 miljoen te verhogen
- de lasten binnen programma 11 Leefomgeving, bij onderwerp Zeehaven, met € 3,0 miljoen te verlagen


Een motie om niet langer het schubvisrecht van alle wateren aan de hengelaars te geven.

Verzoekt het college om;
• Het schubvis-recht niet langer aan de hengelsportvereniging te verhuren.


En een motie om sportvisserij op zee op bedreigde soorten niet langer te bejubelen op de gemeentelijk website

Verzoekt het college om:
• Te stoppen met het promoten van vissen op zee op de gemeentelijke website


Dan wil ik in het kader van keuzevrijheid nog even terug komen op het bedrijfsrestaurant. Dit zou de liberale fracties wel aanspreken, gezien zij altijd de mond vol hebben van keuzevrijheid. In het bedrijfsrestaurant wordt op dit moment geen keuzevrijheid geboden aan vegetariërs of mensen die een dagje zonder vlees willen. Zij hebben simpelweg geen keus. Dit is gezien de maatschappelijke trend naar steeds meer flexetariers en de bewustwording ten aanzien van de gevolgen van de voedselkeuze op milieu en dierenwelzijnsgebied niet meer van deze tijd. Vandaar de volgende motie:

Verzoekt het college om:
• Te zorgen voor een dagelijks vegetarische maaltijdoptie in de bedrijfsrestaurants van alle gemeentelijke instellingen.

Als laatste het dierenwelzijn: op dit moment ontbreekt het binnen de gemeente aan goede, effectieve en toegankelijke voorlichting over de aard, natuurlijke behoefte en verzorging van gezelschapsdieren. Het gevolg daarvan is dat binnen onze gemeente veel gezelschapsdieren, ondanks de goede bedoelingen van hun eigenaar, ernstig in hun welzijn worden aangetast en er jaarlijks vele dieren in het asiel belanden of op straat worden gezet. Vandaar de volgende motie:

Verzoekt het college om:
• In het kader van de voorlichting over Verantwoord Huisdierbezit een app te creëren waarbij per diersoort voorlichting wordt gegeven over de aard, natuurlijke behoefte en verzorging van het dier.

Dan de bestrijding van overlast door dieren. Doordat er op straat genoeg voedsel voor dieren als ratten meeuwen is, kunnen zij overlast veroorzaken. Burgers spelen hier een belangrijke rol in, door ervoor te zorgen dat er geen voedsel op straat te vinden is. Vandaar de volgende motie:

Verzoekt het college:
• Een stadsbrede campagne te starten waarbij bewoners bewust worden gemaakt van hun eigen invloed op het voorkomen van overlast van dieren en voorlichting wordt gegeven over het niet voeren van dieren in de openbare ruimte.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer