Bijdrage Commissie Leef­om­geving begroting


27 oktober 2011

Milieu en Duurzaamheid

Voorzitter, de plannen van dit college op het gebied van milieu en duurzaamheid klinken leuk. Duurzaamheid als uitgangspunt en klimaatneutraal in 2040. Het is echter de uitvoering en naleving en de daarvoor uitgetrokken financiële middelen waarbij mijn fractie haar vraagtekens zet.
Wat betekend het concreet als gezegd wordt dat duurzaamheid uitgangspunt gaat worden bij alle gemeentelijke werkzaamheden? Wanneer dan? Komt hiervoor een afwegingskader? Wie bepaalt op basis van welke informatie wat duurzaam is? Graag een reactie.
Als de gemeentelijke organisatie echt duurzaam wordt, kan dat een geweldige milieuwinst betekenen, maar voorzitter, ik vrees toch dat het college hier de makkelijke weg gaat kiezen. Zeker met de onduurzame Haagse Nota mobiliteit in het achterhoofd die letterlijk geen enkel idee aandraagt hoe te komen tot een transitie naar een duurzame mobiliteit en een gedragsverandering opdat de beoogde modal shift wordt verwezenlijkt. Koning Auto krijgt ruim baan en het OV wordt aan het lot overgelaten.

Dan de klimaatdoelen. Klimaatneutraal in 2040 gaat alleen over de directe uitstoot. In het Klimaatplan staat wel dat de indirecte uitstoot wordt onderzocht , wanneer kunnen we de uitkomsten hiervan verwachten?
Wat bij veel burgers een doorn in het oog is, is de onnodige verlichting van panden ’s nachts. Hierbij kan de gemeente misschien een voorbeeld nemen aan de Tweede Kamer. In dat gebouw is een tijdsklok die alle verlichting centraal uitschakelt op een aantal tijdstippen in de avond en nacht. Hierdoor wordt voorkomen dat er onnodig licht brand, hoe is dat op dit moment in de gemeentelijke panden geregeld?

Voorzitter, wij zouden graag zien dat er een aantal concrete afrekenbare doelen worden gekoppeld aan de beleidsvoornemens/acties, zodat wij aan het eind van elk jaar de voortgang van het college kunnen zien en bijtijds kunnen bijsturen wanneer blijkt dat de realisatie achter loopt bij de ambitie. Jaarlijks wordt de C02 reductie wel aangegeven maar verder is dit college niet concreet af te rekenen op behaalde of niet behaalde doelen. Ik noem een voorbeeld van wat een doel zou kunnen zijn: de komende vijf jaar een jaarlijkse groei van het aantal groene daken met 20%. Onderschrijft de wethouder deze wenselijkheid?

Leefomgeving
Voorzitter, de Partij voor de Dieren vindt het van essentieel belang dat wanneer het gaat om de leefomgeving er ingezet wordt op een schone, gezonde en groene omgeving voor mens en dier. Nu en in de toekomst. Met het nu voorgenomen beleid en de bezuinigingen komt dit echter in de verdrukking.

Dit programmadeel begint met het benadrukken van het belang van de openbare ruimte als visitelaartje en huiskamer voor de stad, die schoon, veilig is en met aantrekkelijk en bruikbaar groen. Maar met de plannen van de wethouder om alle niet Europees beschermde natuur voortaan de bestemming groen te geven. Lijkt toch dat de mooie woorden in de begroting niets meer zijn dan woorden. Als ik vervolgens in het raadvoorstel over de invulling van de bezuinigingen lees dat dit gaat gebeuren door het: “omvormen van groen naar een lagere beheerintensiteit” en “het temporiseren van de ecologische inrichting”, worden dit vermoeden versterkt. Kan de wethouder uitleggen wat hier concreet mee wordt bedoeld? Welk groen wordt omgevormd en tot wat? Welke ecologische inrichting wordt tot wanneer getemporiseerd?

Voorzitter, het is een gemiste kans dat dit college niet voluit inzet op verdere ontwikkeling van de natuur in de stad, om een uniek visitekaartje te hebben, namelijk een breed scala aan dier en plantensoorten die in andere gebieden onder druk staan. Afgelopen maandag stond er een hoopgevende berichten in de krant over ijsvogels, vlinders en bunzingen in de stad. Het aanleggen van de ecologische verbindingszones begint haar vruchten af te werpen, dus moeten we doorpakken door de groengebieden verder met elkaar te verbinden. Laat het visitekaartje een groene infrastructuur worden, de mogelijkheid voor natuurliefhebbers om in een stad zeldzame soorten zoals de ijsvogels, argusvlinders, de vuurjuffer en de spotvogel te zien. Dat is nog eens groene allure.

Dit college kiest ervoor om structureel 2,5 miljoen vrij te maken voor de entrees van de stad. Welk deel gaat hiervan naar groen en wat wordt in dit verband bedoeld met groene allure?

Voorzitter over het dierenwelzijn- dierplaag en dierenopvangbeleid zullen we spreken tijdens de verdere behandeling van onze initiatiefnota daarover.
Ik heb daar ook het belang benadrukt van een goed en positief hondenbeleid gericht op het faciliteren van de hond. Wil je de medewerking van de Haagse hondenbezitter wat betreft een schoon leefmilieu dan moet niet enkel op repressie worden ingezet zoals nu gebeurd middels Handhaven op Haagse Hoogte. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe teleurgesteld de Haagse hondenbezitter is in het hondenbeleid in de gemeente. Daar moet iets worden goedgemaakt, voorzitter.

Ik heb nu slechts één vraag over dierenwelzijn. Men is volop bezig met vervanging en aanpassing van de walkanten en kadermuren en burgers zijn bezorgd over de dieren die daar leven. Kan de wethouder toezeggen dat bij deze werkzaamheden en inrichting ook gelet wordt op behoefte van de daar levende dieren, bijvoorbeeld door oploopplankjes bij de kadermuren aan te leggen en te zorgen voor voldoende broedplaatsen voor watervogels? Graag een reactie.


Dan wil ik nog kort de bezuinigingsposten aan stippen.
Over de sluiting van de stadsboerderijen hebben wij al schriftelijke vragen gesteld. We hopen dat de wethouder zorgt voor een goede afwikkeling met betrekking tot de dieren, dat zij niet het slachtoffer van de bezuiniging worden en dat de bestemming van de gronden groen blijft, gezien groen in de stad een onmisbare rol vervult. Graag een toezegging.

Over de heemtuinen hoop ik dat de wethouder bereid is vandaag de toezegging te doen dat de huidige ecologische kwaliteit van de tuinen ook in de toekomst gehandhaafd blijft. Graag een reactie.

Ten slotte een aantal vragen over het terugdringen van de baggerwerkzaamheden. Wat betekent dit concreet? Wat betekent dit voor de waterkwaliteit en de gevolgen daarvan op de voorkomende soorten in het water? Wordt er in de gemeente al gefaseerd en ecologisch gebaggerd?

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer