Bijdrage Algemene Beschou­wingen 29 september 2011


29 september 2011

Voorzitter,

Mijn betoog zal helaas geen vrolijke toon bevatten. En voornamelijk wat betreft dierenwelzijn ben ik terugkijkend op het afgelopen jaar niet erg gunstig gestemd.

Allereerst wil ik mijn zorgen uiten over de koers die dit kabinet is ingeslagen en over de mogelijke gevolgen die deze koers zal hebben voor onze gemeente. Er wordt maar liefst 72% bezuinigd op onze natuur. Onze natuurgebieden in Den Haag staan reeds onder grote druk van de mens door de uitstoot van luchtvervuilende stoffen zoals stikstof. Er vinden niet eens metingen plaats omdat we afwachten op informatie om te vernemen wie precies “Hoofd Stikstof” is en wie dus voor de kosten van de stikstofmeting moet opdraaien. Maar, voorzitter, wanneer nemen we onze eigen verantwoordelijkheid eens?

De gemeente Den Haag zou de natuurwaarden in haar stad volop moeten beschermen, behouden en herstellen waar dat noodzakelijk is. Er moet nog meer worden geïnvesteerd in het behoud en het herstel van de natuurwaarden in Den Haag zeker nu de overheid dat zo erg af laat weten.

De enige koers die hoop biedt voor de toekomst, is een keuze voor een economie die blijft binnen de draagkracht van de aarde. Een koers die zorgt voor voldoende voedsel voor iedereen. Voor een gezonde leefomgeving, die ons schoon water levert om te drinken, schone lucht om in te ademen, en vruchtbare bodem om ons voedsel op te verbouwen. Onze economie is volledig afhankelijk van het behoud van natuurlijke hulpbronnen.

Het is tijd voor radicaal andere keuzes. We moeten een transitie maken naar een duurzame samenleving en dan het liefst eentje die zo min mogelijk onder water staat. Een dergelijke transitie vraagt een zekere hoeveelheid financiële middelen en die middelen zijn vooralsnog onvoldoende beschikbaar gesteld voor duurzaamheid en klimaatneutrale doeleinden.

Bescherming van de stemlozen en de meest kwetsbare in Den Haag
Terugkijkend op het afgelopen jaar hopen wij dat het college op het gebied van Dierenwelzijn een nieuwe pagina zal gaan openslaan het komende jaar.
Want wat is goede dierenwelzijnsbeleid?
Dat is op een zorgvuldige manier en in samenspraak met de dierenwelzijnsorganisaties de belangen behartigen van de dieren in onze stad. Wij hebben tot nog toe weinig belangenbehartiging gezien.

Er wordt gepleit voor deregulering en minder beleid. In de begroting staat te lezen dat deze gemeente de allerzwaksten niet door het ijs laat zakken, Maar die bescherming geldt kennelijk niet voor de stemloze en rechteloze dieren. Het beetje extra bescherming dat zij met een beleidsregeltje hier en daar zouden kunnen verkrijgen, wordt hen daarmee ontzegd.

Het heeft er alle schijn van dat dit college dieren in Den Haag door het ijs laat zakken.
Een vogel die gewond is geraakt door een vishaak van een hengelaar of door een 130 km rijdende auto wordt geschampt? “Zak er in” is de reactie want het is enkel door liefdadigheid van het vogelasiel dat het dier de verzorging krijgt die het nodig heeft. We zouden toch opkomen voor de zwakkeren die zichzelf echt niet kunnen redden?
Nog een schrijnend voorbeeld: een van honger stervende meeuw met plastic om zijn snavel. Maar ja wat moeten wij dan denken van een wethouder Dierenwelzijn die bij de aanblik van een opgezette meeuw vrolijk rondtwittert: “Van deze meeuw hebben we in ieder geval geen last meer”. Voorzitter maakt het dit college eigenlijk wel uit of een dier in dit geval een vogel lijdt tengevolge van menselijk handelen en waaruit blijkt dat dan in het beleid?

Maar …we hadden het over deregulering en dierenwelzijn, geen betuttelng door de overheid. Maar die deregulering geldt dan weer niet voor honden want daar worden zoveel regeltjes gesteld op het al dan niet loslopen van honden dat een echte liberaal zich mag schamen voor deze vergaande regulering met als gevolg dat het dierenwelzijn van de Haagse hond zelfs onder druk staat. Het huidige hondebeleid heeft niets met het welzijn van honden te maken.

En vandaar dat een Nota Dierenwelzijn zo ontzettend belangrijk en nodig is, om eens één keer één beleidstuk te hebben dat geschreven is vanuit de behoeften van dieren, vanuit de intrinsieke waarde van een dier zonder de belangen van de mens daarbij voorop te stellen. Voorzitter, begrijpt het verschil van invalshoek van waaruit een nota wordt geschreven en begrijpt de wethouder dat die invalshoek uitmaakt voor het beleid dat tot stand komt? Vindt dit college eigenlijk ook niet dat alle dieren in Den Haag met 5 miezerige pagina’s niet geholpen zijn nu de dierenwelzijnsvraagstukken meer aandacht vragen.
En een mooi dierplaagbeleid hebben wij, een tegenstelling tot het 90 pagina’s tellende document van de gemeente Amsterdam, in Den Haag ook nog niet. We worden met een kluitje van drie pagina’s in het riet gestuurd.


Hoewel dit college bij monde van de wethouder heeft toegegeven dat de nota uit 1998 aan vernieuwing toe was gezien de veranderde regelgeving en veranderde houding van de Nederlanders wat betreft dierenethiek en hoewel deze vol lof was over ons initiatiefvoorstel, is de nota Dierenwelzijn die dit college aan de Raad zeer recent heeft doen toekomen een achteruitgang.
Voorzitter, waarom is het college zo weinig geïnteresseerd in het tot stand brengen van een ambitieus en vooruitstrevend dierenwelzijnsbeleid?

Wij vinden dat dit college deregulering niet langer als excuus moet gebruiken om niets te doen voor de Haagse dieren. Terwijl dit college in een andere context regulering juist gebruikt maakt van overvloedige regelgeving om dieren in hun vrijheid te beperken en zelfs buiten de maatschappij te plaatsen.
Wij willen graag zien dat dit college het komende jaar de belangen gaat behartigen van de dieren in Den Haag, dat zij zich iets gelegen laat liggen aan dierenwelzijnsorganisaties met al hun kunde en ervaring.
Is het college daartoe bereid?

Voorzitter, wij hebben het afgelopen jaar sterk het idee gekregen dat de huidige wethouder Dierenwelzijn niet veel affiniteit heeft met het onderwerp dierenwelzijn? Klopt die indruk en zo ja gaat dat dit jaar veranderen? Zo nee waaruit blijkt tot nog toe zijn bevlogenheid om die portefeuille goed in te vullen?

Als laatste hebben wij ons erg gestoord aan de wijze waarop dit college gemeend heeft de Raad te moeten informeren over haar eigen nota dierenwelzijn. We vinden deze handelswijze politiek onfatsoenlijk. Temeer omdat het een risico met zich meebrengt dat de coalitiepartijen zich nu ineens gebonden gaan voelen aan de inhoud (of beter het gebrek aan inhoud) van deze 5 pagina’s tellende achteruitgang wat betreft Dierenwelzijn. Bovendien geeft het blijk van een denigrerende houding naar de dierenwelzijnsorganisaties. Zij komen 12 oktober kennelijk voor de kat zijn viool inspreken over het dierenwelzijn in Den Haag want het college heeft reeds een eigen nota gemaakt waarin alles waarvoor zij proberen een lans te breken, op voorhand is afgeschoten. Dit college spreekt voor haar beurt, want zij had al haar mening geuit in het negatieve preadvies en het lag nu ter beslissing aan de raad voor. Deze onfatsoenlijke raadsmededeling zou ook zomaar door iemand geagendeerd kunnen worden in de volgende commissie.
Om een eerlijke en open discussie mogelijk te houden met optimaal functionerend dualisme, wil ik het college vragen uit politiek fatsoen de raadsmededeling nu in te trekken en het definitieve standpunt van het college te bepalen na de behandeling van het initiatiefvoorstel.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer