Raad Haagse Nota Mobi­liteit


22 september 2011

Voorzitter. In tegenstelling tot de twee vorige woordvoerders ben ik verdrietig. De collegepartijen lijken niet in te zien welke onherstelbare schade wordt aangericht met
het voorliggende plan. Ik kan mij zo voorstellen dat ook de wethouder voor duurzaamheid, Baldewsingh, mijn verdriet deelt.
In de commissie is ons standpunt al duidelijk naar voren gekomen. Mijn partij kan niet instemmen met de Haagse Nota Mobiliteit. Het is een verdrietig stuk dat past in een verdrietige tijd,
waarin de vloer wordt aangeveegd met natuur en milieu. De klimaatproblematiek is het probleem van degenen die na ons komen. De bevindingen van de Commissie voor de m.e.r. zijn schokkend en geven voldoende aanleiding om de gehele nota te herzien en te herschrijven. Wij sturen deze wethouder terug naar de schrijftafel. Wij willen graag een nota die het klimaatprobleem en ons leefmilieu serieus neemt. Deze nota is niet gericht op CO2-reductie of op klimaatneutraliteit. Er is niet eens een doelstelling opgenomen wat CO2 betreft. De nota is niet gericht op stevige reductie van stikstofdepositie, is niet gericht op het reduceren van luchtvervuiling en is niet gericht op de gigantische transitie die nodig is om een duurzame mobiliteit mogelijk te maken. Koning auto heerst. De voorliggende nota probeert te veel te schipperen tussen de belangen van alle partijen en met name veel te veel met de belangen van de autobezitters. Wij willen het autogebruik in de stad terugdringen en niet enkel de groei beperken. Het dictum luidt: Teneinde te komen tot een werkelijk duurzame mobiliteit zal gekozen moeten worden voor duurzaam vervoer; aldus het openbaar vervoer en de fiets. Dat betekent dat het autogebruik dient te worden teruggedrongen en dat het autobezit niet langer wordt gefaciliteerd.
In het amendement stellen wij voor een aantal passages compleet te schrappen of te veranderen: het niet langer faciliteren van auto's in de stad, geen nieuw autowegen meer, geen
parkeerplekken erbij en het geld dat overblijft in ov en fiets steken. Het bereiken van een modal shift wordt dan vanzelf een stuk realistischer. Om die reden hebben wij samen met GroenLinks en de HSP de moties en amendementen ondertekend die hierop gericht zijn. Wij zijn echter realistisch genoeg om te zien dat deze nota, hoe triest ook, een meerderheid zal gaan halen. Op zijn allerminst zouden wij alsnog een doelstelling in de HNM op moeten nemen over de beoogde reductie van CO2-uitstoot in 2020 afkomstig van verkeer, zijnde 30% CO2-reductie. Daarbij dient ook de vraag beantwoord te worden met welk pakket aan maatregelen de 30% reductie behaald kan worden. Wij hebben de motie hierover van GroenLinks dan ook mee ondertekend. Wij zien ook graag dat er een doelstelling opgenomen wordt in de nota over het reduceren van stikstofuitstoot. Met het enorm onduurzame mobiele gedrag in de nota zal onze natuur en ons
leefmilieu gigantisch aangetast worden. Voorkomen is altijd beter dan genezen. Hierbij dien ik dan ook twee moties in, eentje over de doelstelling voor stikstofreductie en eentje over de doelstelling stikstofemissie inzichtelijk maken.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer