Bijdrage Cie Leef­om­geving - fiets­voor­zie­ningen in Den Haag


10 december 2014

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren wil dat we in Den Haag een duidelijke keuze maken voor duurzaam vervoer. Alleen zo pakken we de luchtkwaliteit aan en zorgen we voor een gezondere leefomgeving voor mens, dier natuur en milieu. Als we willen stimuleren dat burgers in Den Haag vaker de fiets nemen en de vervuilende auto of brommer laten staan, zijn betere fietsvoorzieningen nodig. Dit betekent niet alleen goede fietspaden, goed afgestelde fietsverkeerslichten en oog voor knelpunten in de fietsveiligheid, maar ook de aanwezigheid van voldoende stallingsmogelijkheden in de binnenstad en daar schort het nu aan. Er zijn aantrekkelijke stallingsmogelijkheden nodig en de bestaande stallingen moeten meer onder de aandacht worden gebracht.

Ik zal de verschillende brieven van de wethouder een voor een bespreken.

Als eerste de brief van 7 oktober 2014. In het plan van het college wordt er vanuit gegaan dat bij de stalling bij de Anna van Buerenstraat, anders dan bij de fietsflat, geen 24-uurs toezicht door een beheerder nodig is. In het huidige plan is slechts 4 uur per dag een beheerder aanwezig. Behalve dat de beheerder zorgt voor sociale controle en veiligheid, is hij er ook om eenmalige toegangskaarten te geven voor fietsers die geen OV-chipkaart hebben of willen gebruiken. Slechts 4 uur per dag aanwezig lijkt mijn fractie te weinig voor het uitoefenen van deze taken.Wat maakt deze plek dan nog aantrekkelijk om je fiets te stallen? Waar is deze 4 uur op gebaseerd? Graag een reactie.

Dan de brief van 16 oktober, Voorzitter. Dank aan de wethouder voor het alsnog beantwoorden van de vragen die in de commissie van 24 september waren blijven liggen.

In de brief staat het een en ander over het terugplaatsen van fietsnietjes. Mijn fractie is altijd een voorstander van de nietjes geweest. Ze zijn een uitkomst voor fietsers die hun fiets slechts kort willen stallen. Ik heb dan ook met genoegen vernomen, dat de wethouder is teruggekomen op zijn eerdere besluit en dat een aantal van de verwijderde nietjes inmiddels alsnog is teruggeplaatst.

In de brief gaf de wethouder aan dat hij in januari 2015 met een evaluatie komt over de fietsparkeervakken. De Partij voor de Dieren wil dat het aantrekkelijker wordt om de fiets te nemen in plaats van de auto, ook voor mensen die snel even een kort bezoek brengen aan een winkel. De Partij voor de Dieren zou daarom graag zien dat bij de evaluatie van de parkeervakken ook specifiek wordt gekeken naar een manier om met ‘kortparkeerders’ om te gaan. Kan de wethouder dat toezeggen?

De wethouder wil nog bezien of er in fietsparkeervakken steunelementen ofwel fietsnietjes 2.0 kunnen worden geplaatst. Nu heeft de wethouder toch besloten een deel van de oude nietjes terug te plaatsen. Dit roept bij mijn fractie de vraag op hoe en wanneer de fietsparkeervakken voor kortparkeerders aantrekkelijk worden gemaakt zonder dat fietsen kapot gaan of schade geven aan omstanders? Waarom heeft de wethouder gekozen voor de oude fietsnietjes? Graag een reactie.

Als laatste de brief van 17 oktober over de fietshandhaving op de Grote Markt. In de evaluatie lezen we dat zowel ondernemers als fietsers hebben geprotesteerd tegen healgeheel stallingverbod. Mijn fractie interpreteert dit als een teken van gebrek aan draagvlak voor het gevoerde beleid. Is het voor de wethouder duidelijk waarom ondernemers en fietsers tegen het algehele stallingverbod zijn? En is de wethouder het met de Partij voor de Dieren eens dat de gemeente naar mogelijkheden moet kijken om meer aan hun wensen tegemoet te komen? En zo ja, heeft de wethouder nagedacht over hoe dat te doen? Uit de evaluatie blijkt ook dat de stalling Grote Markt tijdens de pilot gemiddeld niet eens voor de helft gevuld was met fietsen. Mijn fractie vindt dit zorgelijk. Handhaving op foutgeparkeerde fietsen in de binnenstad is belangrijk, maar voorwaarde voor handhaving is wel, dat er voldoende bewaakte, gratis stallingen in de omgeving zijn én dat de fietser van het bestaan van de stallingen afweet en ze ook daadwerkelijk makkelijk kan vinden. Is de wethouder het met deze voorwaarden van de Partij voor de Dieren eens? En vindt hij ook dat, afgaande op deze cijfers, er nog meer moet worden gedaan om deze stalling en andere stallingen in de toekomst onder de aandacht van de fietser te brengen?

Voorzitter, de Partij voor de Dieren is een groot voorstander van beleid dat voorziet in de vraag naar meer parkeervoorzieningen voor fietsers in de binnenstad. Gezien de grote negatieve effecten van vervuilend verkeer op de Haagse luchtkwaliteit, op de gezondheid van mens, dier en milieu, is een duidelijke keuze voor de fiets noodzakelijk. Alleen zo kunnen we er voor zorgen, dat mensen vaker de fiets nemen en de vervuilende auto laten staan.

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer