Bijdrage Cie Leef­om­geving Nota Dieren­welzijn


18 januari 2012

Voorzitter, Er liggen twee nota’s vandaag voor. Een voorzet voor een Nota Dierenwelzijn van Partij voor de Dieren en de versie van het college. Met de nota van het college gaan we er in vergelijking met de nota van ’98 op achteruit. Met de nota van de Partij voor de Dieren blijven we in lijn met de huidige maatschappelijke ontwikkelingen op dierenwelzijnsgebied en kunnen wij als Internationale stad van Vrede en Recht ons hoofd hoog houden.

In de nota van het college ontbreekt een nadere evaluatie van de huidige invulling van taken en plichten,alsmede aanbevelingen of actiepunten voor de toekomst. Daarnaast zijn er enkele juridische onjuistheden ingeslopen. Zo geldt artikel 36 lid 3 van GWWD, die een ieder verplicht zorgt te verlenen aan een hulpbehoevend dier, wel degelijk voor in het wild levende dieren. En is de Flora en Faunawet wel degelijk van toepassing op individuele dieren.

Met de nota van het college worden in het wild levende dieren aan hun lot over gelaten. Waar in de Nota uit 1998 nog stond dat de dierenambulance het vervoer van gewonde in het wild levende dieren vergoed kreeg, is daar nu niets meer van terug te lezen. Sterker nog alleen het vervoer van dode dieren wordt vergoed. Met de nota van de Partij voor de Dieren wordt wel voldaan aan de zorgplicht voor in het wild levende dieren .

De constatering van het college dat momenteel voldaan wordt aan de wettelijke taak ten aanzien van zwerfdieren klopt ook niet. De gemeente moet de eerste twee weken opvang betalen, maar vergoed nu slechts 90 % van de kosten.

De nota van de Partij voor de Dieren vraagt om een integraal beleid. En dat is belangrijk. Juist om ervoor te zorgen dat het rekening houden met de intrinsieke waarde van een dier een vanzelfsprekendheid wordt en niet een loze kreet is. Op dit moment is het dierenwelzijnsbeleid versnipperd en onvolledig. Ik noem het hondenbeleid hierbij als voorbeeld. Het hondenbeleid gaat enkel over het voorkomen van hondenpoep en andere vormen van ervaren overlast. Geen woord over het welzijn van de honden in onze stad! Rekening houden met de intrinsieke waarde van een hond, zou dan ook juist het hondenbeleid meer in balans kunnen brengen.

Voorzitter, ik herhaal het nog maar een keer: de nota van het college is een achteruitgang. De nota van de Partij voor de Dieren vraagt niet veel. Het vraagt slechts de ambtenaren van Dienst Stadsbeheer een Nota Dierenwelzijn op te stellen, die gegrondvest is op bepaalde waarden, zoals de intrinsieke waarde van het dier. En tevens gebruik te maken van bepaalde uitgangspunten zoals het creëren van een eenduidig en integraal, ambitieus dierenwelzijnsbeleid. Door de verschillende deelonderwerpen van dierenwelijzn zorgvuldig te behandelen en nader uit te werken in samenwerking met de Haagse deskundige dierenwelzijnsorganisaties. Onze nota vraagt dan ook geen extra financiële inspanning.

Met de nota van de Partij voor de Dieren kan Den Haag weer een voorloper worden op het gebied van dierenwelzijn en dat zal Den Haag als internationale stad van Vrede en Recht toch sieren.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer