Cie Bestuur Kanto­ren­leeg­stand


18 januari 2012

Voorzitter, het is werkelijk doodzonde dat meer dan 475.000 m2 leeg staat. Gelukkig deelt het college de mening dat deze leegstand een actie vraagt. In de brief van 22 december wordt deze aanpak beschreven en hier heeft de Partij voor de Dieren dan ook nog enkele vragen over.

Ik wil beginnen met de nieuwbouw. Want hoewel de nieuwbouwplannen met 60% zijn afgenomen, zijn er toch nog kantoren in ontwikkeling. Volgens de Kantorenmonitor 2010-2011 zal dit een verdubbeling van de leegstand volgens het basisscenario betekenen. Dat betekent een leegstand van 20%! Worden hiervoor nog specifieke maatregelen genomen? Kan bij deze plannen transformatie als oplossing nog worden toegepast? En om dit voortaan te voorkomen, is de wethouder bereid om een sloop-eis voor nieuwbouwprojecten in te stellen, om te voorkomen dat de leegstand verder toeneemt? Graag een reactie. De wethouder geeft aan dat doordat nieuwbouwplannen al vastliggen in bestemmingsplannen deze niet zomaar gestopt kunnen worden. Maar kunnen specifieke kantoorlocaties niet via een projectbesluit aangepast worden? Dat heeft ook een veel kortere doorlooptijd.

Dan kom ik op het programma verduurzaming en omgevingskwaliteit. In het kader van klimaat, groene energie en duurzaamheid kunnen hier grote slagen gehaald worden. Maar helaas is er maar weinig concreet gemaakt. Zo wordt er ingezet op het stimuleren van duurzame renovatie op kansrijke locaties. Op welke wijze wordt er gestimuleerd? Wat wordt er verstaan onder duurzame renovatie? Wat is de inzet van het college -het doel- duurzame renovatie van 75% van de kantoren rond stationlocaties? Ik hoor graag van de wethouder hoe hij hier concreet invulling aan wil geven.

In de energievisie staan mooie ambities voor 2040, kantoren die aangesloten zijn op warmte- en koudenetten en woonwijken die vervolgens de overtollige warmte gaan gebruiken. Om te voorkomen dat het bij een toekomst visie blijft, hoor ik graag van de wethouder wat er op de korte termijn gaat gebeuren in het kader van het programma verduurzaming, zodat deze ambitie ook daadwerkelijk gehaald gaat worden. Op welke wijze wordt deze ambitie nu al tot uitvoering gebracht?

Dan de EPA/Breeam-scans. Waar in de kantorenstrategie nog werd gesproken van de ambitie om voor veel gebouwen een EPA scan uit te voeren, is die ambitie in deze brief afgezwakt naar een bescheiden aantal. Waarom is die ambitie bijgesteld? En hoeveel is een bescheiden aantal precies?

Ook werd in de kantorenstrategie de inzet genoemd om de duurzaamheid van de bestaande kantorenvoorraad in de kantorenmonitor op te nemen. In de monitor 2010-2011 staat hier nog niets over, kan de wethouder toezeggen dat in de volgende kantorenmonitor de duurzaamheid van de huidige voorrad aan bod komt?

Daarnaast wordt er actief gehandhaafd op de uitvoering van de wettelijke verplichting voor grootschalige kantoren om energiezuinige maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar te nemen. Maatregelen die echt een bijdrage aan energiebesparing hebben, zoals zonnecollectoren of WKO vallen hierbij dan wel buiten de boot en dat is zonde. Voorzitter, vooral gezien de ambities die dit college voor 2040 heeft, is het belangrijk dat er nu geïnvesteerd gaat worden. Is de wethouder bereid deze grootschalige kantoren actief te informeren over energiebesparende maatregelen met een langere terugverdientijd? In de Kantorenstrategie wordt gesproken over gemeentelijke subsidies in het kader van duurzaam bouwen. Kan de wethouder in zijn beantwoording ook aangeven in hoeverre daar gebruik van wordt gemaakt en wat de resulterende duurzaamheids winst is?

Voorzitter, dan de kantoren in gemeentebezit. De kantoorpanden van Justitie en Binnenlandse Zaken worden gemeentebezit. Hiermee kan de leegstand van gemeentelijke panden op 42% komen. Maar het college zegt ernaar te streven dat deze panden niet op de markt komen. Kan de wethouder aangeven hoe reëel dit streven is? Hoe wordt hier concreet invulling aan gegeven?

Voorzitter, een gemiste kans in dit stuk is, wat de Partij voor de Dieren betreft, de plannen voor Binckhorst. De leegstand is daar 30%, en neemt naar verwachting toe naar 45% en heeft de meeste panden die langer dan 4 jaar leegstaan. Maar hier wordt compleet aan voorbij gegaan. Ondanks dat het college zelf aangeeft dat sloop en transformatie van kantoren naar andere functies nodig is in geval van kantoren die relatief gezien niet goed bereikbaar zijn en de kantoorbehoefte veranderd, wordt dit niet van toepassing verklaard op de Binckhorst. En dat voorzitter, vindt de Partij voor de Dieren een gemiste kans. Het college blijft halsstarrig vasthouden aan een strook asfalt van 450 miljoen om de Binckhorst nieuw leven in te blazen, zonder enige vorm van onderbouwing. Voorzitter het enige wat in dat geval de Binckhorst wordt ingeblazen is fijnstof en stikstof met alle milieu en gezondheidsgevolgen van dien.

Het is dan ook jammer dat het gebied met het hoogste leegstandpercentage verder niet aan bod komt. En dat terwijl leegstand een negatieve invloed op het vestigingsklimaat, leefbaarheid en gevoel van veiligheid. Om dit te voorkomen en de ruimte te gebruiken stelt de Partij voor de Dieren dan ook voor om stadslandbouw op de Binckhorst te stimuleren. Er is zat ruimte en door op kansrijke plekken daktuinen en kassen te stimuleren kan het gebied weer een flinke boost krijgen. Het gebied wordt weer levendig, trekt mensen aan en stadslandbouw kan de sociale samenhang versterken, de binding tussen stad en voedsel vergroten en is ook nog eens gunstig voor het klimaat. Een win-win situatie. In grote steden als New York, Londen en Chicago heeft de stadslandbouw dan ook al een grote vlucht genomen. Den Haag kan dit volgen, door op zoek te gaan naar bewoners, stichtingen en organisaties die hier mee verder willen, door ruimtes open te stellen voor de stadslandbouw, door voorbeelden uit andere steden tentoon te stellen. En ga zo maar door. Hoe zit het bijvoorbeeld qua vergunningen om een daktuin aan te leggen? Mag je vanaf zo’n tuin voedsel verkopen, op welke daken kan je tuinieren? Dit zijn bij uitstek vragen die door de gemeente beantwoord kunnen worden. Als de gemeente daarbij aangeeft richting haar bewoners dit soort initiatieven te willen stimuleren en verder te helpen, kan de Binckhorst een groene toekomst tegemoet gaan. Ik hoor graag van de wethouder wat hij van dit plan vindt.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Cie Leefomgeving Nota Dierenwelzijn

Lees verder

Cie Leefomgeving Duurzaamheidscentrum

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer