Bijdrage Cie Leef­om­geving parkeer­pro­blemen stadsdeel Laak


20 maart 2013

Voorzitter, het moge duidelijk zijn voor de meeste fracties hoe de Partij voor de Dieren in dit onderwerp zit. Wij zijn van mening dat het college vast zit in oude dogma’s van oneindige hulpbronnen en oneindige groei en het college accepteert dan ook, en ik citeer: “dat autogebruik en autobezit bij het moderne leven hoort en de gemeente spant zich in om deze levenswijze waar nodig en mogelijk te faciliteren.“

Wij zijn van mening dat een dergelijke instelling niet modern is want deze instelling is ook niet toekomstbestendig en past zeker niet bij de duurzame ambities van de stad Den Haag. Want iedereen kan op zijn vingers natellen dat het verder faciliteren van autogebruik er toe zal leiden dat in de toekomst het tekort aan parkeerplaatsen alleen maar zal toenemen door meervoudig autobezit per adres en een hogere bevolkingsdichtheid.

Het enige lichtpuntje dat wij hier dan ook hebben kunnen vinden is dat er in drie van de vier wijken ook gekeken is naar betaald parkeren in plaats van extra parkeerplekken aan te leggen ten koste van de omgeving. In Laak wordt er wel gekeken naar aanleg van extra parkeergelegenheid, ook in de vorm van een ondergrondse parkeergarage onder de plantsoenen aan de Allard Piersonlaan.

Het college geeft aan dat het technisch mogelijk is om zo’n parkeergarage te realiseren zonder dat dit ten koste gaat van het schaarse groen. Ik zou dan ook graag van de wethouder toegelicht krijgen op welke manier deze parkeergarage zou worden aangelegd en ook in het bijzonder of hij inderdaad kan garanderen dat het groen aan de Allard Piersonlaan gespaard blijft.

De wethouder geeft aan dat hij in juni de raad nader zal toelichten over de mogelijkheid van een parkeergarage. Is de wethouder dan ook bereid in juni behalve een concrete planning, ons ook te informeren over de effecten op het groen door middel van een milieueffectrapportage?

Voorzitter, wat de Partij voor de Dieren betreft is de enige structurele oplossing van het parkeerprobleem ontmoediging van het autogebruik en dat kan ook onder meer door te investeren in alternatieve vervoersmiddelen zoals de kwaliteit van het openbaarvervoer en de fietsverbindingen. Ik wil nogmaals zowel het college als de overige partijen op het hart drukken dat we er alleen op die manier voor zorgen dat we een duurzame structurele aanpak van de parkeerproblemen bewerkstelligen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer