Bijdrage Cie Ruimte - Program­ma­be­groting


26 oktober 2017

F.2 Hoofdstuk 5 grond en vastgoed

Voorzitter, de wethouder heeft aangekondigd dit jaar met een nieuwe nota grondbeleid te komen. Wanneer mogen we deze verwachten? Mijn fractie ziet het grondbeleid als iets waar we duidelijk kunnen laten zien dat we klimaatneutraliteit serieus willen aanpakken. Ik hoor daarom graag van de wethouder of het college onze motie ter harte zal nemen en voornemens is om bij gemeentelijke bouwgrondexploitaties een klimaatneutraal gebouw als eis op te nemen.

Daarnaast voorzitter, hebben we het college opgeroepen om een strategie op te stellen hoe het gemeentelijk vastgoed klimaatneutraal te maken en daarbij aan te geven welke investeringen zij de komende periode hiervoor zal moeten doen. Zoals gezegd zijn we teleurgesteld in de reactie van het college. Aanvullend voorzitter, heeft de wethouder vorig jaar tijdens deze zelfde begrotingsbehandeling toegezegd om de EPC-waarden van de gemeentelijke panden in kaart te brengen en dit in de volgende Vastgoedmonitor te laten terugkomen (vóór de zomer 2017). Ook gaf hij toen aan te overwegen daaraan een actieplan te koppelen. Waarom heeft de Raad niets teruggezien van de uitvoering van deze toezegging?

F.3 Programma 2.15 Stadsontwikkeling

Voorzitter,

Het college geeft steeds aan dat verdichting, verduurzaming en vergroening in samenhang plaats dienen te vinden. Dit vindt de Partij voor de Dieren een goed uitgangspunt. Maar voorzitter, binnen dit programma is dit niet merkbaar. Hoe zal de wethouder dit doen en waarom zien we dit niet in het programma terug? Is de wethouder bereid om concrete doelstellingen hiervoor te hanteren en uit dit programma ook middelen hiervoor te besteden? Anders sneeuwen dit soort belangen continu onder.

Voorzitter, het is mooi dat de gemeente een pilot met groene leges gaat invoeren. Maar waarom slechts een pilot? Aan de andere kiest het college ervoor grote projectontwikkelaars te subsidiëren door de maximumleges te laten dalen. Waarom doet de wethouder dit?

Dan voorzitter, een aantal vragen over specifieke projecten:

  1. Is het definitief ontwerp voor het OCC aan het Spuikwartier al gereed en wanneer krijgt de raad een voorlopig ontwerp voor het groene Spuiplein?
  2. Grotiusplaats. Is al conform de motie van de Partij voor de Dieren onderzocht of er een vervangende fietsenstalling kan komen bij de Grotiusplaats?
  3. Binnen de groene overkluizing van de A12 is € 86.754 voor de groene inrichting bestemd. Kan de wethouder aangeven of dit genoeg is voor een groene inrichting?
  4. Dan de bouw rond de Vuurtorenweg. Wat is de stand van zaken en wanneer wordt de Raad hierover geïnformeerd? Sinds het niet afgeven van de algemene verklaring van geen bedenking hebben we niets meer gehoord.
  5. Voor de uitwerking van de plannen van de Denktank Scheveningse Bosjes, inclusief de (gedeeltelijke) overkluizing van de Teldersweg, is 5 miljoen gereserveerd. Denkt het college dat dat voldoende middelen zijn voor een dergelijke ingreep?

Tot slot voorzitter, de invoering van de Omgevingswet wordt een zeer belangrijk traject. Kan de wethouder aangeven op welke momenten de Raad hierbij wordt betrokken? Zou de wethouder bijvoorbeeld voorstander zijn van een werkbespreking over de op te stellen Omgevingsvisie?

Dank

F.4 Programma 2.14 Wonen en Duurzaamheid

Voorzitter,

Om klimaatneutraal te worden is een aanpak van de bestaande woningvoorraad cruciaal. Zoals het college aangeeft moeten vele duizenden woningen per jaar duurzamer worden. Dit moet snel gebeuren, maar het college kiest voor het schijven van nog een plan.

Voor de Partij voor de Dieren kan de uitkomst van onze motie, om te inventariseren wat mogelijke opties zijn voor een volgend college om een grote verduurzamingsslag te maken, goede input bieden voor nieuwe maatregelen. Ziet de wethouder dit ook zo? Zal deze inventarisatie dit jaar ook inderdaad naar de Raad worden gestuurd?

Voorzitter, in 2015 hebben we het college opgeroepen om de corporaties aan te zetten met een duurzaamheidsstrategie te komen. Deze motie is nog steeds niet afgedaan. In de Raadsmededeling van januari 2016 stond nog dat de afdoening gepland stond op 21 juni 2016, maar het tussenbericht was op 9 mei 2017 en er is nog steeds geen afdoening. Wanneer komen de beloofde duurzaamheidsstrategieën?

Tot slot voorzitter, de aanvullende 0,5 miljoen voor duurzaamheid lijkt weinig. Kan de wethouder aangeven wat met dit bedrag kan worden bereikt en wanneer de invulling van de extra 0,5 miljoen per jaar voor de verduurzaming van de particuliere woningvoorraad volgt?

Bedankt

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer