Bijdrage commissie - Bescherm dieren, natuur en milieu bij kleine evene­menten


9 juli 2014

Voorzitter, de Partij voor de Dieren ziet de meerwaarde in van het makkelijker maken om kleinschalige evenementen te organiseren. Ze dragen bij aan de sociale cohesie en het opleven van de buurten.

We hechten er echter belang aan om rigide om te gaan met het toestaan van evenementen. Voor elk evenement moet wat de Partij voor de Dieren betreft een goede afweging worden gemaakt, waarbij de belangen van dieren, natuur en milieu zwaar tellen.

De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente geen vergunningen verleent voor het gebruik van dieren of het tentoonstellen van dieren bij evenementen. Het welzijn van dieren laat vaak te wensen over. Dieren worden veel vervoerd, hebben gebrekkige huisvesting en lijden onder stress bij evenementen.

Helaas krijgen wij nog steeds berichten over evenementen van particulieren waarbij dieren worden gebruikt voor entertainment. Denk aan het loslaten van sierduiven, hengelen, modeshows met bont, of de onlangs nog gebruikte mobiele kinderboerderij met jonge dieren. Voorzitter, het kan niet de bedoeling zijn dat we dieren de hele stad door laten rijden en tentoonstellen, alleen voor vermaak van mensen.

Bovendien uit mijn fractie haar zorgen over evenementen die in of bij het stadsgroen plaatsvinden. Zo kunnen zwerfvuil, plastic en blikjes, het loslaten van ballonnen, en harde muziek groen in de stad en het welzijn van de aanwezige (wilde) dieren in hevige mate aantasten.

Nu is de ambitie van dit college om meer kleinschalige evenementen mogelijk te maken door middel van een simpele meldingsplicht. Hoe wordt met deze ambitie het dierenwelzijn en de kwaliteit van het groen in de stad gewaarborgd? Graag een reactie.

Graag ook een reactie op de vraag wat het college onder waarborging van de veiligheid verstaat. Ik citeer: “Bij de uitvoering van de meldingsregeling staat klantvriendelijkheid voorop. Dit betekent dat de door de gemeenteraad vastgestelde toetsingscriteria, zolang de veiligheid niet in het geding is, soepel worden toegepast”. Geldt deze veiligheid alleen voor mensen, of ook voor dieren en natuur?

Voorzitter, de Partij voor de Dieren vindt dat evenementen een duurzaam karakter moeten hebben. Graag willen wij dan ook een reactie van het college op de vraag, op welke manier het dierenleed en aantasting van het groen tijdens evenementen gaat voorkomen.

Dank u wel voorzitter