Bijdrage commissie - Geen bouw naast ecolo­gische zone Toma­tenlaan


3 juli 2014

Voorzitter, de Partij voor de Dieren vindt dat er eerst duidelijkheid moet zijn over de bestemming van de kavels voordat er überhaupt over gegaan wordt tot verkoop hiervan.

Die duidelijkheid moet er ook komen voor de ecologische verbindingszone. Het college zegt in het bestemmingsplan bij de inrichting van het gebied dat hier rekening mee moet worden gehouden maar vervolgens komt er geen toelichting op.

De bewoners geven terecht aan in hun zienswijze dat de te bebouwen kavels 1 t/m 5 direct aan de ecologische zone liggen en zij maken zich dus zorgen net zoals de Partij voor de Dieren dat doet over mogelijke bedreigingen voor die verbindingszone.

Voorzitter, het is niet duidelijk waaraan het college zijn conclusie op baseert dat er geen risico’s zijn voor die ecologische verbindingszone. Het college geeft wel aan dat het eraan grenst maar dat die kavels geen deel uitmaken van die verbindingszone maar het kan zeer goed zijn dat er wel verstoring wordt veroorzaakt bij de bouwactiviteiten. De mogelijke verstorende effecten op de verbindingszone door de komst van de nieuwbouw worden nergens meegenomen in het bestemmingsplan. Graag een reactie van het college hierop.

Er moet meer duidelijk komen risico’s voor de verbindingszone moeten in kaart worden gebracht en kan het college toelichten wat zij onder de verbindingszones verstaat? Wij zouden dus graag een inventarisatie zien van de risico’s.

Voorzitter, dan kom ik nog op het punt verharding. Er wordt gezegd dat er geen verharding bijkomt omdat de oorspronkelijke bestemming bewoning heeft, maar in de praktijk komt er wel verharding bij. Mijn vraag is welke maatregelen het college gaat nemen als wij straks te maken hebben met teveel grondwater hoe gaat zij het water bergen?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer