Bijdrage Raad - Concept-colle­ge­ak­koord


24 juni 2014

Voorzitter, een speciale oppasser voor ooievaars in onze stad. Den Haag kende het al in 1586, en de ooievaar siert nog steeds ons stadswapen. Ook was Den Haag in 1864 de eerste stad van Nederland waar de Vereniging voor de bescherming van dieren werd opgericht. Noblesse oblige, het zal u niet verbazen dat we diervriendelijke tradities graag nieuw leven in willen blazen in onze prachtige stad.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren feliciteert het college met haar goede voornemens die de meest kwetsbaren in onze stad, mensen, dieren en natuur, hulp moeten bieden.

Maar nu het Rijk belangrijke taken over de schutting van de gemeentes heeft gekieperd en tegelijk bezuinigt op de zorg, ziet Den Haag zichzelf voor een zware uitdaging geplaatst. Het college geeft aan dat het de bezuinigingen voor een deel compenseert, en dat er keuzes gemaakt moeten worden. Zo wordt bezuinigd op huishoudelijke hulp en begeleiding van groepen die bescherming nodig hebben.

Hoe gaat het college om met de mogelijkheid dat het budget niet toereikend zal blijken voor de vervulling van de bijbehorende gedelegeerde taken, zoals de jeugdzorg en de huishoudelijke hulp? Welke groepen vallen door de bezuinigingen buiten de boot? Graag een reactie en een meer specifieke planning dan het college-akkoord op dit punt bevat.

Noblesse oblige, voorzitter, dat geldt ook voor de ontwikkeling van het Spuikwartier. Groot geworden met de inzet om het Spuiforum van tafel te krijgen, staat onze wethouder Cultuur nu voor de belangrijke taak om tot een nieuw plan te komen. Er liggen nog vele opties open. De PvdD houdt de ontwikkeling kritisch in de gaten en roept de wethouder op vast te houden aan zijn idealen en zijn beloften aan de kiezer.

De Partij voor de Dieren maakt zich grote zorgen over het aantal bijstandsgerechtigden, dat de komende tijd fors gaat toenemen[1].We zien dan ook graag dat het college nog meer dan in het akkoord naar voren komt, gebruik maakt van slimme oplossingen om banen te creëren. Juist nu hebben we als gemeente kansen voor nieuwe vormen van werkloosheidsbestrijding.

Het tekort aan arbeidsplaatsen wordt mede veroorzaakt door de hoge loonkosten. Als de loonkosten voor de ondernemer omlaag gaan, zal een ondernemer eerder mensen in dienst nemen en zo stimuleer je banengroei en participatiekansen. Een beproefd systeem om de loonkosten te verlagen op gemeenteniveau, is PROHEF. Ziet het college mogelijkheden het in te voeren in Den Haag? Graag een reactie.

Voorzitter, hetcollege wil braakliggende grond benutten door middel van stadslandbouw of tijdelijke natuur, investeren in groen in de buurt en impuls aan ecologische verbindingszones. Dat klinkt ons als muziek in de oren, voorzitter! Mijn fractie is zeer benieuwd naar de uitwerking van deze plannen.

Maar de genoemde punten in het akkoord over vergroening zijn wat ons betreft te weinig concreet en te vrijblijvend om ontgroening en verstening te keren. Natuur wordt namelijk in het akkoord gedegradeerd tot een soort opknapmiddel voor de stad, alsof je een blikje groene verf koopt om je schuur op te knappen. Het college wil met mensen uit de buurt het groen beheren, maar blijft zelf met een visie achterwege. Hoe garanderen we dan het heboud en de versterking van het kwetsbare groen in de stad? En hoe garanderen we een evenredige verdeling van groen?

Hoe gaat het college de écht versteende wijken zoals de Schilderswijk, de Stationsbuurt en Transvaal vergroenen? Hoeveel vergroening wil zij de komende vier jaar precies gaan realiseren? En heeft zij daarbij gedacht aan een normstelling op wijkniveau voor groen in stad, zoals in het coalitieakkoord van Rotterdam staat? En kan de wethouder groen op wijkniveau garanderen door bijvoorbeeld een ‘groenscan’ op te nemen in de leefbaarheidsscan zoals die in het akkoord wordt beschreven? Graag een reactie.

Het college zegt te gaan werken aan de ecologische verbindingszones. De Partij voor de Dieren vindt dit nog te vrijblijvend. Er is de afgelopen jaren vrijwel niets gedaan aan het versterken van de bestaande zones. Het mag dus meer Haagse kracht worden getoond. We zijn ruim over de helft van de looptijd van de Nota Ecologische verbindingszones 2008-2018. Graag ziet de Partij voor de Dieren dat het college binnen een half jaar de Raad een tussenevaluatie doet toekomen als een aanzet tot een vruchtbaar beleid. Graag een toezegging.

De Partij voor de Dieren is verheugd om te lezen dat er goede afspraken worden gemaakt met dierenwelzijnsorganisaties over de uitvoering van gemeentelijke taken op dit terrein en dat bijensterfte wordt tegengegaan. Met het toekennen van een incidentele financiële bijdrage van 2 ton toont het college haar goede wil. Wij hopen dat dit budget een echt diervriendelijke invulling krijgt. Niet alleen door afspraken te maken met dierenwelzijnsorganisaties, maar ook door zelf actief beleid te voeren. Wij zullen dan ook in de komende tijd een fors aantal voorstellen doen om invulling te geven aan het budget.

Als Den Haag recht wil doen aan de oorspronkelijke prestigieuze reputatie van een diervriendelijke stad, zou zij meer moeten opbrengen dan een budget voor dierenwelzijn dat niet nader is ingevuld. Dieren verdienen een visie, geen afkoopsom, voorzitter.

Een geactualiseerde dierenwelzijnsnota is een prima begin met daarin in ieder geval aandacht voor structurele steun van dierenopvang, een beleid op in het wild levende dieren, vermaak met dieren ontmoedigen en diervriendelijke preventieve maatregelen om zogenaamde “overlast” van dieren te voorkomen. Kan de nieuwe wethouder toezeggen dat hij voor het eind van dit jaar komt met een geactualiseerde dierenwelzijnsnota? Ik overweeg een motie op dit punt.

Voorzitter, het college pakt de luchtkwaliteit aan door het stimuleren van de fiets, het OV en de doorstroming van het verkeer. Maar het doorzetten van de aanleig van de Rotterdamsebaan roept weer vragen op. De Partij voor de Dieren is en blijft tegen de komst van de Rotterdamse baan die dwars door de Vlietzone, de groene long in regio Haaglanden, wordt aangelegd. De Rotterdamse baan lost het verkeersprobleem niet op, het autoverkeer wordt juist gestimuleerd. De Partij voor de Dieren wil een duurzame, langetermijnoplossing voor vermeende bereikbaarheidsproblemen.

Het college zet in op een dynamisch verkeersmanagement en het verduurzamen van de voertuigen. Maar waar “nodig” worden parkeerplaatsen gerealiseerd en worden de kosten voor een tweede parkeervergunning voor bewoners gehalveerd.

Voorzitter, ‘Duurzaam denken en doen’ vraagt iets anders dan duurzaam te denken, maar niet duurzaam te doen. Ga toch fietsen, is een logische reactie op een beleid waarin groene woorden het vooralsnog winnen van groene daden. Meer ruimte voor de fiets gaat lastig als een parkeerplaats moet worden toegevoegd. Graag een reactie van de beoogde wethouder waarom niet meer is gekozen voor een ontmoedigingsbeleid t.a.v. autogebruik om de luchtkwaliteit echt goed aan te pakken?

Voorzitter, de Partij voor de Dieren heeft moeite met de grote inzet op economische groei over de gehele linie van het akkoord. Het groeimantra overschaduwt maatregelen die nodig zijn voor een gezonde dosis kwaliteitsverbetering van leven en leefomgeving. Een duidelijke visie op het beschermen van dieren, natuur en milieu ontbreekt.

Voorzitter, als eerste partij ter wereld die niet de kortetermijnbelangen van de mens als vertrekpunt kiest, maar die van een andere soort, zijn we een vreemde eend in de bijt. Maar we staan voor het overstijgende belang van het meest kwetsbaren: dieren, natuur en het milieu. Die inzet is ook de enige waar mensen mee verder kunnen.

De vraag is niet of we een verduurzaming van het Haagse stadsbeleid kunnen betalen, maar of we ons kunnen veroorloven het niet te doen. Voorzitter, een beleid mag niet planetfoolish zijn, zonder enig oog voor wat onze aarde aankan. We hopen samen met onze collega’s in de raad aan dat besef te kunnen werken en hopen op de steun van het college.

Dank u wel!


[1] Volgens het akkoord moeten nog eens 4.000 bijstandsgerechtigden in de stad vrijwilligerswerk gaan doen in de komende jaren.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer