Bijdrage commissie Ruimte - bestem­mingsplan Kijkduin-Ocken­burgh


27 november 2014

Voorzitter,

Allereerst wil ik alle insprekers hartelijk danken voor bijdrage en hun betrokkenheid bij dit plan. Het wapen van Kijkduin is sprekend: drie duinen met daarachter de Haagse ooievaar. De Partij voor de Dieren wil dat de ontwikkeling van Kijkduin recht doet aan dit wapen; dat het natuurlijk karakter van het gebied en de natuurwaarden in de natuurgebieden worden behouden en versterkt. Helaas blijkt dit niet uit het bestemmingsplan dat nu voorligt. Het faciliteert alleen bouwprojecten en gemotoriseerd verkeer. Tegelijk wordt niets mogelijk gemaakt voor de versterking van de natuur in en rondom Kijkduin. De Partij voor de Dieren maakt zich ernstig zorgen over het behoud en de versterking van het natuurlijke karakter van dit gebied.

In 2009 heeft de gemeenteraad het Masterplan Kijkduin vastgesteld, waarin het versterken van de ruimtelijke en ecologische kwaliteit van Kijkduin als prioriteit wordt genoemd. in 2012 is naar aanleiding van de financiële crisis besloten om geen gemeentelijke bijdrage meer te leveren aan de ontwikkelingen in Kijkduin, maar initiatieven over te laten aan marktpartijen. De ambities zijn daarbij echter niet gewijzigd, aldus het bestemmingsplan, wel de wijze van realiseren. Nog steeds heeft het college het voornemen een ‘robuuste landschappelijke structuur’ te ontwikkelen. Maar tegelijk stelt de gemeente zich terughoudend op en is niet meer van plan om zelf te investeren in Kijkduin, maar alles over te laten aan marktpartijen. Dit is tegenstrijdig, voorzitter. Mijn vraag aan de wethouder is: hoe wil hij borgen dat in Kijkduin ook wordt ingezet op versterken van de natuur, en specifiek, hoe wil hij waarborgen dat de twee natura 2000 gebieden Solleveld& Kapittelduinen en Westduinpark&Wapendal via een sterke ecologische zone met elkaar worden verbonden? Graag een reactie.

Voorzitter, de nieuwbouw aan het Deltaplein en de uitbreiding van het Atlantic Hotel leiden tot meer lichtuitstraling richting het natuurgebied Westduinpark. Maatregelen om lichthinder tegen te gaan zijn niet opgenomen in dit plan. Er worden alleen niet-bindende afspraken gemaakt met het Atlantic hotel. Op welke manier gaat de wethouder maatregelen tegen lichtuitstraling verplichten en de bescherming van de flora en fauna tegen lichthinder in dit gebied waarborgen?

Met betrekking tot de toegenomen stikstofdepositie beperkt de Milieu Effecten Rapportage (MER) zich tot het voorstellen van mitigerende maatregelen die ook al zijn voorgesteld in de MER Scheveningen-Haven: afplaggen en verwijderen. De achterliggende gedachte bij deze maatregelen is volgens de Partij voor de Dieren onjuist. De instroom van stikstof in dit nu al stikstofgevoelige gebied neemt door mitigerende maatregelen niet af. Maatregelen die echt zouden helpen zijn: het bevorderen van schoon openbaar vervoer, het invoeren van een milieuzone, meer Park & Ride en Park & Bike mogelijkheden bij de kust en langzaam verkeer. Dergelijke maatregelen zijn niet in de MER opgenomen worden zelfs onnodig geacht. Heeft de wethouder nagedacht over een bronaanpak en zo ja, wat was de overweging om toch te kiezen voor mitigerende maatregelen als lapmiddel?

In het bestemmingsplan staat dat mitigerende maatregelen tegen stikstofdepositie in de natuurgebieden 125.000 euro gaan kosten. Dit zou betaald worden uit het budget voor onderhoud en beheer van de Natura 2000 gebieden. Is de wethouder het met mij eens dat de kosten van de negatieve effecten van bijkomende bebouwing en verkeer niet moeten worden afgewenteld op de onderhouds- en beheerspost van de getroffen natuurgebieden? Graag een reactie.

In het Masterplan was opgenomen dat de Sterflats geamoveerd zouden worden. Op die locatie zou een ‘groene buffer’ worden aangelegd voor de versterking van de Ecologische Hoofdstructuur. Volgens ecologen die hebben meegewerkt aan het Masterplan is deze verbinding noodzakelijk voor de ecologische structuur en zou dit een prioriteit van het college moeten zijn. De plek van de sterflats heeft echter de bestemming ‘wonen’ gekregen, en niet de bestemming ‘natuur’. Waarom is dit niet in het bestemmingsplan toegelicht? En heeft de wethouder gekeken naar alternatieve manieren om Westduinpark en Solleveld met elkaar te verbinden?

Het bestemmingsplan maakt bouwvolumes bij het Atlantic Hotel mogelijk van maximaal 50 appartementen van ca 35 m hoog. Dit zijn flatgebouwen van ongeveer 12 verdiepingen. De totale hoogte is 51 boven NAP. Het gebouw staat dus op een duin en torent daarom nog hoger boven alles uit. Daarnaast wordt het naastgelegen Atlantic Hotel uitbreid met een bouwvolume van maximaal 30 meter hoog. Is de wethouder het met mij eens dat dit geen kleinschalige bouw te noemen is en dat, om horizonvervuiling aan te pakken, de hoogte naar beneden moet worden bijgesteld? Graag een reactie.

Tot slot, voorzitter, Ook bij de maatregelen ten aanzien van verkeer valt op dat de denkrichting van dit college sterk eenzijdig is gericht op het faciliteren van het autoverkeer. In het Achtergrondrapport Verkeer is een tabel met de ‘modal split’ voor Kijkduin opgenomen, met slechts 18 % voor het openbaar vervoer. Door de ontwikkelingen in Kijduin wordt een toename van het aantal bezoekers verwacht. Het college springt hierop in door de auto te faciliteren en stelt marktpartijen in de gelegenheid om gratis parkeren mogelijk te maken. Tegelijk wordt niet op de groei van het aantal bezoekers van de badplaats ingespeeld met het stimuleren van het openbaar vervoer en het ontmoedigen van het autogebruik. Waarom niet? Graag een reactie.

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer