Bijdrage commissie Ruimte - Plan B voor Landgoed Ocken­burgh


19 november 2014

Bedankt aan de wethouder en Plan B voor het delen van de documenten.

Ockenburgh en het gehele Natura 2000 gebied zijn een groene oase in het stedelijke gebied. Het is zonde dat een mooi gebied als Ockenburg met monumentale bebouwing en hyacintenbos zo lang al aan het verpieteren is. De Partij voor de Dieren is daarom positief over het initiatief van de bewoners die nu het heft in handen willen nemen bij de renovatie en exploitatie.

De Partij voor de Dieren heeft als algemene uitgangspunten dat monumentale panden behouden moeten worden en dat collectieve natuurontwikkeling de ruimte moet krijgen. Ook heeft de Partij voor de Dieren steeds aangegeven, bijvoorbeeld in het debat over het Spuikwartier, belang te hechten aan renovatie van bestaande bebouwing. Plan B past hier mooi in, waarbij ook grotendeels gekozen wordt voor renovatie van de bestaande bebouwing.

De Partij voor de Dieren verwelkomt daarom het voornemen van de wethouder om in gesprek te gaan met de initiatiefnemers van Plan B. Mijn fractie begrijpt ook dat het college robuuste randvoorwaarden moet stellen aan het plan. Heeft de wethouder al nagedacht over wat die randvoorwaarden zijn en heeft hij al met de initiatiefnemers van Plan B gesproken?

De wethouder geeft in zijn brief aan dat een samenwerking met een stevige marktpartij voor de hand lijkt te liggen. Dit uitgangspunt gaat rechtstreeks in tegen Plan B dat juist uitgaat van een collectieve niet-op-winstgerichte exploitatie. Hoe ziet de wethouder dit? Graag een reactie.

Het mooie aan dit plan is juist dat, ik citeer: “een samenspel tussen partijen wordt beoogd, waardoor er -zonder dat het geheel afhankelijk wordt van één dominerende partij - een duurzame en robuuste oplossing ontstaat die kan rekenen op een groot maatschappelijk draagvlak.”

Mijn partij roept de wethouder op dit initiatief serieus een kans te geven. Natuurlijk zijn investeringen nodig en moet geborgd worden dat de stichting daadwerkelijk de renovatie kan aangaan. Een plan waarbij de gemeente een lange pacht geeft zonder zekerheid te hebben dat deze investeringen daadwerkelijk worden gedaan is uiteraard onverstandig. Mijn fractie is benieuwd naar hoe de wethouder hier naar kijkt. Welke mogelijkheden ziet hij om de stichting te faciliteren, maar ook randvoorwaarden te stellen zodat daadwerkelijk renovatie tot stand komt? Mijn fractie denkt bijvoorbeeld aan een voorwaardelijke pachtovereenkomst, maar ook aan de inzet van de wethouder om meer grip te krijgen op hoe de exploitatie wordt vormgegeven en waar de exploitatierisico’s zitten.

Ook denkt mijn fractie aan randvoorwaarden op het gebied van bedrijvigheid en eventuele latere bebouwing. Dit zou negatieve effecten voor het Natura2000 gebied kunnen hebben. Graag een reactie.

Kortom mijn fractie begrijpt dat er nog losse einden zijn qua financiering en andere randvoorwaarden, maar zou de wethouder willen oproepen om zoveel mogelijk te doen om Plan B te faciliteren, zodat Plan B, Ockenburgh duurzaam kan exploiteren. We zijn benieuwd naar de antwoorden van de wethouder.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer