Bijdrage commissie Ruimte - vast­stelling bestem­mingsplan Moerwijk


19 november 2014

Bedankt voorzitter, dank ook aan de insprekers,

De verwachting is dat Den Haag zal blijven groeien. Om te voorkomen dat open ruimte verdwijnt, wordt gekozen om bebouwing zoveel mogelijk te concentreren in bestaand bebouwd gebied. De Partij voor de Dieren is hier voorstander van en vindt dat binnenstedelijk bouwen de norm moet zijn om open, groene ruimte te sparen. Daarom begrijpt de Partij voor de Dieren dat wordt ingezet op verdichting.

Moerwijk is een relatief arme wijk in Den Haag en daarom is het belangrijk dat er investeringen worden gepleegd en er zo diversificatie van de woonmilieus plaatsvindt. Ook is het belangrijk om te werken aan de leefbaarheid van de wijk.

Het is voor de leefbaarheid van de wijk van belang dat ondanks de verdichting nog open ruimte overblijft. In hoeverre wordt de open ruimte door dit bestemmingsplan ingeperkt? Specifiek zou mijn fractie willen weten wat de eisen zijn aan de nieuwbouw op de Nieuwlandstraat. Stelt de wethouder beperkingen aan de maximale bebouwing en bouwhoogte? Dit in het kader van de mogelijke gevolgen voor groen en bezonning. Insprekers benoemde dit punt. En kunt u ingaan op het voorstel van de inspreker aangaande de paragraaf 5.3.2. Graag een reactie.

Mijn fractie is verder benieuwd naar of het college het belang van hoogwaardig groen ter harte zal nemen. In Moerwijk ligt een deel van de Stedelijke Ecologische verbindingszone. In het plan worden een aantal knelpunten hiervoor genoemd. Kan de wethouder aangeven hoe en wanneer hij deze punten aanpakt?

Als laatste nog een vraag over de parkeerdruk. In het raadsvoorstel wordt aangegeven hoeveel de parkeerdruk toeneemt en wordt verdichting toegestaan aangezien de 90%-norm nog niet is bereikt. Mijn fractie vraagt zich af of het terecht is dat het college de 90%-norm gebruikt als legitimering van het laten toenemen van de parkeerdruk alsook de norm gebruikt om aan te geven waar knelpunten zijn en waar parkeerplekken moeten worden aangelegd. Graag een reactie van de wethouder. Wij vrezen dat aangezien de parkeerdruk boven de 80% komt in sommige delen dit op termijn aanleiding zou kunnen zijn om parkeerplaatsen aan te leggen ten koste van groen. Kan de wethouder ons hier geruststellen? En kan de wethouder aangeven dat er geen groen verdwijnt door de verdichting, de bouw aan de Nieuwlandstraat en de bouw van Kloosterburen?

Bedankt

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer