Bijdrage begroting Den Haag 2015


14 november 2014

Voorzitter,

Na 4,5 uur vergaderen over de toekomst van onze mooie stad achter de duinen is het goed een tussenbalans op te maken. We zijn zozeer gewend geraakt om alles wat waarde heeft uit te drukken in geld, dat we het gevaar lopen dat wat het leven echt de moeite waard maakt uit het oog te verliezen, omdat er ogenschijnlijk geen prijskaartje aan hangt. Zaken als vriendschap, schone lucht, gezelligheid, een toekomst voor onze kinderen, het beschermen van de groene longen van onze stad of aandacht voor de meest kwetsbaren, de dieren.

Ik voeg me in dat opzicht graag naar de woorden van het college waar wethouder Revis zich in konden vinden, namelijk dat ‘de basis op orde’ moet zijn. Daar is de Partij voor de Dieren het helemaal meer eens voorzitter. Helaas moet ik concluderen dat dat die basale voorwaarde niet spreekt uit de begroting. Een basis voor een duurzame toekomst voor mens, dier, natuur en milieu heb ik niet kunnen vinden. Een fundamentele visie waarin het welzijn van mens en dier voorop staat, waar in het belang van de zwaksten beschermd wordt tegen het recht van de sterkste, zo’n visie ontbreekt, terwijl juist daar grote behoefte aan is.

Neem de luchtkwaliteit. Tegen internationale afspraken in lukt het Den Haag al jaren maar niet die op orde te krijgen. Nog altijd kunnen onze burgers niet de lucht inademen die voldoet aan de basale norm van de Wereldgezondheidsorganisatie. Schone lucht is een eerste levensbehoefte, maar in grote delen van Den Haag blijft de hoeveelheid fijnstof in de lucht onaanvaardbaar hoog. De ambitie van het college om de komende jaren wel de WHO-norm te halen verdient steun. Maar hoe wil het college fijnstof terugdringen, terwijl tegelijk de milieuzone niet wordt uitgebreid? Terwijl er voor vuile auto’s een lager parkeertarief komt? Terwijl in Den Haag bomen kunnen worden gekapt, fijnstofvangers bij uitstek, voor nieuwe parkeerplekken? Het is mij niet duidelijk geworden.

De Partij voor de Dieren dient vier moties in waarmee wij de basis, een gezonde luchtkwaliteit, op korte termijn aanzienlijk kunnen verbeteren:

Motie actief autoluw beleid
Motie geen bomenkap voor autoparkeervoorzieningen
Motie tweetaktmotor weren uit milieuzone
Motie gedifferentieerde parkeertarieven naar mate vervuiling

Voorzitter, duurzaam en duurzaamheid worden in de begroting gebruikt als containerbegrippen. Meer dan 75 keer wordt het woord duurzaam gebruikt, in allerlei verschillende contexten. Zo is een duurzame energievoorziening iets heel anders dan een duurzame- vastgoed en locatiekwaliteit. Duidelijke definities van begrippen dragen bij aan de leesbaarheid, en begrijpelijkheid van de begroting en de meetbaarheid van de doelstellingen die moeten leiden tot een toekomst voor onze stad en voor toekomstige generaties. Daarom de volgende motie:

Motie definities duurzaam en duurzaamheid

De Partij voor de Dieren wil dat Den Haag ambitieuze doelen voor zichzelf stelt en concrete stappen zet om zo snel mogelijk de uitstoot van Co2 terug te dringen. Het college spreekt de ambitie uit dat Den Haag in 2040 klimaatneutraal is, maar verbindt daar vervolgens geen concrete en meetbare doelstellingen aan. Bij de onderwerpen verkeer en vervoer, duurzaam inkoopbeleid, en afval blijft onduidelijk hoever we al op weg zijn, hoeveel Co2-uitstoot we verminderen en waarom juist voor een bepaalde maatregel is gekozen. Ik wil het college graag een steuntje in de rug geven in de vorm van motie om hier op korte termijn verandering in te brengen:

Motie indicatoren klimaatbeleid.

Aanvullend dien ik een motie in om energie te besparen. Het vervangen van verlichting in gemeentelijke kantoren is een kostbare maatregel. Er is eenvoudig energie te besparen door te voorkomen dat er in deze gebouwen onnodig licht brandt. Daarom de volgende motie:

Motie onnodige verlichting gemeentelijke gebouwen.

Voorzitter, voor de PvdD is de basis ook een circulaire economie, een economisch systeem waarin herbruikbaarheid van energie en grondstoffen wordt gemximaliseerd en verspilling van energie en grondstoffen wordt geminimaliseerd. De gemeente Den Haag scoort op het gebied van afvalscheiding heel erg laag. Het percentage gescheiden huishoudelijk afval is 14%, terwijl de landelijke doelstelling voor de grote steden 43% bedraagt. Aangezien het college wil dat Den Haag duurzaam groeit, kunnen we echt niet langer achter de realiteit aanhobbelen, maar moeten we een sprong voorwaarts maken in afvalscheiding. Hergebruik en hernieuwbare energie dragen bij aan het terugdringen van CO2-uitstoot en zorgen ervoor dat schaarse grondstoffen beter worden benut, daarom de volgende moties:

Motie kringloopstrategie
Motie gescheiden afval

Voorzitter, een groene stad is essentieel voor de leefbaarheid, in de breedste zin van het woord. Meer groen zorgt voor minder wateroverlast, minder hittestress, minder fijnstof en meer biodiversiteit. Mensen met natuur in hun omgeving voelen zich prettiger, zijn minder vaak ziek en hebben meer binding met hun buurt. De Partij voor de Dieren wil in het binnenstedelijk gebied een vergroeningsslag maken. Maar het college legt enkel extra groen aan als de kans zich voordoet, en de investering van 1 miljoen staat niet in verhouding tot de miljoeneninvesteringen in grote bouwprojecten. Mijn fractie dient moties in voor een stevig groenbeleid, waarmee de biodiversiteit wordt bevorderd, versteende wijken worden vergroend, en het oppervlak groen substantieel in omvang toeneemt.

Motie ontwikkel beleid vergroening versteende wijken
Motie biodiversiteit bevorderen
Motie elke Hagenaar een boom

Voorzitter, last but not least dierenwelzijn. Gelukkig kan ik afsluiten met een positieve noot op dit punt. Er is 2 ton extra beschikbaar voor dierenwelzijnsmaatregelen. Mijn complimenten voor wethouder Revis, die dit budget op een actieve en zorgvuldige manier heeft ingevuld. Natuurlijk kan het altijd beter. De Partij voor de Dieren wil dat er integraal rekening wordt gehouden met dierenwelzijn. Maar er worden belangrijke stappen gezet, in het bijzonder met een campagne om te stimuleren dat mensen een huisdier bij voorkeur uit de opvang halen. Graag wil ik de wethouder iets meegeven voor de verdere invulling van deze campagne.

Dieren uit opvangcentra halen voorkomt niet dat er dieren blijven instromen bij diezelfde opvangcentra. Dierenwinkels en diverse websites werken nog steeds impulsieve aankopen in de hand. Mensen schaffen een dier aan, en dumpen het vervolgens in de stad of bij een opvangcentrum omdat de zorg voor het teveel tijd of geld kost. De toestroom van gedumpte dieren blijft zo in stand. Daarom willen we de wethouder vragen of hij bij de campagne ook samen met dierenopvangcentra en dierenwinkels wil oproepen en informeren over wat erbij komt kijken om een huisdier te verzorgen. We dienen daarom de volgende motie in:

Motie invulling campagne dieren uit de opvang.

Dan voorzitter, nog een punt van aandacht ten aanzien van stadsboerderijen.

Mijn fractie maakt zich grote zorgen over de toezegging van de wethouder om te kijken naar het verhogen van de productie van zuivel op stadsboerderijen. Door het fokbeleid, dat nodig is voor melkproductie, is nu al onvoldoende ruimte in de stadsboerderijen om alle dieren te huisvesten. Meer zuivelproductie leidt ertoe dat er meer kalfjes geboren moeten worden. Koeien geven nu eenmaal geen melk als er geen kalfjes geboren worden, koemelk is primair moedermelk voor die pasgeboren dieren zoals u weet. Meer kalfjes betekent dat er meer dieren ieder jaar worden verkocht aan derden, waarbij de gemeente na een half jaar geen zicht meer heeft op wat er met deze dieren gebeurt. Voorzitter, dit is wat ons betreft niet in het belang van dierenwelzijn. Daarom dien ik de volgende motie in:

Motie geen uitbreiding productie van zuivel op de Haagse stadsboerderijen

We hebben er al jaren voor gepleit, en doen dit nu weer: Door bebouwing in en rond de stad komt de leefomgeving van dieren in stedelijke gebieden onder druk te staan. Zo had de Dierenambulance in oktober de handen vol aan het opalen van gewonde jonge zwanen, die bij het uitvliegen tegen gebouwen opbotsen. Voor gewonde in het wild levende dieren vergoedt de gemeente geen vervoer, terwijl 95 % van de verwondingen wordt veroorzaakt door menselijke activiteit. De PvdD vindt het de morele plicht van de gemeente om structureel zorg te dragen voor de kosten van het vervoer van gewonde in het wild levende dieren. Daarom de volgende motie:

Motie vergoeding vervoer gewonde in het wild levende dieren.

Stelt u zich voor, voorzitter, dat er een wethouder zou zijn die de belangen leefomgeving van mens en dier, natuur en milieu ten volle vertegenwoordigde. Zo’n wethouder zou nooit zijn handtekening zetten onder de Rotterdamsebaan, een goedkopere tweede parkeervergunning en een schijnmilieuzone. Zo’n wethouder zou de belangen van het meest kwetsbare en onbetaalbaar kostbare ten volle behartigen, zoals een wethouder werkgelegenheid de belangen van de werkende en werkzoekende man en vrouw behartigt. Door versnippering in de verantwoordelijkheid voor een leefbare stad, laten we het gebeuren dat dat wat van levensbelang is, wordt opgelapt met een likje groene verf hier en daar, en intussen verwaarlozen we wat van levensbelang is, een schone lucht, het klimaat, het belang van groen. Ik doe een oproep aan de raad om dit niet te laten gebeuren en ervoor te zorgen dat we de basis eindelijk echt op orde brengen.

Dank u wel.