Bijdrage Raad Spui­k­wartier


7 november 2014

Voorzitter,

Ik wil de insprekers van vandaag heel hartelijk bedanken, de plannen rond het Spui leven in Den Haag, tijdens de verkiezingscampagne was dat al zichtbaar aan de raamposters. Eén van de partijen die haar campagne toespitste op het tegenhouden van het Spuiforum, de Haagse Stadspartij, werd om die reden zelfs de grote winnaar van de afgelopen verkiezingen.

Ik begrijp de teleurstelling van veel van de insprekers, dat dergelijke verkiezingsbeloftes nu, een jaar na dato, ernstig op de tocht staan. Dat, voorzitter, vergroot de kloof tussen politici en burgers onnodig en dat is een ernstige zaak, zeg ik met name tegen mijn gewaardeerde collega’s van de HSP die zich lenen voor wat in de volksmond al het Spui-verraad is gaan heten.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren was in de verkiezingscampagne duidelijk: het Spuiforum moet er niet komen. Het plan leek bij gebrek aan draagvlak onder de bevolking geheel van de baan. Maar nu dreigt door het compromis tussen de HSP en de Spuiforumcoalitie een megalomaan project dat nóg kolossaler is, waar een meerderheid van de inwoners van Den Haag tegen is en waar veel onduidelijkheid aan kleeft. Dit plan is rijp voor de sloop, nog voordat er een paal de grond in is. Renovatie, vergroening en duurzaamheid moeten wat de PvdD betreft leidend zijn bij elke mogelijke ontwikkeling van het Spuikwartier.

Vier vergaderingen in de afgelopen twee weken, drie nachten en vanavond om te spreken over dit plan typeert de haast om het te realiseren. Met stoom en kokend water moet het spui-verraad door de Raad. De HSP heeft de sleutel in handen om het plan definitief te stoppen, maar lijkt die sleutel vooral uit haar handen te laten vallen in ruil voor het behoud van een plek in het college. Kennelijk is het pluche nu al belangrijker dan de wil van de bewoners, zelfs dan de wil van de kiezers van de HSP.

In juli 2013 zei Joris Wijsmuller over het Spuiforum: “Norder laat zien dat hij schijt heeft aan de raad en gaat gewoon zijn eigen goddelijke gang.” Kennelijk moeten we vandaag vaststellen dat het pluche dit met je doet. De HSP is om, tenzij er vandaag een wonder gebeurt. Dat is waarop de Partij voor de Dieren hoopt, voorzitter, wij kunnen ons niet voorstellen dat de HSP het college gewoon haar goddelijke gang laat gaan met een plan dat nog veel groter, en risicovoller is dan het oorspronkelijke Spuiforumplan.

Voorzitter, we kregen in de loop van de week nog heel veel nieuwe informatie. Ook het feit dat er vanavond zoveel moties worden ingediend, tekent de onzorgvuldigheid van het plan. Mijn fractie dient dan ook zeven moties in en hebben we er acht meegetekend. De Partij voor de Dieren wil extra tijd om tot een zorgvuldige besluitvorming te komen. Den Haag wordt al lang in de greep gehouden van de bouwlobby rond dit project, juist daarom verdient het ook een goede zorgvuldige integrale weging, zonder de haast die nu opeens leidend schijnt te moeten zijn.

De Raad zou vanavond moeten instemmen met een plan met zulke ruime kaders dat we niet kunnen zien hoe het gebouw eruit ziet en of het in de omgeving past. Dit vinden wij een typisch geval van onbehoorlijk bestuur. De gemeente moet het voortouw nemen in het bepalen van het stadsbeeld, en dat niet overlaten aan de projectontwikkelaars, we hebben al meer dan genoeg leegstand in onze stad. Bij een DBM constructie moet de gemeente vooraf juist duidelijker kaders stellen. Alleen al de afbakening van de onderhoudscomponent (de M-component) zou veel strakker moeten. Daarnaast zijn de kaders voor een gebiedsvisie te vrijblijvend. De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente eerst een gefundeerde gebiedsvisie ontwikkelt en dat er dan pas wordt aanbesteed, zodat de Raad weet waar zij ja tegen zegt. Daarom dienen wij de volgende motie in.

Mocht de raad vanavond toch een ontzettend onverstandige beslissing nemen en dit plan aannemen, dan wil de Partij voor de Dieren graag redden wat er te redden valt. Daarom heeft mijn partij een aantal moties die bijdragen aan het verduurzamen en vergroenen van het Spuikwartier, welke activiteit daar ook ondernomen gaat worden. Bij stadsvernieuwing is het belangrijk dat nieuwe elementen passend zijn in de omgeving. Wij vinden het veel belangrijker dat er goed wordt gekeken naar de waarde van een gebouw voor het bestaande gebied. Haastige spoed vinden wij veel minder belangrijk dan de kwaliteit van de buurt. Daarom de volgende motie.

Hergebruik van de bebouwing in het Spuikwartier zou niet alleen kosten kunnen drukken, maar ook ruimte kunnen besparen en nieuwe leegstand voorkomen. De PvdD geeft renovatie de voorkeur boven nieuwbouw. Uit de enquête van 1Vandaag afgelopen week bleek dat een meerderheid van de inwoners van Den Haag ook wil inzetten op hergebruik. Bij de gunningscriteria geeft de wethouder extra waardering aan het ontwerp indien het Lucent Dans Theater wordt behouden. De PvdD dat bij de gunningscriteria extra waardering wordt toegekend voor hergebruik van de andere constructies in het Spuikwartier. Daarom dien ik de volgende motie in.

Uit het stadspanel kwam naar voren dat de stad een Groen Spuiplein het meest belangrijk vindt. Niet zomaar het meest: het wordt zelfs door 62 % van de aanwezigen als belangrijkste criterium genoemd, zelfs dubbel zo belangrijk als culturele activiteiten op het Spuiplein. Maar de wethouder lijkt geenszins bereid om dit streven in de beoordeling waar te maken. In het stedenbouwkundig beoordelingskader staat wel dat meer hoogwaardig groen bijdraagt aan de verbetering van het verblijfsklimaat, maar op geen enkele manier worden daar de voorwaarde aan verbonden dat er een Spuiplein moet komen. Het is tekenend dat de wethouder zo makkelijk over de uitkomsten van het stadspanel heen walst en de burgers zo laat bungelen. Mijn fractie wil in de stedenbouwkundige beoordeling een groen Spuiplein als criterium opnemen en dient daar met GroenLinks een motie over in.

Vergroening van Den Haag is wat mijn fractie betreft en wat de burgers van Den Haag betreft een van de belangrijkste opgaven van de komende tijd. Een groene omgeving draagt in belangrijke mate bij aan een gezond en prettig bestaan voor mensen en dieren. We hoeven dan niet te vluchten voor de hitte van opgewarmd beton, hebben minder last van wateroverlast bij hevige regenval en creëren een aantrekkelijke entree naar de binnenstad.

Helaas wordt in de beoordelingscriteria geen enkele keer het woord ‘groen’ genoemd en gaat het college gewoon door met de ontgroening van onze stad. Groen telt voor een symbolisch deel mee onder het deel hoge verblijfswaarde, maar andere criteria wegen veel zwaarder. Mijn fractie wil er alles aan doen om te voorkomen dat het Spuikwartier vergrijst tot een nieuw soort betondorp. Daarom de volgende motie.

Open ruimte, zoals pleinruimte en binnentuinen, draagt in belangrijke mate bij aan de leefbaarheid in de buurt. Denk aan een groen Spuiplein, fijne plekken om te zitten in het zonlicht. Er wordt door het college geen enkel kader gesteld om open ruimte te creëren. Daarom de volgende motie.

Voorzitter, dan het klimaat. Door de klimaatverandering worden er hogere eisen gesteld aan waterbeheer. Klimaatbestendigheid van bebouwing zou onze stad achter de duinen altijd hoog in het vaandel moeten hebben bij bebouwing. Voor een wethouder duurzaamheid die tevens verantwoordelijk is voor het spuikwartier, hadden we aanzienlijk meer ambitie verwacht. Groene daken dragen niet alleen bij aan waterberging, maar ook aan biodiversiteit, afvang van fijnstof, isolatie en verkoeling van de stad. Waar blijven de groene daken in dit plan? Ze worden niet genoemd in de beoordeling en dat is een regelrechte schande. Daarom de volgende motie.

Dan de laatste motie, voorzitter. De Partij voor de Dieren wil alles in het werk stellen om de opwarming van de aarde te beperken. Het is teleurstellend dat bij deze kolossale bebouwing een co2-neutraal karakter van eventuele bebouwing niet eens in de criteria genoemd wordt. Zo blijven we doorgaan op de weg van ‘business as usual’ en gaat het heel lang duren voor we de Co2-uitstoot van gebouw in Den Haag hebben ingedamd. Na ons de zondvloed, lijkt dit college te denken en dat is niet waar de burgers op hoopten bij de afgelopen verkiezingen. Wij vinden het bij alle nieuwbouw van belang dat het om klimaatneutrale gebouwen gaat. Daarom voorzitter, de volgende motie.

Tot slot voorzitter, Dit plan met stoom en kokend water door de Raad proberen te loodsen loopt letterlijk de Spuigaten uit! Mijn fractie wil extra tijd om tot een zorgvuldige besluitvorming te komen. Den Haag wordt al lang in de greep gehouden van de bouwlobby, juist daarom verdient het nu een goede zorgvuldige integrale benadering, zonder impulsbesluiten. De Partij voor de Dieren stuurt aan op zorgvuldige keuzes, voor bouwplannen die passen in de omgeving en ten goede komen van de leefomgeving en daarmee de burgers. Door deze manier van aanbesteden laat de wethouder de gemeenteraad bungelen en de stad vallen. Wethouder, word wakker, gebruik je verstand, en bouw geen monument van onvermogen, onfatsoen en onbenul in het hart van onze stad achter de duinen.

Dank u wel.

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer