Bijdrage inte­gri­teits­on­derzoek


Cie Bestuur

9 september 2020

Voorzitter,

Iedereen die bij de vertrouwelijke sessie is geweest weet dat het de gemeente erg goed uitkomt dat niet meer openbaar gemaakt wordt. Gelukkig voor het brede publiek wordt er binnen de gemeente driftig gelekt waardoor meer naar buiten komt over de beerput van de gemeente. Waarom maakt de gemeente niet proactief meer openbaar?

Mijn fractie wil verder de wethouder vragen waarom niet daadwerkelijk een goed onderzoek wordt uitgevoerd naar het Spuikwartierproject. Alle tekenen wijzen erop dat hier grote integriteitsschendingen hebben plaatsgevonden, maar de gemeente wil geen verder onderzoek.

Voorzitter, we merken dat het college de mond vol heeft van integriteit, maar niet in gaat op de prikkels van integriteitsschendingen en hoe die weg te nemen. Waarom is hier niet naar gekeken? Als de gemeente bijvoorbeeld nooit kiest voor openbare aanbestedingen en slechts voor meervoudige of vaak zelfs enkelvoudige gunningen wordt vriendjespolitiek in de hand gewerkt. We zien dat aan de lopende band extra geld aan aannemers wordt gegeven en package deals worden getekend. Deze louche deals geven een prikkel voor integriteitsschendingen.

Voorzitter, dan de casus zelf. Een vraag over het dubbel bouwen. Kan de wethouder goed toelichten waarom na de package deal Cadanz wordt betaald voor het gelijktijdig bouwen? Cadanz is toch degene die zelf heeft gekozen voor uitstel en daarom tegen de problemen aanloopt?

Kan verder worden ingegaan op waarom de kosten voor het bouwrijp maken deels bij de gemeente Den Haag terechtkomen? Waarom is bepaald dat Sonate geen vergoeding, precario of huurpenningen in het kader van ‘verhuring openbare ruimte’ verschuldigd is voor het ter beschikking gesteld krijgen van het bouwterrein?

Dan de verzoeken tot wijziging. Die blijven maar komen. Kan de wethouder specifiek aangeven waarom het aanpassen van de deuren bij het KC-deel 150 duizend kost?

Verder is duidelijk dat de gemeente niet kiest voor ontslag, maar voor een louche deal met degene die zij integriteitsschendingen verwijt. Op OmroepWest is de achtergrond uitgebreid beschreven. Met zulke brieven maak je je als gemeente volstrekt ongeloofwaardig. Waarom niet gewoon doorpakken en ontslaan?

Daarbij heeft mijn fractie bedenkingen bij het bestuurlijke advies. In principe is de enige vraag die het college bij een informatieverzoek uit de raad moet beantwoorden is of de raad het recht heeft op de informatie.

De Partij voor de Dieren heeft daarom bedenkingen bij de opdracht die het college heeft gegeven om een leidraad te ontwikkelen. Alles zou in principe met de raad dienen te worden gedeeld tenzij. Graag een reactie wat de meerwaarde is van een leidraad. Wel vinden we het van belang dat goed naar de openbaarheid van stukken wordt gekeken en steunen het instellen van een werkgroep hierover.