Bijdrage Ontwerp-bestem­mingsplan Anna van Hanno­ver­straat 4


14 december 2023

Dank voorzitter, en dank aan de insprekers. Drie maal is scheepsrecht, na twee eerdere pogingen, mag ik vanavond dan toch mijn maidenspeech houden.

Voorzitter, als je ergens nieuw bent, is het wel zo netjes om je voor te stellen. En omdat ik hier pas twee maanden meedraai, vertel ik u graag wat meer over mezelf.

Zoals u aan mijn accent hoort, kom ik niet uit Den Haag, maar uit het zuiden. Twintig jaar geleden verhuisde ik vanuit Maastricht naar de Hofstad voor een baan bij BZK. Dat was nog in de tijd van de oude JuBi-torens. Die nieuwe torens, waarbij ‘samenscholende ambtenaren’ door een constructiefout door de vloer zouden kunnen zakken, heb ik niet meer meegemaakt.

Ik werkte o.a. als rijksambtenaar bij de directie Politie, was speechschrijver van een oud-minister van OCW, die nu als verkenner aan de slag is, en ben tegenwoordig werkzaam bij de EersteKamerfractie van de PvdD.

Voorzitter, naast mijn grote liefde voor dieren en natuur, heb ik een grote liefde voor geschiedenis en mensen. Daarom werkte ik tien jaar lang als professioneel biograaf voor ouderen. Ik ging met mijn schrijfblok en voicerecorder langs bij tientallen Haagse 70’-, 80’- en soms 90’+’ers om hun levensverhaal op te tekenen en daar een boek van te schrijven. Soms omdat hun kinderen of kleinkinderen mij daarom vroegen. Soms omdat ze ‘t zelf al geprobeerd hadden, maar daarbij in de knel kwamen. Zo kwam ik op allerlei plekken in Den Haag, achter heel veel verschillende voordeuren. En ik mocht deze mensen alles vragen: wat heeft u meegemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog? Hoe zag het gezin eruit waarin u opgroeide? Was er armoede in huis? Is er iets waar u spijt van heeft? Wat blijkt: mensen lijken verdomd veel op elkaar. Uiteindelijk draait het bij iedereen toch vooral om liefde voor elkaar, niet eenzaam zijn, en een goede gezondheid. Opvallend is dat niemand aan het eind van zijn leven zegt: had ik toch nog maar wat extra uren gemaakt op kantoor. Waarvan akte.

Voorzitter, luisteren en vragen stellen, zonder iemand te onderbreken of te oordelen, is een kunst die we als maatschappij verloren lijken te zijn. Als raadslid hoop ik goed te luisteren naar de inwoners van de stad.

Ook SoZa heeft een lang levensverhaal, met de nodige ups en downs. En de balans opmaken valt mijn fractie niet mee. De woningnood in Den Haag is hoog, dat is iets waar we ons zeer van bewust zijn. Maar dat betekent niet dat we zomaar met deze nieuwe plannen kunnen instemmen. We zijn blij dat er nu wel wordt voldaan aan de minimale norm van 30% sociale huur, en dat de hoogte van de torens is aangepast. Maar we hebben ook zorgen. De leefbaarheid en het voorzieningenniveau in Bezuidenhout staan al jaren onder druk. Over de voorzieningen en het moeten leuren voor informatie daarover is door het CDA het nodige gezegd. Daar sluit ik mij bij aan.

Op de groenvoorzieningen ga ik nader in. De stukken zijn verwarrend. Voor groen is in de Structuurvisie CID een norm van 8 m2 per woning op gebiedsniveau opgenomen. Volgens de brief die de wethouder ons op 28 november stuurde is er binnen het CID-gebied nu en in de nabije toekomst zelfs 11,9 m2 groen per woning beschikbaar en is dat dus hoger dan de norm. Maar waar hebben we het dan precies over? Zijn dan het nog lang niet voltooide stadspark op de overkluizing van de Utrechtsebaan meegerekend, en de groenstrook op de Van Alphenstraat die gaat verdwijnen? Hoe en wanneer wordt dat dan opgelost als dat groen er inderdaad niet komt of verdwijnt? En hoe zit het met de motie Duidelijkheid over groen (RIS309199 - 11 januari 2022). Daarin wordt namelijk gesproken over het TOEVOEGEN van 8m2 groen per toegevoegde woning. Daar wordt dan toch niet aan voldaan? Wij verlangen duidelijkheid van de wethouder. En dat is echt een principieel punt voor ons.

Daarom dien ik de motie Groene Afspraak in, samen met collega Arp van de SP en collega de groot van het CDA, met het verzoek:

  • uiterlijk in Q1 de raad te informeren met een plan waarin specifiek wordt aangegeven hoeveel extra vierkante meters openbaar groen er nog nodig zijn als gevolg van de toename van het aantal woningen in het CID door deze ontwikkeling, te specificeren wanneer en waar dit gerealiseerd wordt, alsmede hoe de financiering van deze groenvoorzieningen is geregeld:

  • in de planning te streven dat het te realiseren openbare groen in de omgeving minimaal gelijktijdig gereed is met de ontwikkeling van het project SoZa.

De ecologische Schenkzone dan. Dit gebied maakt deel uit van de Ecologische Hoofd Structuur en wordt gebruikt als fourageergebied. Onze fractie wil voorkomen dat de Schenkzone wordt gebruikt voor sport- en speelvoorzieningen. Daarom dienen wij de motie ‘Geen sport- en speelvoorzieningen aan de ecologische Schenkzone in’ met het verzoek:

  • geen sport- en speelvoorzieningen toe te staan op de Schenkzone, maar deze voorzieningen elders in het gebied te realiseren.

Tot slot, voorzitter, als vandaag het ontwerp-bestemmingsplan wordt aangenomen, zal de bezwaarperiode deels tijdens de feestdagen vallen. De wethouder zegde desgevraagd toe te bezien of de publicatie naar een later moment zou kunnen worden verschoven. Ik hoor graag of dat inderdaad mogelijk is, en ik zie uiteraard uit naar een fijne samenwerking met u allen. Dankuwel.

Interessant voor jou

Bijdrage Voorstel Strategische verwerving voormalig Haga locatie Sportlaan 598-600

Lees verder

Bijdrage Binnenstadsplan Den Haag 2033 'Een levendige, groene en verbonden Haagse binnenstad'

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer