Bijdrage Voorstel Stra­te­gische verwerving voormalig Haga locatie Sportlaan 598-600


13 december 2023

Voorzitter,

Het is bemoedigend te zien dat onze gemeente actief bezig is met het aankopen van strategisch vastgoed, waarmee het publieke belang gediend kan worden en actief wordt ingezet op volkshuisvesting. Ik sluit me aan bij wat D66, GL, de PvdA en het CDA hierover zeiden.

Echter, voorzitter, er is ook een punt van zorg. Deze zorg betreft vooral de informatievoorziening. We staan hier met veel onbeantwoorde vragen.

Ten eerste: het PUK-traject bij het Haga Ziekenhuis. In januari 2023 hoorden bewoners nog dat een ontwerpkader dit jaar aan ons, de gemeenteraad, zou worden voorgelegd. Nu vraagt mijn fractie zich af: waarom is dit traject niet voortgezet? Het college gaat nu inzetten op een Nota van Uitgangspunten. Maar wat betekent het precies wanneer het college zegt dat de NvU aansluiting zal zoeken op het PUK? Graag een reactie van de wethouder.

Voorzitter, eigenlijk is de achterliggende vraag: waarom is de informatievoorziening vanuit het college zo beperkt? Voor de Partij voor de Dieren is het belangrijk om te weten hoe er met groen wordt omgegaan, of er gekozen wordt voor sloop-nieuwbouw of renovatie, wat het beoogde sociale woningprogramma is, hoe de balans tussen voorzieningen en woningbouw eruit ziet, en wat de langetermijnplannen zijn voor het permanent maken van de permanente winteropvang. Wat is de visie en de inzet van het college? Kan de wethouder hier meer duidelijkheid over geven?

En kan de wethouder in elk geval het concept-PUK en de participatieverslagen met de raad delen? En daarbij aangeven op welke punten het college aansluiting wil zoeken?

Interessant voor jou

Bijdrage Programmabegroting 2024-2027

Lees verder

Bijdrage Ontwerp-bestemmingsplan Anna van Hannoverstraat 4

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer