Bijdrage Raad over plastic, bezui­ni­gingen milieu&leef­om­geving en brand­vei­ligheid


1 december 2011

Plastic

Voorzitter, tijdens de vergadering van de commissie Leefomgeving op 8 november bleek dat wethouder Dekker niet van plan is om de problemen rond plastic tassen aan te pakken. Plastic tassen vormen een groot milieuprobleem, niet alleen de productie is milieuvervuilend, veel belanden er ook in het leefmilieu en onze zeeën met alle gevolgen van dien. Mijn fractie is van mening dat er daarom ook ingezet moet worden op verminderd gebruik van plastictasjes, dit is effectiever en goedkoper dan het opruimen. Bronbeleid in plaats van effectgericht beleid. Deze strategie past ook prima in de duurzaamheidambities van dit college. Met een kleine inspanning kunnen we een flinke winst boeken op het gebied van duurzaamheid.
Daarom dien ik de motie in met het volgende dictum:

Verzoekt het college:
- Met winkeliers in contact te treden om vrijwillig de uitgifte van gratis tasjes te verminderen;
- Burgers bewust te maken van het plastic probleem en hun tevens handelingsperspectieven te bieden.

Bezuinigingen programma Milieu en Duurzaamheid en leefomgeving

Voorzitter, de programma’s “Milieu en duurzaamheid” en “Leefomgeving” zijn wel de laatste programma waarop bezuinigd zou moeten worden. Wij maken ons als Partij voor de Dieren ernstig zorgen over het afbraakbeleid van de landelijke overheid op het gebied van milie- en natuurbescherming
De gemeente zou dan ook juist meer moeten investeren hiering, en zerke niet minder. Daarom staat de Partij voor de Dieren ook niet achter deze extra bezuinigingen.

In het raadsvoorstel spreekt het college over de noodzaak van deze bezuinigingen. Maar voorzitter, dit college heeft de politieke keuze gemaakt om op deze programma’s te bezuinigen..Het is duidelijk waar de VVD, het PVDA, D66 en het CDA hun prioriteiten leggen en dat is niet bij duurzaamheid of bij milieu of bij natuur zoals dit raadsvoorstel laat zien. Ze bekennen wat dat betreft kleur en die kleur is verre van groen.

Onze leefomgeving heeft zwaar te lijden onder onze menselijke activiteiten. Dat weet het college. Er is meer nodig dan mooie woorden in mooie beleidsstukken zoals het Klimaatplan, het Energieplan, Nota Ecologische Verbindingszones en Groen Kleurt de stad. Put your money where your mouth is. Groen moet je doen!

Op dit moment komen we met de huidige financiën in deze programma’s niet eens in de buurt van wat we zouden moeten doen om de negatieve effecten van het menselijk handelen op het leefmilieu enigszins te compenseren. En toch haalt dit college hier geld weg.
Voorzitter, wanneer gaat de gemeente Den Haag nu eens echt rekening houden met natuur en milieu en is zij bereid daar ook daadwerkelijk geld in te steken?
Motie “Groen moet je doen” waarvan het dictum als volgt luidt:

Roept het college op:
• De extra bezuinigingen van € 5 miljoen op de programma’s Milieu & Duurzaamheid en Leefomgeving ongedaan te maken;
• Op zoek te gaan naar aanvullende beschikbare middelen om te investeren in de uitvoering van het klimaat en energiebeleid en versnelde uitvoering van de ecologische inrichting en verbindingszones in de openbare ruimte.

De Partij voor de Dieren vindt het onbegrijpelijk dat juist de groene eilandjes in de wijken, waar mensen samenkomen, waar milieu- en natuur educatie plaatsvindt, en waar veel verschillende plantensoorten en wilde dieren voorkomen, dat juist daar een dikke streep door gaat.
Deze plekken vervullen een onmisbare rol in de wijk, en zijn het resultaat van de tomeloze inzet van beheerders en vrijwilligers. De korte termijn economische belangen worden voorop gesteld, ten koste van de burger en haar leefomgeving Daarom tekenen wij ook mee met het amendement “Behoud functie stadsboerderijen, stadtuinen en heemtuinen” en de motie “Vrijwilligers eerst” van GroenLinks. En last but not least. Met dit voorstel stelt het college ook voor om maar liefst 33% te bezuinigen op het biologisch beheer. In plaats van 4,5 ton investeert het college dan ook maar 3 ton per jaar in ecologische verbindingszones. En dat heet temporiseren. Niet anders dan achterstanden laten oplopen in het realiseren van ecologische verbindingen tussen kleine groengebieden die zo broodnodig zijn voor het instandhouden van planen- en dierensoorten.Het zal het college en mijn collegaraadsleden niet verbazen dat Partij voor de Dieren volmondig tegen dit voorstel stemt.

Brandbeveiligingsverordening

Voorzitter, de nieuwe brandbeveiligingsverordening regelt de brandveiligheid, die niet op een andere manier wettelijk is geregeld. De verordening regelt niets waarin bij of krachtens enig hoger wettelijk voorschrift al is voorzien. Met andere woorden: de verordening is een vangnet voor brandveiligheidsvoorzieningen die noodzakelijk zijn, maar waarvoor geen wettelijke basis voorhanden is.”

Naar mening van onze fractie is dit dus het moment om aanvullende eisen te stellen ten aanzien van de brandveiligheid van dierverblijven. Gezien die op dit moment ontbreken. Dieren hebben op dit moment in het Bouwbesluit dezelfde status als opgeslagen goederen. Het Bouwbesluit regelt het brandveilig bouwen of verbouwen en de brandveilige bouwkundige toestand van alle typen bouwwerken. Op dit moment is er binnen het bouwbesluit niets geregeld voor dieren. In de praktijk betekent dat dat er in een dierenverblijf geen brandmelders, geen sproeiers en geen brandwerende ramen en deuren zijn. Die zijn allemaal niet verplicht. De brandweer komt dus ook niet preventief controleren en hoeft bij brand ook niet extra snel ter plekke te zijn. En dit moet bijvoorbeeld wel bij binnensteden of mensen die minder zelfredzaam zijn, zoals bij ziekenhuizen. En dat terwijl er in dierenverblijven meestal tientalle dieren bij elkaar zitten.

Gemeentes zijn vrij om een eigen invulling te geven aan de brandveiligheid van stallen, mits het voldoet aan de wettelijke eisen. De gemeente kan bij vergunningsaanvragen voor de bouw of verbouw van stallen en maneges eisen opnemen ten aanzien van de aanwezigheid van brandmelders, sproeiers en brandwerende ramen en deuren. Ook kan de gemeente voorlichting geven samen met de brandweer aan bestaande stallen over hoe deze brandveiliger gemaakt kunnen worden.

Wij stellen dan ook voor dat in de nieuwe Brandbeveiligingsverordening regels voor dierverblijven op te nemen, in afwachting van de landelijke regels. We dienen daartoe de motie “Brandveiligheid dierverblijven” waarvan het dictum luidt als volgt:

Roept het college op:
• In de Brandbeveiligingsverordening regels terzake de brandveiligheid van dierverblijven op te nemen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer