Bijdrage Cie Ruimte VAB en Eurojust


7 december 2011

Noordwal-Veenkade
Voorzitter, dit college bezuinigd stevig op zorg, op cultuur, op natuur, maar niet op auto’s. De autobezitter moet geholpen worden en we steken daar miljoenen in, de Rotterdamse baan de A12 de A4 en dus ook een 23 miljoen euro kostende parkeergarage . Terwijl op andere terreinen onder het mom van de economische crisis en de bezuinigingsopgave vaststaand beleid rigoureus gewijzigd wordt, blijft het college halsstarrig vasthouden aan een peperdure parkeergarage bij de Noordwal-Veenkade.

En ook uit de buurt komen geluiden dat er niemand zit te wachten op deze parkeergarage. Klopt het dat er sinds de plannen in december 2009 gemaakt zijn een nieuw parkeerbeleid geldt en dat sindsdien de parkeerdruk niet meer kwantitatief is onderzocht ? Is er geen ruimte over in bestaande parkeergarages, zoals die aan de Torenstraat, zodat deze door vergunninghouders gebruikt kan worden?
Op de gemeentelijke website staat: De nieuwe parkeerplaatsen zijn bestemd voor iedereen uit de omgeving. Op straat ontstaan daardoor meer parkeerplekken voor bezoekers van de binnenstad .
Hoe verhoudt dit zich tot het parkeerkader Den Haag dat als een van de drie belangrijkste maatregel heeft “Het voeren van een dusdanig parkeerbeleid zodat bezoekers worden geprikkeld om een bewustere keuze tussen de auto en een ander vervoermiddel te maken”

De Haagse binnenstad is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer en als we de nieuwsberichten mogen geloven wordt het voor de fietsers de komende jaren ook steeds aantrekkelijker. Waarom zouden we dan investeren in een dure autokluis zodat bezoekers van de binnenstad hun auto makkelijker kunnen parkeren. Het lijkt mij voorzitter dat we in het kader van voortschrijdend inzicht dit dan ook niet meer hoeven na te streven. Graag een reactie.

Voorzitter, het verwijderen van de overkluizing , daar is de Partij voor de Dieren niet tegen. Maar wij kunnen niet instemmen met de bouw van een parkeergarage van 23 miljoen. In deze tijd zijn er toch zinvollere doelen te bedenken om 23 miljoen in te steken. Daarbij staat het haaks op de benodigde model shift om de automobilist het ov en de fiets op te krijgen en zijn de bewoners tegen dit plan. Voorzitter, ik hoop dat dit college bereid is met het voortschrijdende inzet een streep door de VAB plannen te zetten

Eurojust

Voorzitter, het begint er steeds meer op te lijken dat dit college alle openbare ruimte beschouwt als nog te bebouwen of te asfalteren gebied. Waar wethouder Dekker nog enige weken geleden mij bezwoer dat groengebieden niet aangetast worden door de plannen van dit college, blijkt in voorliggend document een groot deel van de openbare ruimte verkocht te worden.

Voorzitter, deze plannen zijn dan ook een aanslag op de aanwezige groenwaarden, zo kunnen meer dan de helft van de bomen volgens de bomeninventarisatie niet verplant worden, een schadepost van meer dan € 200.000 . Daarnaast maakt de bomenrij langs de Johan de Wittlaan deel uit van de stedelijke ecologische verbindingszone Haagse beek. Dit project zal dan ook een effect op de functionaliteit van de ecologische verbinding hebben en daarmee de doelsoorten, zoals de boomklever en de bonte specht. Vindt er enige vorm van compensatie of monitoring plaats om effecten op de ecologische waarden te voorkomen? Kunt u de garantie geven dat het verlies van ecologische waardes voorkomen wordt?

En dan de vleermuizeninventarisatie, hieruit is gebleken dat het schoolgebouw dat verschillende functie voor verschillende soorten heeft . Uit het rapport blijkt dat behoud van de functies zeer lastig zal zijn. Kan de wethouder aangeven hoe hier mee om wordt gegaan? Is het de bedoeling dat er een mitigatieplan of ecologisch werkprotocol wordt opgesteld? Kan de commissie dat ook inzien? De dwergvleermuis en de ruige dwergvleermuis vallen onder meerdere internationale afspraken . En wij willen dan ook de zekerheid dat de vleermuizen en hun en hun voortplantings- of rustplaatsen beschermd worden. Kan de wethouder deze toezegging doen?

Voorzitter, de Partij voor de Dieren vindt het plan van een groot gebouw in een Zorgvliet, ten koste van woningen, verbindingen voor voetgangers en fietsen en een deel openbare ruimte zonde.

Het feit is nu eenmaal dat we in een stad leven waar ruimte schaars is en dat we niet alles rücktsichlos kunnen opofferen ter meerdere glorie van een nieuw groot kantoorgebouw. Er zijn zat lege kantoorgebouwen, en nu we toch gaan investeren in het OV in de Centrale Zone via het programma Beter Benutten en met de moderne communicatiemiddelen is er veel mogelijk en hoeft afstand geen beperkende factor te zijn . Graag een reactie van de wethouder.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer