Bijdrage Cie Leef­om­geving Volks­tuinen Schenkzone


8 december 2011

Beantwoording SV Volkstuinen Loolaan en Boekwijtkamp (Sv 507)
Voorzitter, zoals we hebben gehoord van de insprekers zitten de mensen op de Loolaan en Boekwijtkamp in een onmogelijk positie. Zij hebben gehoord dat hun overeenkomst met NS Poort opgeschort wordt en dat ze de gronden leeg moeten opleveren. Voorzitter het gaat hier om stukken grond die al tientallen jaren door de mensen beheerd wordt, NS heeft nooit contact met deze mensen onderhouden, huurgelden werden terug gestort. En nu opeens moeten ze weg. Op deze terreinen worden ook een zestigtal paarden gehouden, en die moeten dus nu ook weg. Maar een alternatieve locatie daarvoor vinden is nog niet zo makkelijk.

Nu heeft de gemeente in reactie op schriftelijke vragen en in haar reactie naar de bewoners laten weten geen rol hierin te willen spelen gezien het om een privaatrechtelijke verhouding gaat waarin de gemeente geen partij is. De gemeente zou echter bij de vorige saneringsactiviteiten op dit terrein weldegelijk een rol hebben gespeeld. Een deel van het terrein is in 2003 gesaneerd. Klopt het dat de gemeente toen containers heeft geregeld waarin de paarden konden worden gestald? Als dat inderdaad zo is, dan zag de gemeente in 2003 blijkbaar nog wel dat zij een rol had en heeft zij dus zelfs ook het houden van paarden op deze locatie gestimuleerd. Maar waarom wil de gemeente dan nu helemaal niets doen? Graag een reactie. Voorzitter, de Partij voor de Dieren wil voorkomen dat er straks 60 paarden onnodig geslacht worden. Ik hoor graag van de wethouder hoe hij daar over denkt en of hij alsnog bereid is mee te helpen.

De insprekers hebben ons net duidelijk gemaakt hoe er met hun wordt gecommuniceerd, namelijk niet. Zij moeten via borden op het terrein vernemen dat de NS wil saneren en de NS wil niet met deze mensen in gesprek. Ze hebben een intimiderende brief gehad en de mensen zijn zich rotgeschrokken. Wij vinden dit niet netjes en vragen de wethouder dan ook of hij bereid is om tussen de partijen te bemiddelen? Graag een reactie.

Voorzitter, dan wil ik nog kort wat over de tuintjes zeggen als ondersteuning van de ecologische functies in de Schenkzone. Onderschrijft de wethouder dat het kaalzetten van de grond daarmee dus schade aan de stedelijke natuur toebrengt? Is de wethouder van plan deze schade te compenseren? Op welke wijze wordt zorg gedragen dat de ondersteunende groenfunctie behouden blijft? Graag een reactie.

Afdoening motie integrale presentatie van het milieu- en duurzaamheidsbeleid:
Voorzitter, ik wil me aansluiten bij de vragen van D66. Daarnaast valt het mij op dat het college dus aanvullende de milieuaspecten geluid, lucht, bodem en externe veiligheid meeneemt. Ik mis de milieuaspecten water en biodiversiteit. Is de wethouder bereid deze twee aspecten alsnog mee te nemen?

Voorzitter, naast concrete afrekenbare doelen vinden wij het tevens van belang dat beleid tussentijds kan worden bijgestuurd als blijkt dat doelen niet gehaald worden. Wil de wethouder dit ook meenemen in zijn beleidsplan?

Daarnaast willen wij eerst de presentatie van het integrale beleid afwachten - conform de aangenomen motie - voordat wij de motie afdoen. We kunnen dan immers pas als raad goed beoordelen of de presentatie inderdaad voldoende invulling van de motie is.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer