Bijdrage Cie Leef­om­geving bomen, stads­boer­de­rijen, fietsen


14 december 2011

Bomenkap
Voorzitter, het kappen van bomen in achtertuinen wordt met dit voorstel een stuk makkelijk gemaakt. Bomen met een omtrek kleiner dan 90 cm mogen voortaan gewoon gekapt worden. Dit zorgt voor vermindert zicht op een deel van de particuliere kap. Klopt het dat hierdoor de mogelijkheid ontstaat dat soms een gemeentelijke of monumentale boom voor een particuliere boom kan worden aangezien en onrechtmatig wordt gekapt? Hoe denkt het college dit te gaan voorkomen?

Hoe verhoudt zich het gemakkelijker maken van kappen van bomen in de achtertuin zich tot de recente actie dat de gemeente de aanplant van bomen in de voortuin stimuleert in het kader van een miljoen voor groen. Lijkt tegenstrijdig beleid en tegenstrijdige signalen naar burger toe. Graag een reactie van de wethouder.

Ook is het van belang dat bij het vergunningvrij maken van de kap er wel rekening blijft worden gehouden met de Flora en Faunawet. Onderschrift het college dit en op welke wijze wordt hier invulling aan gegeven?

Waarom is zichtbaarheid nu ook als factor meegenomen? De ecologische waarde van een boom wordt immers niet beïnvloed door de zichtbaarheid vanaf openbaar publiekelijk gebied.
Gezien in de openbare ruimte de groenvoorzieningen ongeveer bij elk bouwproject worden aangetast, zijn de bomen op particulier terrein extra van belang. Een kaalslag van deze bomen zonder toezicht, lijkt mijn fractie dan ook geen wenselijke situatie.

Voorwaarden exploitatie stadsboerderijen
Voorzitter, de criteria waaraan zal worden getoetst kan grotendeels de goedkeuring van mijn fractie wegdragen. Echter het criterium dat er dieren aanwezig zouden moeten zijn vindt mijn fractie overbodig. Hoewel de vrijwilligers en beheerders vaak het beste met de dieren voor hebben, kan niet worden ontkend dat de dieren er een gebruiksfunctie hebben ten behoeve van de bezoeker.
Jonge dieren zijn een trekpleister op een stadsboerderij en dat is – in het kader van educatie misschien goed en leerzaam- in het kader van dierenwelzijn brengt het dierenwelzijnsproblemen met zich mee. Dieren, met name jonge mannelijke dieren, kunnen gevaarlijker worden waardoor het dier weg moet en bovendien is er überhaupt vaak geen plek voor alle nieuw geboren dieren op de betreffende boerderij. Daar wordt middels “Boeren met Beleid” nog enigszins rekening mee gehouden ten aanzien van kleinere dieren door het fokken met dieren zoveel mogelijk te voorkomen, maar helaas geldt dat niet voor grotere dieren zoals schapen, geiten en koeien.

Wanneer een ander bedrijf de boerderijen gaat exploiteren dan krijgen we dus dieren die uiteindelijk bij de slacht belanden. Dat de inwoners van Den Haag daar niet onverschillige tegenover staan en daar zelfs aanstoot aan nemen en verdriet van hebben, blijkt wel uit de consternatie rondom de populaire boerderijdieren stiertjes Bikkel en Heiko, de bokjes Jim en Jamal, varken Maxima en koe Greet. Heeft de wethouder hiermee voldoende rekening gehouden toen dit criterium werd geformuleerd? Voorzitter, hoe gaat de wethouder ervoor zorg dragen dat dezelfde consternatie en verdrietige afvoeringen naar de slacht zich in de nabije toekomst niet nogmaals zullen voordoen?

We vragen de wethouder de intrinsieke waarde van dieren ten volle mee te wegen en dit criterium te herzien. Is de wethouder daartoe bereid? Ik zou zelfs willen voorstellen om het criterium te handhaven dat er geen dieren aanwezig zullen zijn. Ook daarop zou ik graag de reactie van de wethouder horen.

Voorzitter, ik hoor iedereen denken wat is een stadsboerderij zonder dieren? Dat is een goede vraag want inderdaad dan is de naam stadsboerderij misplaatst geworden. We stellen dan ook voor om het toekomstige nieuwe initiatief te zien in het licht van een groen educatief centrum met een sociale functie en niet langer als stadsboerderij. Zou de wethouder daar ook voor open staan? En zo ja, is de wethouder het dan ook met mij eens dat de aanwezigheid van dieren geen noodzakelijk criterium vormt?

Voorzitter, verder vindt mijn fractie dat de overige criteria als minimumeisen moeten worden geformuleerd. De passage over andere toekomstbestendige exploitatiemogelijkheden en de mogelijkheid tot horeca, moet wat mijn fractie betreft echt worden verwijderd. Is de wethouder bereid de randvoorwaarden als minimumeisen te formuleren? De mogelijkheid om de criteria te omzeilen lijkt nu wel erg makkelijk gemaakt te worden. Begrijpt de wethouder mijn zorgen? Hoe gaat de wethouder deze zorgen wegnemen?


Meerjarenprogramma fiets
Voorzitter, er hele staan mooie ambities in het Meerjarenprogramma fiets. Een kwaliteitsimpuls in het fietsbeleid is ook nodig, immers hoe aantrekkelijker de fiets hoe meer mensen hun auto zullen laten staan. Ik hoop dan ook dat het college voortvarend aan de slag zal gaan met de uitvoering van deze plannen. Voorzitter, op enkele punten zou ik graag nog wat duidelijkheid van de wethouder krijgen.

Ik begin met de parkeermogelijkheden: In de Haagse Nota Mobiliteit staat op blz. 96 te lezen: “Uit oogpunt van stimulering van fietsgebruik en efficiënt ruimtegebruik hebben goede fietsparkeerplaatsen bij de woning prioriteit boven de aanwezigheid van parkeerplaatsen voor de auto”. Is dat binnen het huidige parkeerkader al opgenomen? Wordt hier via de 120 fietsentrommels invulling aan gegeven of zijn er nog aanvullende beleidskaders waarmee er invulling aan wordt gegeven?

Ook zijn wij benieuwd naar de fietsbeugels, hoeveel worden er daarvan aangevraagd en hoe vaak zijn ze het afgelopen jaar geplaatst?

De parkeerplekken bij het station moeten echt verbeterd worden, zowel in aantal als in locatie. Kan de wethouder aangeven wat de verhouding tussen de betaalde en onbetaalde plaatsen is bij de genoemde streefcijfers op pag. 16? Wij zien graag dat de plekken zo snel mogelijk gerealiseerd gaan worden.

Fietsknelpunten: Ik ben benieuwd naar het aantal Fiets Onvriendelijk Situaties (FOS). Hoeveel daarvan zijn het afgelopen jaar aangemeld en opgelost?
De fietsersbond noemt in haar reactie op de plannen een aantal ontbrekende schakels die in het kader van de veiligheid aandacht vragen, zoals de Torenstraat/Jan Hendrikstraat en de Stationsstraat/Wagenstraat. Is de wethouder bereid hier naar te kijken?

Dan kom ik ten slotte op het toelaten van de fietsers in de binnenstad. Mevrouw van Nieuwenhoven van de PvdA heeft een mooi betoog gehouden, waar ik mij kortheidshalve graag bij wil aansluiten.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer