Defi­ni­tieve gunning aanbe­steding door­ont­wik­keling jeugd- en gezinshulp


26 oktober 2023
Voorzitter,

De partij voor de dieren heeft nog een aantal vragen aan de wethouder wat betreft de definitieve gunning. Ik zoom in op een aantal punten.

Ik start met de zorgcontinuïteit. Nu de gunning in januari van start zal gaan is het van groot belang dat we oog hebben voor de gebruikers van de hulp. Het is voor ons nogmaals van groot belang dat het kind binnen deze implementatieperiode voorop blijft staan niet de hervormingsagenda. Uit eerdere hervormingen van de jeugdzorg bleek dat vooral in de specialistische zorg deze overname kon leiden tot moeilijke situaties voor gebruikers, jeugdigen en kinderen. Tijdens werkbespreking werd gecommuniceerd dat er zorgcontinuïteit teams klaar staan om dit goed te laten verlopen. Dat stelt ons gerust, maar mochten hier toch problemen ontstaan, kan de wethouder dan bevestigen dat er maatwerk wanneer nodig, ook wordt toegepast.

Dan de uitwerking voorrang voor jeugdigen met een maatregel:Sinds april krijgen kinderen met een maatregel voorrang op hulp. In het verleden is deze interventie al een keer eerder ingevoerd, een ongewenst bijeffect was toen een toename van het het aantal aanvragen voor een ots met als bedoeling eerder hulp voor een jeugdige. In juni zou er een evaluatie plaatsvinden van de ingevoerde maatregel. Die heb ik nog niet voorbij zien komen. Daarom willen we graag weten hoe het tot nu toe staat met deze interventie, zodat zo nodig er bijgestuurd kan worden?

Dan onze motie: ‘Leg kwaliteit jeugdzorg vast. Voor uiterste situaties waarbij de eisen zoals gesteld in het programma van eisen niet worden nagekomen heeft de gemeente de mogelijkheid tot het toepassen van de escalatieladder. Het is goed dat deze mogelijkheid er is. Wel daarbij de kanttekening dat mocht een dergelijke situaties zich voor doen. De raad echt tijdig wordt geïnformeerd wordt kan de wethouder dit toezeggen?

Uit de technische Werkbespreking bleek dat er door de gegunde partijen reflectie is op de moeilijkheidsgraad en de enorme beweging die de hervorming met zich mee brengt. De PvdD zal dan ook scherp zijn op het feit dat we in dit hele proces kritisch te blijven reflecteren op ons handelen en zo nodig echt op tijd bij sturen.


Interessant voor jou

Bijdrage Stand van zaken Renovatie Binnenhof en ontwerp publieksentree Tweede Kamer

Lees verder

Bijdrage Queer sensitief handelen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer