Motie Hoogbouw en dieren


25 januari 2024

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 25 januari 2024, ter bespreking van de Evaluatie Eyeline & Skyline (RIS314363).

Constaterende, dat:

  • in de nota Eyeline & Skyline is vastgelegd dat Haagse hoogbouw moet voldoen aan de door de gemeente Den Haag vastgestelde normen voor windhinder en bezonning;
  • initiatiefnemers in de schetsontwerpfase onderzoek moeten (laten) doen naar windhinder en bezonning;
  • voorkomen moet worden dat massa en hoogte te veel negatieve effecten hebben op de kwaliteit en het gebruik van buitenruimtes.

Overwegende dat:

  • uit de ruimtelijke analyse van zeven Haagse hoogbouwcasussen blijkt dat de Haagse norm voor bezonning zelden wordt ingezet voor het toetsen van de buitenruimtes;
  • In september 2022 is gestart met een onderzoek naar de actualisatie van het Haagse wind- en bezonningsbeleid, dit inmiddels afgerond is en vormgegeven wordt in beleid dat onderdeel zal uitmaken van de geactualiseerde ES-nota.
  • bij de gevolgen van windhinder en bezonning door hoogbouw slechts gekeken wordt naar gevolgen voor mensen, terwijl dieren in buitenruimtes ook negatieve gevolgen kunnen ondervinden, bijvoorbeeld bij nestbouw of de beschikbaarheid van voedsel;
  • het gegeven de ambities voor natuurinclusief bouwen essentieel is om inzicht te hebben in hoe de gebouwde omgeving ook bij hoogbouw natuurinclusief gemaakt kan worden.

Verzoekt het college:

  • Een pilot in G4-verband op te starten waarin onderzocht wordt hoe de negatieve gevolgen van windhinder en bezonning voor dieren in kaart kunnen worden gebracht;
  • de uitkomsten hiervan met de raad te delen en zodra mogelijk onderdeel uit laten maken van hoogbouwbeleid in Den Haag.

En gaat over tot de orde van de dag.

Hanneke Schmeets
Partij voor de Dieren
Status

Verworpen

Voor

VVD, GroenLinks, Partij voor de Dieren, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP

Tegen

Hart voor Den Haag, D66, PvdA, CDA, Forum voor Democratie