Motie Extern juridisch advies


25 januari 2024

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 25 januari 2024, ter bespreking van uitspraak Raad van State over het bestemmingsplan Steenzicht en Ruimzicht.

Constaterende, dat:

  • de Raad van State het bestemmingsplan Steenzicht en Ruimzicht op 20 december 2023 vernietigd heeft op basis van vier onderdelen: stikstof, groen, parkeren en flora en fauna;

  • het college in haar brief aangeeft ten aanzien van de onderdelen stikstof, groen en de bescherming van de egel inmiddels over vernieuwde en verbeterde rapportages, onderbouwingen en rekenmethodes te beschikken;

  • er vooral ten aanzien van het parkeren een uitdaging ligt om de parkeervoorzieningen beter te onderbouwen en in beeld te brengen.

Overwegende, dat:

  • er vrij recent een ander bestemmingsplan (Kop Assumburgweg) is vernietigd door de Raad van State op het onderdeel parkeren;

  • juist de gefaseerde aanpak van Dreven-Gaarden-Zichten vraagt om een zorgvuldige onderbouwing van de beschikbare parkeerruimte en het parkeerregime, zowel gedurende als na de bouwwerkzaamheden;

  • de raad uiteindelijk moet beslissen over de plannen voor de Dreven-Gaarden-Zichten, maar een lekenbestuur is;

  • het onwenselijk is dat er de komende jaren nog meer bestemmings- of omgevingsplannen sneuvelen bij de rechter omdat de onderbouwing juridisch geen stand houdt.

Verzoekt het presidium:

  • extern juridisch advies in te winnen over de kwaliteit van de onderbouwing van het aantal parkeerplekken, de geboden parkeeroplossingen en het parkeerregime in de omgevingsvergunning voor Steenzicht-Ruimzicht en de bestemmingsplannen Zichten 2, 3 en 7 en Dreven 1 en de mogelijkheden tot verbetering hiervan;

  • samen met het college te zorgen dat de aangewezen adviseur tijdig over de juiste stukken beschikt, zodat het advies betrokken kan worden bij besluitvorming in de raad.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robin Smit
Partij voor de Dieren
Lesley Arp
SP
Judith Klokkenburg
ChristenUnie/SGP
Adeel Mahmood
DENK
Anthony Uduba
VVD
Arjen Dubbelaar
Hart voor Den Haag
Status

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, VVD, Partij voor de Dieren, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP

Tegen

D66, GroenLinks, PvdA, Forum voor Democratie