Motie invulling vervuiler betaalt principe


3 november 2011

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 3 november 2011, ter bespreking van de begroting 2012-2015;

Overwegende dat:
• Gemotoriseerd vervoer volop gestimuleerd wordt door in te zetten op meer wegen en meer parkeerplekken;
• Dit een verdere belasting van het milieu betekent door verhoogde uitstoot van fijnstof en broeikasgassen;

Van mening dat:
• De kosten van deze vervuiling niet door de gemeenschap maar door de vervuiler betaald dienen te worden;

Verzoekt het college om:
• Een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden om invulling te geven aan het “vervuiler betaalt principe” met betrekking tot gemotoriseerd verkeer en de Raad hier voor de zomer over te informeren.


Marieke de Groot,
Gemeenteraadsfractie Partij voor de Dieren
Den Haag


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, HSP

Tegen

PvdA, PVV, VVD, D66, GL, CDA, SP, HSP, ID, PvdE, PPS

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer