Minder raads­leden is symbool­po­litiek


15 februari 2012

Den Haag, 15 februari – De commissie Bestuur mocht zich vandaag uitspreken over het voornemen van het kabinet om het aantal raadsleden te verminderen. De Partij voor de Dieren vindt dat minder raadsleden leidt tot een hogere werkdruk, grotere afstand tussen de politiek en de burger en ook nog eens verre van democratisch. Om de overheid te versterken zou er volgens de Partij voor de Dieren allereerst gekeken moeten worden naar het functioneren van de overheid.

In het gedoogakkoord van VVD, CDA en de PVV is aangekondigd dat het kabinet het aantal volksvertegenwoordigers wil verminderen, om te komen tot een krachtige kleine overheid met snelle besluitvorming en grotere toegankelijkheid. Dit is uitgewerkt in een concept wetsvoorstel, dit voorstel stelt een verkleining van de Haagse gemeenteraad 25% voor. De commissie Bestuur mocht zich hier vandaag over uitspreken.

De Partij voor de Dieren vindt het een illusie dat het verminderen van het aantal raadsleden zal leiden tot een betere, effectievere en efficiënte overheid. Er worden steeds meer taken en verantwoordelijkheden aan de gemeentes gegeven. Hierdoor neemt de werkdruk toe en worden de beleidsvelden steeds groter en complexer. Minder raadseleden zal die werkdruk alleen maar verhogen. Dit zal de afstand tussen de burger en de politiek alleen maar vergroten. De Raad voor het Openbaar Bestuur heeft in 2009 al geconcludeerd dat voor een slagvaardig bestuur vooral het gebrek aan intergraliteit binnen en tussen bestuurslagen en de juridisering aangepakt moet worden.

Minder raadsleden, en dus minder zetels, betekend ook dat de kiesdeler omhoog gaat. Voor kleinere partijen wordt het dus lastiger om gekozen te worden. Het kabinet vindt dit wenselijk om de ‘politieke verbrokkeling’ tegen te gaan. Ook hier is een rapport van de Raad voor het Openbaar Bestuur over verschenen, waarin werd geconcludeerd dat mensen stemmen op niet-traditionele partijen omdat men steeds minder vertrouwen heeft in de politiek. De overheid zou dan ook moeten proberen het vertrouwen van de burger weer terug te winnen. En dat betekent dat er gestopt moet worden met het continu buiten spel zetten van de burger door lastige procedures, niet ontvankelijk verklaringen, ondoorzichtige inspraakprocedures of anderszins 'politieke' manoeuvres om de burger te snel af te zijn, als de publieke mening te veel afwijkt van de politieke richting die men uit wil. Simpelweg het aantal zetels verminderen is niets meer dan symboolpolitiek en zal dan ook niets oplossen.