Raads­vragen over overvolle asielen


Naar aanleiding van het bericht in het Algemeen Dagblad d.d. 19 juli 2010 “Dierenasiels nu al overvol” stelt ondergetekende - onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde - de volgende vragen:

1. Wat wordt er op dit moment gedaan om de Haagse burger –jong en oud – voorlichting te geven over verantwoord huisdierenbezit?

2. Acht u de resultaten van deze eventuele voorlichting voldoende, in het licht van het voornoemde persbericht?

3. Door middel van identificatie en registratie van honden en katten, zou het makkelijker zijn de eigenaren te traceren. Dit bespaart veel dieren- en mensenleed, alsmede kosten voor de gemeente. De registratie van honden wordt al verplicht in 2011. Bent u voornemens chipacties voor katten te promoten op bijvoorbeeld de gemeentesite of middels sponsoring?

4. Is het u bekend dat de Haagse asielen elke zomer kampen met ruimtegebrek door de grote toestroom van achtergelaten dieren? Wat gaat u doen om deze asielen (extra) te ondersteunen in deze moeilijke en hectische zomermaanden?

5. Het is algemeen bekend dat mensen hun dieren dumpen in vakantietijd onder meer onder invloed van de kosten van pension of het tekort aan opvangplaatsen in asielen. Bent u bereid om geldelijke middelen ter beschikking te stellen teneinde het aantal opvangplaatsen uit te breiden?

6. In dierenwinkels worden levende dieren verkocht, met name kleine huisdieren zoals knaagdieren en konijnen. Door het aanbod in deze dierenwinkels schaffen veel huisdierbezitters ondoordacht een dier aan. Bent u bereid om de vergunningen voor de verkoop van deze dieren aan banden te leggen door voorwaarden aan de verkoop van levende have te stellen waaronder een bedenktijd, een proefperiode alsmede uitleg over de verzorging en de behoeftes van het gekochte dier, de zogenoemde huisdierenbijsluiter? Is de gemeente bereid dienaangaande in overleg te gaan met de eigenaren van de in de gemeente Den Haag aanwezige dierenwinkels?

Met vriendelijke groet,


Marieke de Groot
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Gemeente Den Haag

Antwoorddatum: 24 aug. 2010

Het raadslid mevrouw M.J.E. de Groot heeft op 20 juli 2010 een brief met daarin zes vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Ingevolge het bepaalde in artikel 38, van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, antwoorden wij als volgt.

1. Wat wordt er op dit moment gedaan om de Haagse burger –jong en oud- voorlichting te geven over verantwoord huisdierenbezit?
Binnen het programma van de Haagse Stadsboerderijen wordt jaarlijks voorzien in de voorlichting aan de bezoekers over verantwoord huisdierenbezit. Daarnaast voorziet de afdeling Milieueducatie van de Dienst Stadsbeheer in een lesprogramma voor Haagse basisscholen over dit onderwerp.

2. Acht u de resultaten van deze eventuele voorlichting voldoende, in het licht van het voornoemde persbericht?
Gezien de beperkte taak en verantwoordelijkheden van de gemeente op het gebied van dierenwelzijn vinden wij de geleverde voorlichtingsinspanning voldoende.

3. Door middel van identificatie en registratie van honden en katten , zou het makkelijker zijn de eigenaren te traceren. Dit bespaart veel dieren- en mensenleed, alsmede kosten voor de gemeente. De registratie van honden wordt al verplicht in 2011. Bent u voornemens chipacties voor katten te promoten op bijvoorbeeld de gemeentesite of middels sponsoring?
De Haagse Dierenbescherming voert jaarlijks een promotieactie rond het chippen van katten. Wij zullen de chipacties niet sponsoren, maar zijn bereid om de acties te promoten via
www.denhaag.nl
.

4. Is het u bekend dat Haagse asielen elke zomer kampen met ruimtegebrek door de grote toestroom van achtergelaten dieren? Wat gaat u doen om deze asielen (extra) te ondersteunen
in deze moeilijke en hectische zomermaanden?
Het is ons bekend dat de dierenasiels jaarlijks in de zomer kampen met een piek in het aanbod van achtergelaten dieren. De gemeente is wettelijk verplicht om zorg te dragen voor de opvang gedurende twee weken van zwerfdieren waarvan vermoed kan worden dat deze een eigenaar hebben. Deze taak is uitbesteed aan Haagse dierenwelzijnsorganisaties en Haagse asielen. De gemeente betaalt hiervoor een kostendekkende vergoeding. Voor het overige zijn de Haagse asielen zelfstandige stichtingen die verantwoordelijk zijn voor de eigen bedrijfsvoering en inkomsten.

5. Het is algemeen bekend dat mensen hun dieren dumpen in vakantietijd onder meer onder invloed van de kosten van pension of het tekort aan opvangplaatsen in asielen. Bent u bereid
geldelijke middelen ter beschikking te stellen teneinde het aantal opvangplaatsen uit te breiden?
Nee, de tijdelijke opvang van dieren vanwege vakantie van de eigenaren betreft betaalde opvang. Aangenomen mag worden dat deze plaatsen tegen een kostendekkend tarief worden aangeboden en
dat meer vraag uiteindelijk ook leidt tot meer aanbod van plaatsen. Voor de tijdelijke opvang van dieren in de vakantieperiode zijn ook particuliere pensions actief. Het ligt niet voor de hand dat de
gemeente de dierenasielen geldelijke middelen ter beschikking stelt voor de uitbreiding van deze betaalde opvangplaatsen, mede omdat hiermee oneerlijke concurrentie optreedt voor de particuliere
pensions.

6. In dierenwinkels worden levende dieren verkocht, met name kleine huisdieren zoals knaagdieren en konijnen. Door het aanbod in deze dierenwinkels schaffen veel huisdierbezitters ondoordacht een dier aan. Bent u bereid om de vergunningen voor de verkoop van deze dieren aan banden te leggen door voorwaarden aan de verkoop van levende have te stellen waaronder een bedenktijd, een proefperiode alsmede uitleg over de verzorging en de behoeftes van het gekochte dier, de zogenaamde huisdierenbijsluiter? Is de gemeente bereid dienaangaande in overleg te gaan met de eigenaren van de in de gemeente Den Haag aanwezige dierenwinkels?
Nee. De verkoop van voornoemde dieren is niet vergunningplichtig. Derhalve kan de gemeente hier
ook geen nadere voorwaarden aan stellen.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,

mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer