Raads­vragen over het vuur­werk­fes­tival Sche­ve­ningen


Indiendatum: aug. 2010

Den Haag, 12 augustus 2010

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Naar aanleiding van diverse berichten en aankondigingen over het vuurwerkfestival in Scheveningen op 12, 13, 14 en 29 augustus 2010, stelt ondergetekende - onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde - de volgende vragen:

Inleiding:
Het afsteken van vuurwerk is niet alleen schadelijk voor mens en dier, maar ook voor het milieu. Vuurwerk bevat hoge concentraties koper, strontium, kalium, calcium, antimoon, ijzer, aluminium, titanium, lithium, natrium, magnesium, barium, zink, chloor, zwavel en fosfor, wat zorgt voor vervuiling van lucht, grond, en water.
Met name de kopervervuiling is een probleem. De concentratie van koperdeeltjes in oppervlaktewater ligt in Nederland reeds boven de norm. Vuurwerk is niet de hoofdoorzaak, maar draagt er wel aan bij: ongeveer achttien procent van al het koper in het oppervlaktewater is afkomstig van vuurwerk.1

1. Bent u bekend met de schade die vuurwerk toebrengt aan het milieu?

2. Na het afsteken van het vuurwerk blijft een deel van het omhulsel op de grond liggen, de rest komt even later naar beneden. Jaarlijks geeft vuurwerk ongeveer zes miljoen kilogram afval, hoofdzakelijk is dat karton en papier.
Als het afval snel wordt opgeruimd kunnen onverbrande resten metaalverbindingen niet uitspoelen naar de bodem en het water.
Tijdens het vuurwerkfestival in Scheveningen wordt het vuurwerk afgestoken op een ponton in zee.
Hoe wordt het afval van het vuurwerkfestival opgeruimd zodat voornoemde vervuiling tot een minimum wordt beperkt?

3. Vuurwerk heeft een sterk verontrustende werking op vogels in de omgeving.
In de nabije omgeving van het Vuurwerkfestival Scheveningen bevinden zich Natura 2000 gebieden. Voorbeelden van Natura 2000 gebieden binnen een straal van 3 kilometer zijn:
De Oostduinen en de Bosjes van Poot.
In artikel 10 van de Flora en Faunawet is opgenomen: “Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te verontrusten.”
Heeft de gemeente Den Haag een ontheffing aangevraagd bij de Provincie voor het verontrusten van vogels door het vuurwerkfestival?

4. Bent u bekend met het rapport “Vuurwerk en Vogels” opgesteld door F.G.W.A. Ottburg, J.G. de Molenaar en D.A. Jonkers van Alterra Wageningen UR uit 2008?

5. Op pagina 31 van voornoemd rapport is een schema opgenomen waaruit blijkt dat professioneel vuurwerk binnen een straal van 3 kilometer op alle genoemde vogels een verontrustend effect heeft.
Zowel de Oostduinen als de Bosjes van Poot vallen binnen een straal van 3 kilometer van het vuurwerkfestival.
Is er op enige manier rekening gehouden met deze effecten van vuurwerk op vogels bij het verlenen van de vergunning voor dit festival? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom is daar geen rekening mee gehouden?

6. Vuurwerk is schadelijk voor mens en dier alsmede voor het milieu. Daarnaast komen er tijdens de productie, voornamelijk in China, op jaarbasis 250 mensen om het leven door explosies in vuurwerkfabrieken. Als u al deze neagtieve feiten bij elkaar optelt, bent u dan met mij van mening dat de gemeente Den Haag vuurwerk niet moet stimuleren maar juist ontmoedigen? Zo nee, waarom niet?

7. Gezien de schadelijke effecten van vuurwerk, wil ik het college vragen om terughoudend te zijn met het verlenen van vergunningen voor dergelijke evenementen. Bent u bereid hieraan uw medewerking te verlenen?


Met vriendelijke groet,


Marieke de Groot
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Gemeente Den Haag


1 http://www.milieucentraal.nl/pagina.aspx?onderwerp=vuurwerk#Vuurwerk_en_het_milieu

Indiendatum: aug. 2010
Antwoorddatum: 20 sep. 2010

Het raadslidmevrouw M.J.E. de Groot heeft op 12 augustus 2010 een brief met daarin zeven vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Ingevolge het bepaalde in artikel 38, van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, antwoorden wij als volgt.

Het afsteken van vuurwerk is niet alleen schadelijk voor mens en dier, maar ook voor het milieu. Vuurwerk bevat hoge concentraties koper, strontium, kalium, calcium, antimoon, ijzer, aluminium, titanium, lithium, natrium, magnesium, barium, zink, chloor, zwavel en fosfor, wat zorgt voor vervuiling van lucht, grond, en water. Met name de kopervervuiling is een probleem. De concentratie van koperdeeltjes in oppervlaktewater ligt in Nederland reeds boven de norm. Vuurwerk is niet de hoofdoorzaak, maar draagt er wel aan bij: ongeveer achttien procent van al het koper in het oppervlaktewater is afkomstig van vuurwerk.

1. Bent u bekend met de schade die vuurwerk toebrengt aan het milieu?

Ja.

2. Na het afsteken van het vuurwerk blijft een deel van het omhulsel op de grond liggen, de rest komt
even later naar beneden. Jaarlijks geeft vuurwerk ongeveer zes miljoen kilogram afval,
hoofdzakelijk is dat karton en papier. Als het afval snel wordt opgeruimd kunnen onverbrande
resten metaalverbindingen niet uitspoelen naar de bodem en het water. Tijdens het
vuurwerkfestival in Scheveningen wordt het vuurwerk afgestoken op een ponton in zee. Hoe wordt
het afval van het vuurwerkfestival opgeruimd zodat voornoemde vervuiling tot een minimum wordt
beperkt?

In elke vergunning voor het afsteken van vuurwerk - dus ook in de voorwaarden voor de vergunning
voor het vuurwerkfestival - is als voorwaarde opgenomen dat na afloop van het evenement het terrein
voldoende schoon dient te worden achtergelaten. Wanneer dit niet het geval is, zal de gemeente voor
reiniging zorgdragen. De kosten hiervan worden bij de aanvrager in rekening gebracht.
Afval dat eventueel op het strand terechtkomt wordt opgeruimd met behulp van de beachcleaners
(zeefmachines) die in de zomermaanden worden ingezet om het strand schoon te houden.

3. Vuurwerk heeft een sterk verontrustende werking op vogels in de omgeving. In de nabije omgeving
van het Vuurwerkfestival Scheveningen bevinden zich Natura 2000 gebieden. Voorbeelden van
Natura 2000 gebieden binnen een straal van 3 kilometer zijn: De Oostduinen en de Bosjes van
Poot. In artikel 10 van de Flora en Faunawet is opgenomen: “Het is verboden dieren, behorende
tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te verontrusten.” Heeft de gemeente Den Haag
een ontheffing aangevraagd bij de Provincie voor het verontrusten van vogels door het
vuurwerkfestival?

Het vuurwerkfestival in Scheveningen vindt plaats voor de boulevard van Scheveningen. Het tijdstip
van het festival valt buiten een gevoelige faunaperiode (broedseizoen). Er is sprake van voldoende
afstand tot de beschermde duingebieden. Locatie en tijdstip van het festival hebben daarom geen
(significante) negatieve gevolgen voor de beschermde natuurwaarden van de Natura 2000-gebieden
'Westduinpark & Wapendal' en 'Berkheide & Meijendel'. Om deze redenen heeft de Provincie geen
bezwaar tegen het afgeven van de vergunning.

4. Bent u bekend met het rapport “Vuurwerk en Vogels” opgesteld door F.G.W.A. Ottburg, J.G. de
Molenaar en D.A. Jonkers van Alterra Wageningen UR uit 2008?

Ja.

5. Op pagina 31 van voornoemd rapport is een schema opgenomen waaruit blijkt dat professioneel
vuurwerk binnen een straal van 3 kilometer op alle genoemde vogels een verontrustend effect
heeft. Zowel de Oostduinen als de Bosjes van Poot vallen binnen een straal van 3 kilometer van
het vuurwerkfestival. Is er op enige manier rekening gehouden met deze effecten van vuurwerk op
vogels bij het verlenen van de vergunning voor dit festival? Zo ja, op welke wijze? Zo nee,
waarom is daar geen rekening mee gehouden?

Ja, zie antwoord op vraag 3.

6. Vuurwerk is schadelijk voor mens en dier alsmede voor het milieu. Daarnaast komen er tijdens de
productie, voornamelijk in China, op jaarbasis 250 mensen om het leven door explosies in
vuurwerkfabrieken. Als u al deze negatieve feiten bij elkaar optelt, bent u dan met mij van mening
dat de gemeente Den Haag vuurwerk niet moet stimuleren maar juist ontmoedigen? Zo nee,
waarom niet?

Het is niet de bedoeling van de gemeente om het aantal vuurwerkevenementen uit te breiden. Den
Haag geeft jaarlijks 3 à 4 vergunningen af voor vuurwerkevenementen.

7. Gezien de schadelijke effecten van vuurwerk, wil ik het college vragen om terughoudend te zijn
met het verlenen van vergunningen voor dergelijke evenementen. Bent u bereid hieraan uw
medewerking te verlenen?

Ja, zie antwoord op vraag 6.


Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Interessant voor jou

Raadsvragen over overvolle asielen

Lees verder

Raadsvragen hondenuitrengebieden Zuiderpark

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer