Raads­vragen honden­uit­ren­ge­bieden Zuiderpark


Indiendatum: aug. 2010

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Naar aanleiding van een werkbezoek van onze fractie aan het Zuiderpark stelt ondergetekende - onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde - de volgende vragen:

1. Wat is de totale oppervlakte van het Zuiderpark?

2. Wat is de totale oppervlakte van de hondenuitrengebieden in het Zuiderpark?

3. Op de kaart die in het Zuiderpark staat, is aangegeven dat er vier uitrengebieden voor honden zijn. Op de kaart van het Zuiderpark op internet (http://www.zuiderparkinfo.nl/) staan ook vier uitrengebieden, maar één daarvan staat op een andere plek.
Tijdens het werkbezoek hebben wij drie uitrengebieden kunnen vinden die de naam uitrengebied nauwelijks mogen dragen. De stukjes veld zijn zeer klein. Bovendien was één veldje vervuild met stenen en glas en ontbrak het bordje bij de ingang.
Wat is de achterliggende reden van de relatief kleine uitrengebieden in een groot park als het Zuiderpark?

4. Wat is de achterliggende reden dat in het Zuiderpark zoveel gebied verboden is voor honden?

5. Wanneer u de reden (onder 4) beziet en afweegt tegen de inbreuk die met een dergelijk verbod wordt gemaakt op de bewegingsvrijheid van honden en hun eigenaren, vindt u dat dan proportioneel? Ziet u geen andere mogelijkheden om het gewenste effect te verkrijgen (bv: aanlijngebod op sommige plekken, bordjes met gedragsregels etcetera)?

6. Een groot aantal mensen uit de omliggende woonwijken zijn voor het uitlaten van hun hond aangewezen op het Zuiderpark. Bent u met ons van mening dat de gemeente voor deze hondenbezitters ernstig tekortschiet waar het uitrenmogelijkheden voor hun hond betreft?

7. Wonen in de nabije omgeving van het mooie Zuiderpark kent vele voordelen wat betreft recreatiemogelijkheden. Bent u met ons van mening dat deze voordelen aan het wonen in de nabijheid van het Zuiderpark, aan de eigenaren van honden worden ontnomen door de vele plekken die “verboden voor honden” zijn in het Zuiderpark en de minimale uitrenmogelijkheden aldaar voor honden?

8. Sommige uitrengebieden worden door andere bezoekers van het park ook
gebruikt voor andere activiteiten, bijvoorbeeld barbecueën. Bent u met ons van mening dat het voor hondeneigenaren wrang is om niet met hun hond op barbecueplaatsen te kunnen wandelen terwijl mensen die genieten van een barbecue wel het hondenuitrengebied mogen gebruiken, waardoor er nog minder plek over blijft voor honden met hun eigenaren?
Bent u daarom bereid om in het losloopgebied voor honden het barbecueën
te verbieden?

9. In het Zuiderpark zijn delen gereserveerd voor allerlei activiteiten. Als voorbeeld noemen wij de skatebaan, de kinderboerderij en barbecuevelden.
Honden nemen een belangrijke plaats in in onze samenleving. Voor veel
mensen is hun hond de reden dat zij meer lichaamsbeweging krijgen en door
ontmoetingen met andere hondeneigenaren uit een sociaal isolement komen.
Waarom is er, ondanks dit belang, niet meer ruimte voor honden met hun
eigenaren in het Zuiderpark?

10. Bent u bereid om voor hondeneigenaren in het Zuiderpark meer ruimte
beschikbaar te stellen? Zo ja, op welke termijn?

11.Bent u bereid om, samen met de Partij voor de Dieren, na te denken over
een aangepast plan voor het Zuiderpark waar het uitrengebieden en
wandelmogelijkheden voor honden met hun eigenaren betreft?

Met vriendelijke groet,

Marieke de Groot
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Gemeente Den Haag

Indiendatum: aug. 2010
Antwoorddatum: 28 sep. 2010

sv 2010.263
RIS 174711
Regnr. DSB/2010.417 Den Haag, 28 september 2010
Inzake: Hondenuitrengebieden Zuiderpark
De gemeenteraad
Het raadslid mevrouw M.J.E. de Groot heeft op 19 augustus 2010 een brief met daarin elf vragen aan
de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Ingevolge het bepaalde in artikel 38, van het reglement van orde voor vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad, antwoorden wij als volgt.

1. Wat is de totale oppervlakte van het Zuiderpark?
De totale oppervlakte van het Zuiderpark, inclusief water is circa 105 hectare. Het totale
groenoppervlak is 73 hectare; waarvan circa 30 hectare semi-openbare ruimte, bijvoorbeeld
sportvelden.

2. Wat is de totale oppervlakte van de hondenuitrengebieden in het Zuiderpark?
Het oppervlak waar honden los mogen lopen is circa 5 hectare.

3. Op de kaart die in het Zuiderpark staat, is aangegeven dat er vier uitrengebieden voor honden
zijn. Op de kaart van het Zuiderpark op internet (http://www.zuiderparkinfo.nl/) staan ook vier
uitrengebieden, maar één daarvan staat op een andere plek. Tijdens het werkbezoek hebben wij
drie uitrengebieden kunnen vinden die de naam uitrengebied nauwelijks mogen dragen. De stukjes
veld zijn zeer klein. Bovendien was één veldje vervuild met stenen en glas en ontbrak het bordje
bij de ingang. Wat is de achterliggende reden van de relatief kleine uitrengebieden in een groot
park als het Zuiderpark?
DSB/2010.417 2
In 2008 zijn er in het Zuiderpark in totaal 12 gebieden aangewezen waar je met de hond los mag
lopen, conform het uitvoeringsbesluit in de APV (RIS 161577). Deze gebieden staan op de gedrukte
hondenkaart 2009 en www.denhaag.nl/honden. Dit zijn niet alleen kleine, maar ook grotere gebieden.
De informatie op de borden in het Zuiderpark wordt geactualiseerd. Ook zullen de ontbrekende borden
worden teruggeplaatst. De site www.zuiderparkinfo.nl, is een particulier initiatief en bevat verouderde
gegevens. Dit is aan de initiatiefnemers gemeld.

4. Wat is de achterliggende reden dat in het Zuiderpark zoveel gebied verboden is voor honden?
Het Zuiderpark is een druk bezocht stadspark waar veel verschillende soorten recreanten komen. Om
de natuur te beschermen, hinder voor andere recreanten te voorkomen, spelende kinderen te
beschermen of verkeersdeelnemers te behoeden voor onverhoedse confrontatie met loslopende honden
zijn bepaalde gebieden verboden voor honden.

5. Wanneer u de reden (onder 4) beziet en afweegt tegen de inbreuk die met een dergelijk verbod
wordt gemaakt op de bewegingsvrijheid van honden en hun eigenaren, vindt u dat dan
proportioneel? Ziet u geen andere mogelijkheden om het gewenste effect te verkrijgen (bv:
aanlijngebod op sommige plekken, bordjes met gedragsregels etcetera)?
Het college is van oordeel dat de maatregelen om honden in sommige gebieden te verbieden
aanvaardbaar zijn.

6. Een groot aantal mensen uit de omliggende woonwijken zijn voor het uitlaten van hun hond
aangewezen op het Zuiderpark. Bent u met ons van mening dat de gemeente voor deze
hondenbezitters ernstig tekortschiet waar het uitrenmogelijkheden voor hun hond betreft?
Nee, wij vinden dat er genoeg losloopgebied is voor honden. Per geregistreerde hond is circa 400 m2
losloopgebied beschikbaar in Den Haag. Er zijn ook voldoende voorzieningen voor honden in de
omliggende wijken. Den Haag Zuid West heeft veel groengebieden, waar men met de hond aangelijnd
of onaangelijnd terecht kan. Verder zijn er nog uitrenmogelijkheden op delen van het strand en in
Madestein.

7. Wonen in de nabije omgeving van het mooie Zuiderpark kent vele voordelen wat betreft recreatiemogelijkheden.
Bent u met ons van mening dat deze voordelen aan het wonen in de nabijheid van
het Zuiderpark, aan de eigenaren van honden worden ontnomen door de vele plekken die
“verboden voor honden” zijn in het Zuiderpark en de minimale uitrenmogelijkheden aldaar voor
honden?
Zie het antwoord op vraag 6.

8. Sommige uitrengebieden worden door andere bezoekers van het park ook gebruikt voor andere
activiteiten, bijvoorbeeld barbecueën. Bent u met ons van mening dat het voor hondeneigenaren
wrang is om niet met hun hond op barbecueplaatsen te kunnen wandelen terwijl mensen die
genieten van een barbecue wel het hondenuitrengebied mogen gebruiken, waardoor er nog minder
plek over blijft voor honden met hun eigenaren? Bent u daarom bereid om in het losloopgebied
voor honden het barbecueën te verbieden?
DSB/2010.417 3
Indien de barbecueplekken zich bevinden op de speelweide, mogen honden daar niet komen.
Op andere barbecueplekken mogen de honden komen. Wij zullen onderzoeken hoe een scheiding
tussen barbecueplaatsen en loslopende honden gerealiseerd kan worden.

9. In het Zuiderpark zijn delen gereserveerd voor allerlei activiteiten. Als voorbeeld noemen wij de
skatebaan, de kinderboerderij en barbecuevelden. Honden nemen een belangrijke plaats in in
onze samenleving. Voor veel mensen is hun hond de reden dat zij meer lichaamsbeweging krijgen
en door ontmoetingen met andere hondeneigenaren uit een sociaal isolement komen. Waarom is
er, ondanks dit belang, niet meer ruimte voor honden met hun eigenaren in het Zuiderpark?
Zie het antwoord op vraag 4.

10. Bent u bereid om voor hondeneigenaren in het Zuiderpark meer ruimte beschikbaar te stellen? Zo
ja, op welke termijn?
Zie het antwoord op vraag 6.

11. Bent u bereid om, samen met de Partij voor de Dieren, na te denken over een aangepast plan voor
het Zuiderpark waar het uitrengebieden en wandelmogelijkheden voor honden met hun eigenaren
betreft?
Nee. Wij zijn van mening dat er op zich geen grote problemen zijn. Wel zullen wij nadenken over de
mogelijkheid om barbecueplaatsen en loslopende honden te scheiden.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Interessant voor jou

Raadsvragen over het vuurwerkfestival Scheveningen

Lees verder

Raadsvragen Dierenleed door lijmplanken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer