Raads­vragen Dierenleed door lijm­planken


Indiendatum: aug. 2010

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Naar aanleiding van het bericht “Alarm om lijmplankjes tegen muizen”te lezen in de Telegraaf d.d. 20 augustus 20101 , stelt ondergetekende - onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde - de volgende vragen:

Inleiding:
Op 19 augustus 2010 zagen medewerkers van de Haagse dierenambulance zich geconfronteerd met een koolmeesje dat vast zat op een lijmplank welke men gebruikt om muizen en ratten te vangen. Het komt vaker voor dat dieren, bv roofvogels, uilen en buizerds, op dergelijke planken vast komen te zitten.
Als de dieren vast zitten en niet meteen gevonden worden, sterven ze een gruwelijke dood. Dat is dierenmishandeling en als zodanig stafbaar gesteld in de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren (GWWD)2. Als het beschermde diersoorten betreft zoals uilen en buizerds, is het eveneens verboden op grond van de Flora en Faunawet (F&F-wet)3 alsmede Europese regelgeving (Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn).

1. Bent u op de hoogte van het bericht in de Telegraaf “Alarm om lijmplankjes tegen muizen”?

2. De gemeente is verantwoordelijk voor dieren binnen haar gemeentegrenzen. Daarnaast zijn praktisch alle inheemse zoogdieren, amfibieën, vogels en vissen beschermd door de F&F-wet. De gemeente heeft op grond van de F&F-wet en de GWWD een zorgplicht ten aanzien van deze dieren 4 alsmede een beschermingsplicht.5
Kunt u aangeven of de gemeente Den Haag actie onderneemt om het dierenleed veroorzaakt door de lijmplankjes te voorkomen? Zo ja, welke actie onderneemt u? Zo nee, waarom onderneemt de gemeente geen actie?

3. Wanneer een persoon een (beschermd) dier heeft gevangen middels een lijmplank of het dier daardoor op een gruwelijke wijze aan zijn eind is gekomen, is sprake van het overtreden van de GWWD en mogelijk ook de F&F wet.
Is de gemeente daarom voornemens handhavend op te treden? Zo nee, waarom niet?

4. Wanneer u bij de voorgaande vraag heeft verwezen naar de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID), met zijn landelijk welgeteld 14 districtsinspecteurs, stel ik u de volgende vraag:
Nu het een feit van algemene bekendheid is dat de LID zwaar overbelast is, is het dan wat dat betreft niet veel realistischer dat de gemeente Den Haag zelf haar verantwoordelijkheid neemt? Bent u bereid samen met de Partij voor de Dieren na te denken over mogelijkheden voor de gemeente Den Haag dierenwelzijnovertredingen op te sporen en dienaangaande handhavend op te treden?

5. Voorlichting over preventieve maatregelen zou veel dierenleed kunnen voorkomen. Bent u voornemens om voorlichting te geven over preventieve maatregelen die mensen kunnen nemen in hun eigen leefomgeving teneinde te voorkomen dat muizen en ratten aldaar floreren?

6. Mensen kunnen lijmplankjes gebruiken uit onwetendheid met betrekking tot het hiermee veroorzaakte dierenleed. Bent u voornemens de Haagse burger voor te lichten over deze dieronvriendelijke manier van bestrijding van muizen en ratten en om te benadrukken dat deze methode binnen de gemeentegrenzen ontoelaatbaar is? Zo nee, waarom niet?

7 Bent u bereid als gemeente Den Haag bij het betreffende ministerie op een verbod aan te dringen op het gebruik van lijmplankjes? Zo nee, waarom niet?


Met vriendelijke groet,


Marieke de Groot
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Gemeente Den Haag

1 http://www.telegraaf.nl/binnenland/7444093/__Alarm_om_lijmplankjes_tegen_muizen__.html?sn=binnenland
2 - Artikel 36 GWWD
1. Het is verboden om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van een dier te benadelen.
Dit artikel geldt voor ALLE dieren.
3 Artikel 9 Flora en Fauna wet: Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen.
4 Artikel 2 Flora en Fauna wet:
1.Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving.
2.De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voor zover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
Artikel 36 GWWD
3.Een ieder is verplicht hulpbehoevende dieren de nodige zorg te verlenen.
Dit artikel geldt voor ALLE dieren.
5 Daarnaast legt de Flora- en Faunawet een beschermingsplicht op voor een groot aantal met name genoemde soorten. Deze wet bevat daartoe verbodsbepalingen.


Indiendatum: aug. 2010
Antwoorddatum: 25 aug. 2010

1. Bent u op de hoogte van het bericht in de Telegraaf “Alarm om lijmplankjes tegen muizen”?
Ja.
2. De gemeente is verantwoordelijk voor dieren binnen haar gemeentegrenzen. Daarnaast zijn
praktisch alle inheemse zoogdieren amfibieën, vogels en vissen beschermd door de F&F-wet. De
gemeente heeft op grond van de F&F-wet en de GWWD een zorgplicht ten aanzien van deze
dieren alsmede een beschermingsplicht. Kunt u aangeven of de gemeente Den Haag actie
onderneemt om dierenleed veroorzaakt door de lijmplankjes te voorkomen? Zo ja, welke actie
onderneemt u? Zo nee, waarom onderneemt de gemeente geen actie?
Vooralsnog heeft de gemeente geen actie ondernomen tegen het gebruik van lijmplankjes. Naar wij
begrijpen vindt het gebruik van lijmplankjes doorgaans plaats op particulier terrein en binnen
woningen, bij de burger thuis. De gemeente kan en mag daar niet controleren.
3. Wanneer een persoon een (beschermd) dier heeft gevangen middels een lijmplank of het dier
daardoor op een gruwelijke wijze aan zijn eind is gekomen, is sprake van het overtreden van de
GWWD en mogelijk ook de F&F-wet. Is de gemeente daarom voornemens handhavend op te
treden? Zo nee, waarom niet?
Daar waar lijmplankjes in de Haagse groengebieden worden ingezet zal hierop gehandhaafd worden
door de boswachters van de gemeente Den Haag, aangezien dit zal worden gezien als een vorm van
stropen.
DSB/2010.418 2
Voor het overige ligt de verantwoordelijkheid voor handhaving op de GWWD en de F&F-wet bij
andere overheidsinstanties zoals de Algemene Inspectiedienst.
4. Wanneer u bij de voorgaande vraag heeft verwezen naar de Landelijke Inspectie
Dierenbescherming, met zijn landelijk welgeteld 14 districtsinspecteurs, stel ik u de volgende
vraag: Nu het een feit van algemene bekendheid is dat de LID zwaar overbelast is, is het dan wat
dat betreft niet veel realistischer dat de gemeente Den Haag zelf haar verantwoordelijkheid
neemt? Bent u bereid samen met de Partij voor de Dieren na te denken over de mogelijkheden
voor de gemeente Den Haag dierenwelzijn-overtredingen op te sporen en dienaangaande
handhavend op te treden?
Nee, de gemeente is hierin geen partij en heeft hier geen bevoegdheden.
5. Voorlichting over preventieve maatregelen zou veel dierenleed kunnen voorkomen. Bent u
voornemens om voorlichting te geven over preventieve maatregelen die mensen kunnen nemen in
hun eigen leefomgeving teneinde te voorkomen dat muizen en ratten aldaar floreren?
De gemeente werkt hiervoor samen met de Haagse Milieu Services. Burgers kunnen contact opnemen
met de Haagse Milieu Services voor advies bij maatregelen tegen muizen en ratten in en om de
woning. Informatie hierover is te vinden op de internetsite van de gemeente.
Voorlichting over diervriendelijke maatregelen tegen muizen en ratten is verder te vinden op de sites
van diverse dierenorganisaties, waaronder die van de Dierenbescherming Den Haag. Wij zullen
nagaan of een link hiernaar op de site van de gemeente kan worden geplaatst.
6. Mensen kunnen lijmplankjes gebruiken uit onwetendheid met betrekking tot het hiermee
veroorzaakte dierenleed. Bent u voornemens de Haagse burger voor te lichten over deze
dieronvriendelijke manier van bestrijding van muizen en ratten en om te benadrukken dat deze
methode binnen de gemeentegrenzen ontoelaatbaar is? Zo nee, waarom niet?
Zie het antwoord op vraag 5.
7. Bent u bereid als gemeente Den Haag bij het betreffende ministerie op een verbod aan te dringen
op het gebruik van lijmplankjes? Zo nee, waarom niet?
Wij zijn bereid dit onderwerp te agenderen in het milieuoverleg van de VNG, en wanneer voldoende
gemeenten zich daarbij aansluiten een gezamenlijk standpunt van de gemeenten hierover aan de
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over te brengen.
Het college van burgemeester en wethouders,
de locosecretaris, de locoburgemeester,
G.J. Boot S. Dekker

Interessant voor jou

Raadsvragen hondenuitrengebieden Zuiderpark

Lees verder

Raadsvragen aangereden hond op het strand

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer