Raads­vragen voeder­verbod


Indiendatum: nov. 2012

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In Amsterdam is de gemeente in samenwerking met de GGD een actie begonnen om het voeren van brood aan vogels en eenden te ontmoedigen. Het eten van brood veroorzaakt geboorteafwijkingen en een vroegtijdige dood van de dieren. Parkeenden worden vaak niet veel ouder dan twee of drie jaar, terwijl ze in het wild soms meer dan 20 jaar worden. Ondergetekende stelt daarom - onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde - de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de actie van de GGD Amsterdam in samenwerking met de gemeente?

2. Is het college op de hoogte van plekken in Den Haag waar als gevolg van overmatig voedselaanbod aan watervogels, botulisme ontstaat en dieren als ratten worden aangetrokken? Zo ja, welke? Zo neen, hoe komt dat?

3. Is er al eens een voederverbod als gevolg van een overlastsituatie ingesteld (RIS 171929)? Kunnen bewoners een verzoek indienen om op locaties een voedselverbod in te stellen?

4. Wordt het welzijn van de eenden in de stad op enige wijze in de gaten gehouden? Zo ja, heeft het college cijfers over afwijkingen bij eenden of het vroegtijdig sterven van dieren? Zo neen, is het
college bereid hier eens naar te kijken?

5. Is het college bereid in navolging van Amsterdam hierover met de GGD voorlichting te geven op scholen en bij winkeliers? Zo neen, waarom niet?

Indiendatum: nov. 2012
Antwoorddatum: 8 jan. 2013

Het raadslid mevrouw M.J.E. de Groot heeft op 29 november 2012 een brief met daarin vijf vragenaan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

In Amsterdam is de gemeente in samenwerking met de GGD een actie begonnen om het voeren van brood aan vogels en eenden te ontmoedigen. Het eten van brood veroorzaakt geboorteafwijkingen en een vroegtijdige dood van de dieren. Parkeenden worden vaak niet veel ouder dan twee of drie jaar, terwijl ze in het wild soms meer dan 20 jaar worden.


1. Is het college bekend met de actie van de GGD Amsterdam in samenwerking met de gemeente?

Ja.


2. Is het college op de hoogte van plekken in Den Haag waar als gevolg van overmatig voedselaanbod aan watervogels, botulisme ontstaat en dieren als ratten worden aangetrokken?
Zo ja, welke? Zo neen, hoe komt dat?

Nee, er zijn geen plekken waar als gevolg van overmatig voedselaanbod botulisme ontstaat. Er is in Den Haag geen causaal verband tussen voedselaanbod en botulisme. Het is evident dat er plekken zijn waar door voedselaanbod (voeren, huisvuil) ratten worden aangetrokken. In Den Haag is er geen sprake van grote rattenpopulaties. Er is ook geen verband tussen voedselaanbod aan watervogels en ratten geconstateerd.


3. Is er al eens een voederverbod als gevolg van een overlastsituatie ingesteld (RIS171929)? Kunnen bewoners een verzoek indienen om op locaties een voedselverbod in te stellen?

Nee, in Den Haag is als gevolg van overlastsituaties nog nooit een voederverbod ingesteld. Uit oogpunt van deregulering en efficiënte inzet van overheidsmiddelen is de gemeente terughoudend met aanvullende gemeentelijke regels.

Nee, bewoners kunnen geen verzoek indienen om een voedselverbod in te stellen. In het beleid wordt niet in deze mogelijkheid voorzien.


4. Wordt het welzijn van de eenden in de stad op enige wijze in de gaten gehouden? Zo ja, heeft het college cijfers over afwijkingen bij eenden of het vroegtijdig sterven van dieren? Zo neen, is het
college bereid hier eens naar te kijken?

Nee, de gemeente verzamelt geen gegevens over het welzijn van eenden. Dit is geen wettelijke taak
van de gemeente.


5. Is het college bereid om in navolging van Amsterdam hierover met de GGD voorlichting te geven op scholen en bij winkeliers? Zo neen, waarom niet?

Nee. Wel zullen wij op www.denhaag.nl meer uitgebreide informatie en voorlichting geven over het voeren van vogels. In de komende periode zal de website daarom worden gescreend op de
volledigheid en vindbaarheid van de informatie over het voeren van dieren.


Het college van burgemeester en wethouders,

de burgemeester,
J.J. van Aartsen

de secretaris,
mw. A.W.H. Bertram

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer