Schrif­te­lijke vragen over finan­ciering van zwerf­die­ren­opvang


Indiendatum: mrt. 2013

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Reeds vele malen heeft de Partij voor de Dieren de afgelopen drie jaar aandacht gevraagd voor de krappe financiële middelen die de gemeente beschikbaar stelt voor de opvang van zwerfdieren. Het college heeft echter bij het opstellen van elke begroting weer de keuze gemaakt om miljoenen te steken in steen en asfalt en niet een paar ton extra over te hebben voor dierenwelzijn. In Rotterdam heeft het college inmiddels anders besloten en het roept andere steden op dit voorbeeld te volgen.

1. Bent u bekend met de berichten ´Miljoenen voor opvang zwerfdieren Rotterdam; Eindelijk afspraak gemeente en Dierenopvang Rijmond' en 'Rotterdam trekt kwart miljoen uit voor dierenopvang´?

2. Bij navraag is gebleken dat Rotterdam deze nieuwe financiering heeft ingesteld op basis van volledige kostendekking: dit houdt in dat de gemeente zich verantwoordelijk stelt voor dieren die in de gemeente worden opgevangen gedurende de gehele opvangperiode, en niet alleen voor de eerste twee weken van opvang. Kunt u dit bevestigen?

3. De gemeente Rotterdam heeft ruim extra geld uitgetrokken voor de opvang van dieren en heeft de hoop uitgesproken dat andere gemeenten in de regio dit voorbeeld volgen. Deelt u de mening dat de opvang van zwerfdieren niet zomaar mag worden afgeschoven op de inwoners van de stad, maar ook een grote verantwoordelijkheid is van de gemeente, en niet alleen in de eerste twee weken?

4. Bent u bereid om het voorbeeld van Rotterdam te volgen, door met de Haagse dierenopvangcentra in gesprek te gaan over nieuwe financiering voor het volgende begrotingsjaar, op basis van volledige kostendekking?

5. In diverse grote steden in Nederland, zowel in de gemeente Rotterdam als in Amsterdam, is een Adviescommissie Dierenwelzijn ingesteld, bestaande uit onafhankelijke experts op het gebied van dierenwelzijn. Deze commissie biedt zowel gevraagd als ongevraagd advies. Is het college, mede gelet op haar verantwoordelijkheid richting dieren, bereid om naar dit voorbeeld ook in Den Haag een Adviescommissie Dierenwelzijn in te stellen?


Met vriendelijke groet,

Marieke de Groot
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Gemeente Den Haag

Indiendatum: mrt. 2013
Antwoorddatum: 2 apr. 2013

Het raadslid mevrouw M.J.E. de Groot heeft op 7 maart 2013 een brief met daarin vijf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Reeds vele malen heeft de Partij voor de Dieren de afgelopen drie jaar aandacht gevraagd voor de krappe financiële middelen die de gemeente beschikbaar stelt voor de opvang van zwerfdieren. Het college heeft echter bij het opstellen van elke begroting weer de keuze gemaakt om miljoenen te steken in steen en asfalt en niet een paar ton extra over te hebben voor dierenwelzijn. In Rotterdam heeft het college inmiddels anders besloten en het roept andere steden op dit voorbeeld te volgen.

1. Bent u bekend met de berichten ´Miljoenen voor opvang zwerfdieren Rotterdam; Eindelijk afspraak gemeente en Dierenopvang Rijmond en 'Rotterdam trekt kwart miljoen uit voor dierenopvang?

Ja. De genoemde bedragen kloppen overigens niet. De gemeente Rotterdam vergoedt een vast bedrag van € 0,9 mln per jaar aan de Dierenopvang Rijnmond voor het uitvoeren van de wettelijke taak dierenopvang.


2. Bij navraag is gebleken dat Rotterdam deze nieuwe financiering heeft ingesteld op basis van volledige kostendekking: dit houdt in dat de gemeente zich verantwoordelijk stelt voor dieren die in de gemeente worden opgevangen gedurende de gehele opvangperiode, en niet alleen voor de eerste twee weken van opvang. Kunt u dit bevestigen?

In Rotterdam is geen financiering ingesteld op basis van volledige kostendekking. De overeengekomen vergoeding is bedoeld voor het uitvoeren van de wettelijke taken.


3. De gemeente Rotterdam heeft ruim extra geld uitgetrokken voor de opvang van dieren en heeft de hoop uitgesproken dat andere gemeenten in de regio dit voorbeeld volgen. Deelt u de mening dat de opvang van zwerfdieren niet zomaar mag worden afgeschoven op de inwoners van de stad, maar ook een grote verantwoordelijkheid is van de gemeente, en niet alleen in de eerste twee weken?

Zowel de gemeente Rotterdam als Den Haag hebben de vergoeding van de opvang beperkt tot de wettelijk vereiste opvangtermijnen. Beide gemeenten geven daarmee uitvoering aan een wettelijke taak. In die zin is de opvang van zwervende huisdieren een verantwoordelijkheid van gemeenten.


4. Bent u bereid om het voorbeeld van Rotterdam te volgen, door met de Haagse dierenopvangcentra in gesprek te gaan over nieuwe financiering voor het volgende begrotingsjaar, op basis van volledige kostendekking?

Nee. Den Haag voert haar wettelijke taak uit.


5. In diverse grote steden in Nederland, zowel in de gemeente Rotterdam als in Amsterdam, is een Adviescommissie Dierenwelzijn ingesteld, bestaande uit onafhankelijke experts op het gebied van dierenwelzijn.3 Deze commissie biedt zowel gevraagd als ongevraagd advies. Is het college, mede gelet op haar verantwoordelijkheid richting dieren, bereid om naar dit voorbeeld ook in Den Haag een Adviescommissie Dierenwelzijn in te stellen?

Nee. De relatie tussen de gemeente en dierenwelzijnsorganisaties met betrekking tot de uitvoering van wettelijke taken dierenwelzijn is een relatie van opdrachtgever en -nemer. De uitvoering van de dierenwelzijnstaken is uitbesteed. Binnen dit kader is binnen de gemeentelijke organisatie een aanspreekpunt aanwezig, die de relatie tussen uitvoerende dieren-welzijnsorganisaties en de gemeente onderhoudt. Daarnaast staat het de dierenwelzijnsorganisaties vrij op eigen titel of gezamenlijk bij te dragen aan het gemeentelijk beleid op het gebied van natuur en milieu.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,
mw. A.W.H. Bertram

de burgemeester,
J.J. van Aartsen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer