Schrif­te­lijke vragen Stop fossiele inves­te­ringen BNG en ABP


Indiendatum: 23 apr. 2018

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Een duurzame toekomst voor Den Haag staat hoog op de politieke agenda. Daarin is het echter belangrijk dat we niet alleen kijken wat we in de stad zelf kunnen doen, maar ook hoe duurzaam banken en pensioenfondsen opereren waar de gemeente leningen en beleggingen heeft. Veel banken en pensioenfondsen investeren nog steeds in de fossiele industrie. Als we écht kiezen voor een duurzame toekomst, zal de gemeente zich hard moeten maken voor een financieel fossielvrije toekomst.

In september 2016 stelden partijen schriftelijke vragen over de inventarisatie van klimaatrisico’s van beleggingen die de gemeente heeft (RIS 295051). Door recente ontwikkelingen stellen wij het college op grond van artikel 30 van het Reglement van orde de volgende vragen:

De gemeente Eindhoven heeft in het licht van hun klimaatdoelstellingen op 12 maart een brief verstuurd naar de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) waarin ze oproepen om de fossiele industrie toe te voegen aan de lijst van sectoren waar de bank niet meer in belegt (zie bijlage).

In uw antwoord op de eerder genoemde schriftelijke vragen gaf u aan niet bij de BNG te willen lobbyen om enkel niet-fossiele investeren te doen, zolang niet duidelijk is wat er onder fossiele investeringen verstaan wordt (RIS 295051, beantwoording vraag 7, 9 en 10). Kennelijk zag de gemeente Eindhoven genoeg aanleiding om de BNG op te roepen om geen fossiele investeringen meer te doen.

1. Bent u het eens met de inhoud van de brief van de gemeente Eindhoven aan de BNG? Zo ja, bent u bereid om eenzelfde oproep te doen aan de BNG om geen fossiele investeringen meer te doen? Zo nee, waarom niet?

Uit een rapport van De Nederlandsche Bank (DNB) van afgelopen oktober blijkt dat de investeringen van banken, verzekeraars en pensioenfondsen in fossiele brandstoffen gegroeid is van 86,8 miljard in 2016 naar 102,8 miljard in 2017. Dat is een stijging van ruim 16 procent. Alleen al de Nederlandse pensioenfondsen en -uitvoerders stopten het afgelopen jaar 6 miljard euro meer in fossiele brandstoffen, terwijl bijvoorbeeld ABP zei dat ze duurzaamheid hoog op de investeringsagenda hebben geplaatst.[1] Begin april bleek bijvoorbeeld dat het ABP investeert in een omstreden palmolieplantage in Papua, waar vele hectares tropisch regenwoud voor worden gekapt.[2]

In de beantwoording van de eerder genoemde schriftelijke vragen gaf u aan dat het college het ABP zou verzoeken om beleggingen binnen redelijke termijn te beeindigen (RIS 295051, beantwoording vraag 14).

2. Bent u bekend met het gegeven dat het ABP juist meer is gaan investeren in de fossiele industrie?
3. Bent u het met onderstaande partijen eens dat dit haaks staat op de Haagse duurzaamheidsambities?
4. Hoe heeft u in navolging van de beantwoording van de eerdere schriftelijke vragen bij het ABP erop aangedrongen om te stoppen met fossiele investeringen?
5. Bent u bereid om opnieuw met het ABP in gesprek te gaan om fossiele investeringen een halt toe te roepen?

Janneke Holman
PvdA
Christine Teunissen
Partij voor de Dieren
Maarten De Vuyst
GroenLinks
Peter Bos
Haagse Stadspartij
Hanne Drost
SP
Dennis Groenewold
D66

[1] https://nos.nl/artikel/2226099...

[2] https://www.oneworld.nl/duurza...

Indiendatum: 23 apr. 2018
Antwoorddatum: 5 jun. 2018

De raadsleden de dames Holman, Teunissen, en Drost, de heren De Vuyst, Bos en Groeneveld hebben op 23 april 2018 een brief met daarin vijf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Een duurzame toekomst voor Den Haag staat hoog op de politieke agenda. Daarin is het echter belangrijk dat we niet alleen kijken wat we in de stad zelf kunnen doen, maar ook hoe duurzaam banken en pensioenfondsen opereren waar de gemeente leningen en beleggingen heeft. Veel banken en pensioenfondsen investeren nog steeds in de fossiele industrie. Als we écht kiezen voor een duurzame toekomst, zal de gemeente zich hard moeten maken voor een financieel fossielvrije toekomst.

In september 2016 stelden zes partijen schriftelijke vragen over de inventarisatie van klimaatrisico’s van beleggingen die de gemeente heeft (RIS 295051). Door recente ontwikkelingen stellen wij het college op grond van artikel 30 van het Reglement van orde de volgende vragen:

De gemeente Eindhoven heeft in het licht van hun klimaatdoelstellingen op 12 maart een brief verstuurd naar de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) waarin ze oproepen om de fossiele industrie toe te voegen aan de lijst van sectoren waar de bank niet meer in belegt (zie bijlage op de volgende pagina’s).

In uw antwoord op de eerder genoemde schriftelijke vragen gaf u aan niet bij de BNG te willen lobbyen om enkel niet-fossiele investeren te doen, zolang niet duidelijk is wat er onder fossiele investeringen verstaan wordt (RIS 295051, beantwoording vraag 7, 9 en 10). Kennelijk zag de gemeente Eindhoven genoeg aanleiding om de BNG op te roepen om geen fossiele investeringen meer te doen.

1. Bent u het eens met de inhoud van de brief van de gemeente Eindhoven aan de BNG? Zo ja, bent u bereid om eenzelfde oproep te doen aan de BNG om geen fossiele investeringen meer te doen? Zo nee, waarom niet?

Ja. Het college is het eens met de inhoud van de brief van de gemeente Eindhoven aan BNG Bank, teneinde de CO2 uitstoot te reduceren. Het college is bereid dit bespreekbaar te maken met BNG Bank.

Uit een rapport van De Nederlandsche Bank van afgelopen oktober blijkt dat de investeringen van banken, verzekeraars en pensioenfondsen in fossiele brandstoffen gegroeid is van 86,8 miljard in 2016 naar 102,8 miljard in 2017. Dat is een stijging van ruim 16 procent. Alleen al de Nederlandse pensioenfondsen en -uitvoerders stopten het afgelopen jaar 6 miljard euro meer in fossiele brandstoffen, terwijl bijvoorbeeld ABP zei dat ze duurzaamheid hoog op de investeringsagenda hebben geplaatst. Begin april bleek bijvoorbeeld dat het ABP investeert in een omstreden palmolieplantage in Papua, waar vele hectares tropisch regenwoud voor worden gekapt.

In de beantwoording van de eerder genoemde schriftelijke vragen gaf u aan dat het college het ABP zou verzoeken om beleggingen binnen redelijke termijn te beëindigen (RIS 295051, beantwoording vraag 14).

2. Bent u bekend met het gegeven dat het ABP juist meer is gaan investeren in de fossiele industrie?

Ja, bijvoorbeeld via het rapport “Dirty & Dangerous: the fossil fuel investments of Dutch pension fund ABP”1 van organisaties Bothends, Fossielvrij en Urgewald en het recent verschenen vervolgrapport “Still Dirty, Still Dangerous. The fossil fuel investments of Dutch pension fund ABP”2. Er wordt een duidelijke definitie van steenkoolindustrie gehanteerd. De rapporten zijn een beschouwing op het duurzaamheidsverslag van ABP3.

3. Bent u het met onderstaande partijen eens dat dit haaks staat op de Haagse duurzaamheidsambities?

Ja, nu nog investeren in nieuwe kolencentrales staat haaks op de Haagse duurzaamheidsambitie om uiterlijk in 2040 klimaatneutraal te zijn.

4. Hoe heeft u in navolging van de beantwoording van de eerdere schriftelijke vragen bij het ABP erop aangedrongen om te stoppen met fossiele investeringen?

Op 29 mei 2017 heeft de burgemeester een brief aan het ABP gestuurd, waarin het ABP wordt aangemoedigd om duurzaamheidsambities verder aan te scherpen, zich zo snel mogelijk terug te trekken uit fossiele energie en daarover te rapporten, een visie te ontwikkelen op een fossielvrije toekomst en transparant te zijn over de beleggingen die nog niet duurzaam zijn.

Een afschrift van deze brief heeft u ontvangen bij de vergaderstukken van de Commissie Leefomgeving van 7 juni 2017.

5. Bent u bereid om opnieuw met het ABP in gesprek te gaan om fossiele investeringen een halt toe te roepen?

Ja, het ABP wordt uitgenodigd om te reageren op het beeld dat in de rapporten wordt geschetst.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,de burgemeester,
Peter HennephofPauline Krikke

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer